OBSŁUGA RADY. KULTURA I ZDROWIE

MAŁGORZATA MIKA

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy. pok. nr 17 tel. (034) 317 90 35 wew. 42

Zadania własne

I.OBSŁUGA RADY GMINY. 1. Obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy. 2. Przygotowanie materiałów dla radnych. 3. Przygotowanie list obecności i list wypłat diet. 4. Przygotowanie projektów uchwał w uzgodnieniu z pracownikami merytorycznymi. 5. Ustalenie z Radcą Prawnym zgodności z obowiązującymi przepisami zaproponowanych przez pracowników merytorycznych projektów uchwał, wniosków ,postanowień. 6. Kompletowanie wniosków skierowanych do Rady Gminy przez OSP, Sołtysów, mieszkańców, jednostki organizacyjne gminy, zakłady znajdujące się na terenie Gminy, jednostki (zakłady, instytucje) spoza Gminy. 7. Przygotowanie postanowienia o zwołaniu Sesji i powiadomienie stosownych organów nadrzędnych. 8. Zapewnienie radnym stosownych przepisów prawa miejscowego oraz przepisów określających zakres uprawnień Rady Gminy. 9. Przygotowanie i zapewnienie dostarczenia Radym w przewidzianym prawem terminie zawiadomień i zaproszeń na Sesję Rady Gminy. 10. Spisanie protokołu z obrad Sesji Rady Gminy. 11. Sporządzenie uchwał Rady Gminy. 12. Prowadzenie dokumentacji, kompletowanie i przechowywanie uchwał stanowiących prawo miejscowe. 13. Terminowe przekazywanie Uchwał Rady Gminy do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II.OBSŁUGA KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ. 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej, tzn. zbieranie i stwierdzanie zgodności ze stanem faktycznym wniosków o przydzielenie pożyczki. 2. Udział w pracach komisji przydzielającej pożyczki oraz spisanie protokołu i przekazanie wypełnionych dokumentów do księgowości.

III.OCHRONA ZDROWIA. 1. Prowadzenie prac związanych z działalnością Gminnego Komitetu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 5. Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 7. Ustalenie dla terenu gminy innych niż ustalono ustawowo stref wolnych od dymu tytoniowego. 8. Zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także określonym zakładom społecznym służby zdrowia, przypadki zachorowania, podejrzenia o zachorowanie i zgony na choroby zakaźne natychmiast po powzięciu o nich wiadomości. 9. Pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji.