główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XII/95/04 Rady Gminy Panki w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły.

UCHWAŁA NR XII/95/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) w związku z art. 36a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j.Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329;
z późniejszymi zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wskazujemy kandydatów do reprezentowania organu prowadzącego szkołę w skład komisji konkursowej, którą powoła Wójt Gminy Panki do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach:

1. Pani Jolanta Wydmuch

2. Pan Kazimierz Baran

 3. Pan Stanisław Kierat

 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XII/96/04 Rady Gminy Panki w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.

UCHWAŁA NR XII/96/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) oraz art.136
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148)

RADA GMINY u c h w a l a co następuje ;

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003, udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.

§ 2.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz podaje się do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik 213 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XII/97/04 Rady Gminy Panki w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

UCHWAŁA NR XII/97/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) o r a z art.124
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku
Nr 15, poz.148)

Rada Gminy u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 41.137,- zł. jak niżej :

Dział i nazwa działu    Określenie źródeł dochodu  Kwota

700 – Gospodarka mieszkaniowa -  wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 36.000,-

758 – Różne rozliczenia -   część oświatowa subwencji ogólnej   5.137,-

  O G Ó Ł E M   41.137,-

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 41.137,- zł. jak niżej :

Dział   Rozdział Nazwa   Kwota

700 Gospodarka mieszkaniowa   36.000,-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36.000,-

801 Oświata i wychowanie 5.137,-

80101   Szkoły podstawowe   2.137,-

80104   Przedszkola 1.000,-

   80110   Gimnazja 2.000,-

O G Ó Ł E M 41.137,-

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XII/98/04 Rady Gminy Panki w sparwie zmien w budżecie gminy na rok 2004.

UCHWAŁA NR XII/98/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) oraz art.116 ust.1 i 4, art.124,
art.128 ust.2 pkt.1, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. 15 poz. 148; z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 1 241.300 zł. w następującej klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 - o kwotę 339.770 zł.
Rozdział 01010 - o kwotę 339.770 zł.
Paragraf 6050 - o kwotę 257.100 zł.
Paragraf 6052 - o kwotę 82.670 zł.

Dział 600 - o kwotę 901.530 zł.
Rozdział 60016 - o kwotę 901.530 zł.
Paragraf 6050 - o kwotę 274.970 zł.
Paragraf 6052 - o kwotę 626.560 zł.

Zmiany są spowodowane wprowadzeniem do budżetu gminy na rok 2004 dodatkowych zadań inwestycyjnych : pn.„Modernizacja nawierzchni
drogi w ciągu ul. Powstańców Śl. i ul. Zielonej w miejscowości Panki” o r a z „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Panki – zadanie II, etap II.

 § 2.

Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego będzie kredyt bankowy w wysokości 532.070 zł. oraz środki z Funduszu „PHARE 2000” w wysokości 709.230 zł.

§ 3.

Zwiększa się dochody budżetowe na rok 2004 o kwotę 709.230 zł. jak niżej :

Nazwa działu Źródło dochodów Kwota w zł.

010Rolnictwo i łowiectwo   dotacja z Funduszu PHARE 2000 82.670,-

600 Transport i łączność dotacja z Funduszu PHARE 2000 626.560,-

O G Ó Ł E M 709.230,-

§ 4.

Zwiększa się przychody o kwotę 532.070,- zł. w paragrafie 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, na sfinansowanie niedoboru budżetowego.

§ 5.

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Nr X/67/03 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 ; w § 2 lit. „b”, który otrzymuje brzmienie : - wydatki majątkowe na kwotę 2.864.653 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały
Nr XII/98/04 Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2004 roku

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XII/99/04 Rady Gminy Panki w sprawie zaciągnięcia kredytu.

UCHWAŁA NR XII/99/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.9 lit. „c” art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity : Dz.U. z 2001 roku ) Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Panki u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 475.000,00 złotych, na współfinansowanie zadania pod nazwą : „ Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Panki – zadanie II”

§ 2.

Poręczeniem spłaty kredytu będzie wystawiony przez Gminę weksel in blanco.

§ 3.

Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych Gminy w okresie do 2010 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.