Uchwała Nr XII/95/04 Rady Gminy Panki w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły.

UCHWAŁA NR XII/95/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) w związku z art. 36a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j.Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329;
z późniejszymi zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wskazujemy kandydatów do reprezentowania organu prowadzącego szkołę w skład komisji konkursowej, którą powoła Wójt Gminy Panki do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach:

1. Pani Jolanta Wydmuch

2. Pan Kazimierz Baran

3. Pan Stanisław Kierat

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XII/96/04 Rady Gminy Panki w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.

UCHWAŁA NR XII/96/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) oraz art.136
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148)

RADA GMINY u c h w a l a co następuje ;

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003, udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.

§ 2.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz podaje się do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Załącznik   212.500 KB

Uchwała Nr XII/97/04 Rady Gminy Panki w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

UCHWAŁA NR XII/97/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) o r a z art.124
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku
Nr 15, poz.148)

Rada Gminy u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 41.137,- zł. jak niżej :

Dział i nazwa działu Określenie źródeł dochodu Kwota

700 – Gospodarka mieszkaniowa - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 36.000,-

758 – Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej 5.137,-

O G Ó Ł E M 41.137,-

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 41.137,- zł. jak niżej :

Dział Rozdział Nazwa Kwota

700 Gospodarka mieszkaniowa 36.000,-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36.000,-

801 Oświata i wychowanie 5.137,-

80101 Szkoły podstawowe 2.137,-

80104 Przedszkola 1.000,-

80110 Gimnazja 2.000,-

O G Ó Ł E M 41.137,-

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XII/98/04 Rady Gminy Panki w sparwie zmien w budżecie gminy na rok 2004.

UCHWAŁA NR XII/98/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) oraz art.116 ust.1 i 4, art.124,
art.128 ust.2 pkt.1, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. 15 poz. 148; z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 1 241.300 zł. w następującej klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 - o kwotę 339.770 zł.
Rozdział 01010 - o kwotę 339.770 zł.
Paragraf 6050 - o kwotę 257.100 zł.
Paragraf 6052 - o kwotę 82.670 zł.

Dział 600 - o kwotę 901.530 zł.
Rozdział 60016 - o kwotę 901.530 zł.
Paragraf 6050 - o kwotę 274.970 zł.
Paragraf 6052 - o kwotę 626.560 zł.

Zmiany są spowodowane wprowadzeniem do budżetu gminy na rok 2004 dodatkowych zadań inwestycyjnych : pn.„Modernizacja nawierzchni
drogi w ciągu ul. Powstańców Śl. i ul. Zielonej w miejscowości Panki” o r a z „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Panki – zadanie II, etap II.

§ 2.

Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego będzie kredyt bankowy w wysokości 532.070 zł. oraz środki z Funduszu „PHARE 2000” w wysokości 709.230 zł.

§ 3.

Zwiększa się dochody budżetowe na rok 2004 o kwotę 709.230 zł. jak niżej :

Nazwa działu Źródło dochodów Kwota w zł.

010Rolnictwo i łowiectwo dotacja z Funduszu PHARE 2000 82.670,-

600 Transport i łączność dotacja z Funduszu PHARE 2000 626.560,-

O G Ó Ł E M 709.230,-

§ 4.

Zwiększa się przychody o kwotę 532.070,- zł. w paragrafie 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, na sfinansowanie niedoboru budżetowego.

§ 5.

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Nr X/67/03 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 ; w § 2 lit. „b”, który otrzymuje brzmienie : - wydatki majątkowe na kwotę 2.864.653 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały
Nr XII/98/04 Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2004 roku

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XII/99/04 Rady Gminy Panki w sprawie zaciągnięcia kredytu.

UCHWAŁA NR XII/99/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.9 lit. „c” art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity : Dz.U. z 2001 roku ) Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Panki u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 475.000,00 złotych, na współfinansowanie zadania pod nazwą : „ Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Panki – zadanie II”

§ 2.

Poręczeniem spłaty kredytu będzie wystawiony przez Gminę weksel in blanco.

§ 3.

Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych Gminy w okresie do 2010 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XII/100/04 Rady Gminy Panki w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

UCHWAŁA NR XII/100/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie: modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „e” o r a z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Panki u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Przystępuje się do realizacji programu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki, finansowana przez stronę trzecią i spłacana
z oszczędności w kosztach utrzymania oświetlenia ulicznego po przeprowadzonej modernizacji przez okres 3 lat”.

§ 2.

1. na realizację zadania o którym mowa w § 1 gwarantuje się przez najbliższe 3 lata , utrzymanie środków na poziomie roku 2004, powiększanego corocznie o stopień inflacji oraz wzrost kosztów energii.
2. w ramach rocznego budżetu na oświetlenie po modernizacji należy pokrywać koszt energii elektrycznej, bieżącej konserwacji oraz spłacać należne raty oferentowi wyłonionemu w drodze przetargu na realizację zadania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XII/101/04 Rady Gminy Panki w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Gminy.

UCHWAŁA NR XII/101/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie: uchylenia niektórych uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)

Rada Gminy Panki u c h w a l a , co następuje :

§ 1.

Uchyla się następujące uchwały Rady Gminy Panki:

1. Nr X/71/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniającą uchwałę Nr II/13/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
2. Nr X/72/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniającą uchwałę Nr II/14/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
3. Nr X/73/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniającą uchwałę Nr II/15/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
4. Nr X/74/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę nr II/16/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
5. Nr X/75/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr II/17/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
6. Nr X/76/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniającą uchwałę Nr II/18/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
7. Nr X/77/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr II/19/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
8. Nr X/78/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniającą uchwałę Nr II/20/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
9. Nr X/79/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr II/21/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XII/102/04 Rady Gminy Panki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

UCHWAŁA NR XII/102/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Na podstawie art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Panki u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Po rozpatrzeniu skargi złożonej w imieniu własnym i mieszkańców, przez Pana Mariana Kapuścika, na działalność Wójta Gminy, uznać ją za nieuzasadnioną .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.