główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki (obszarów w obrębach Panki i Zwierzyniec III) oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik MB