Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 2/I/99 z dnia 23 lutego 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy.

Uchwała Nr XI/94/04 Rady Gminy w Pankach z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 2/I/99 z dnia 23 lutego 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. „a” i art. 40 ust. 1 i 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, zm: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,poz. 558; Nr 113, poz. 984 z 2003r. Nr 214, poz 1806), w związku z art. 34 ust. 1, pkt 3, ust. 6 oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, zm: Dz. U. z 2001r. Nr 129, poz 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1112; Nr 200, poz. 1682; Nr 240, poz.2058 i z 2003 r. Nr 1, poz.15;Nr 80,poz.717)
Rada Gminy w Pankach uchwala:
§1.
W uchwale Nr 2/I/99 Rady Gminy w Pankach z dnia 23 lutego 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy zmienionej uchwałą Nr 23/IV/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. oraz uchwałą Nr IV/30/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. i uchwałą Nr X/70/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany : 1/ W § 4 ust. 2 lit. „a” wskaźnik „90 %” zastępuje się wskaźnikiem „70 %” 2/ W § 4 ust. 2 lit. „b” wskaźnik „90 %” zastępuje się wskaźnikiem „50 %”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Gminy Panki.

UCHWAŁA NR XI/93/04 RADY GMINY PANKI z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Gminy Panki Działając na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15, art. 7 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.1, 2 i art. 84 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.1, art.13, pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62, poz. 718 ; z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Panki uchwala :
§ 1.
Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Panki, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego . 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

UCHWAŁA NR XI/92/04 RADY GMINY PANKI z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) oraz art.41, ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami/
Rada Gminy Panki u c h w a l a co następuje :
§ 1.
Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała w sprawie ustalenia dla Gminy Panki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

UCHWAŁA NR XI/91/04 RADY GMINY PANKI z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie ustalenia dla Gminy Panki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawyo samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami/
RADA GMINY PANKI u c h w a l a
§ 1.
Ustala się, że liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ wynosi: przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 16 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 6
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr VIII/37/2001 Rady Gminy Panki z dnia 5 października 2001r.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie poborułącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2004 roku.

UCHWAŁA NR XI/90/04 RADY GMINY PANKI z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2004 roku.    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz 84; z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z późniejszymi zmianami), art.66 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. Nr 200. poz.1682; z późniejszymi zmianami) i art.28 §4 i art.61 §1 i §3 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 137, poz. 926; z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Panki u c h w a l a
§ 1.
W uchwale Nr X/81/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2004 r. wprowadza się następujące zmiany: 1/ w §2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a w sołectwie Praszczyki Panią Stanisławę Kapuścik i sołectwie Kostrzyna Panią Stanisławę Mrozek„
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.

UCHWAŁA NR XI/89/04 RADY GMINY PANKI z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie:ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118,poz. 1112 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych : 1) dyrektor szkoły ( zespołu) liczącego do 6 oddziałów łącznie – 10 godzin, 2) dyrektor szkoły ( zespołu) liczącego 7-8 oddziałów – 8 godzin, 3) dyrektor szkoły ( zespołu) liczącego 9-10 oddziałów – 5 godzin, 4) dyrektor przedszkola czynnego 5 i więcej godzin; a) liczącego do 3 oddziałów – 10 godzin, b) liczącego 4-5 oddziałów – 8 godzin,
§ 2.
Upoważnia się Wójta Gminy Panki w szczególnie uzasadnionych wypadkach, do których mogą należeć:  realizacja dodatkowych zadań nałożonych przez organ prowadzący,  dokształcanie wynikające z wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,  prowadzenie zadań wynikających poza zakres ustalony przepisami z zakresu prawa oświatowego,do zmniejszenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o 3 godziny.
§ 3.
Zmniejszenie, o którym mowa w § 2 nie może zostać udzielone na okres dłuższy niż rok szkolny.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2004 roku

UCHWAŁA NR XI/88/04 RADY GMINY PANKI z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2004 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) w związku z § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46 poz. 430) w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych z budżetów organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków uchwala się co następuje:
§ 1.
W oparciu o wnioski dyrektorów opracowuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego o którym mowa w § 2 rozporządzenia. Placówka Środki na doskonalenie (zł) Ogółem w tym wg § 2 ust. 1 rozp. wg § 2 ust. 2 rozp. pkt 4 pkt 5 pkt 6 pkt 1 pkt 2 pkt 3 Szkoła Podstawowa Panki 4 400 - - 500 1500 1400 1000 Szkoła Podstawowa Aleksandrów 2 000 - - 400 1200 200 200 Szkoła Podstawowa Konieczki 3 000 100 300 300 1200 900 200 Gimnazjum w Pankach 4 500 - - 500 1000 2000 1000 Przedszkole w Pankach 1 600 300 200 200 400 300 200
§ 2.
Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania o którym mowa w § 7 rozporządzenia dla jednej osoby do 1200 zł w 2004 roku do opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
§ 3.
Dofinansowanie wymienione w § 2 może dotyczyć opłat za studia podyplomowe, uzupełnienie wykształcenia, nauką związaną z przekwalifikowaniem zaakceptowane uchwałą Rady Pedagogicznej.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie wyboru ławnika.

UCHWAŁA NR XI/87/04 RADY GMINY PANKI z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie: wyboru ławnika Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r.Nr.142,poz.1591; z późniejszymi zmianami) w związku z art.160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr.98 poz.1070;z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy u c h w a l a co następuje:
§ 1.
Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na ławnika Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Częstochowie została wybrana Pani Bernardeta Jelonek.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym-Jaciska.

UCHWAŁA NR XI/86/04 RADY GMINY PANKI z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj; Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ; z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust.1 i art.37 ust.2, pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Panki u c h w a l a co następuje :
§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa Jadwigi i Stanisława Wręczyckich zamieszkałych w Jaciskach, nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaciska, gmina Panki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 182/1 o powierzchni 0,0073 ha, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej w ewidencji nr działki 182/2 , będącej ich własnością.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego -Żerdzina.

UCHWAŁA Nr XI/85/04 RADY GMINY PANKI z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr142 poz.1591; z późniejszymi zmianami) i art.40, ust.1,pkt.1 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, z późniejszymi zmianami) oraz rozdział II ust.1 załącznika nr 1 do uchwały Nr 9/I/2000 Rady Gminy w Pankach z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr IV/31/2003 z dnia 25 luty 2003 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 9/I/2000 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Rada Gminy Panki uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej,położonej w Żerdzinie oznaczonej jako działka nr 117/2 o powierzchni 1.5088 ha, stanowiąca własność Gminy Panki, objęta księgą wieczystą KW Nr 34169.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego- Koski.

UCHWAŁA NR XI/84/04 RADY GMINY PANKI z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr142 poz.1591; z późniejszymi zmianami) i art.40, ust.1, pkt.1, ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, z późniejszymi zmianami) oraz rozdział II ust.1 załącznika nr 1 do uchwały Nr 9/I/2000 Rady Gminy w Pankach z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr IV/31/2003 z dnia 25 luty 2003 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 9/I/2000 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Rada Gminy Panki uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Koskach oznaczonej jako działka nr 143, o powierzchni 1.0470 ha, stanowiąca własność Gminy Panki, objęta księgą wieczystą KW Nr 31035.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego- Koski.

UCHWAŁA Nr XI/83/04 RADY GMINY PANKI z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr142 poz.1591; z późniejszymi zmianami) i art.40, ust.1,pkt.1 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, z późniejszymi zmianami) oraz rozdział II ust.1 załącznika nr 1 do uchwały Nr 9/I/2000 Rady Gminy w Pankach z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr IV/31/2003 z dnia 25 luty 2003 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 9/I/2000 w sprawie określenia zasad nabycia,zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Rada Gminy Panki uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Koskach oznaczonej jako działka nr 144 o powierzchni 2,1500 ha, stanowiąca własność Gminy Panki, objęta księgą wieczystą KW Nr 31035.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.