główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XIII/108/04 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie : nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Panki

UCHWAŁA NR XIII/108/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 21 czerwca 2004 roku

 

w sprawie : nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Panki

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz U.
z 2001 roku nr 142, poz. 1591;z późniejszymi zmianami) o r a z art. 24 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy u c h w a l a , co następuje :

§ 1.

Nabyć na rzecz Gminy Panki na zasadach umowy sprzedaży działkę położoną w Kałmukach, zapisaną w ewidencji gruntów jako działk
a nr 95/1 o powierzchni 0,0345 ha, stanowiącą własność Pana Pawła Nowaka, za cenę 1 725,00 zł. z przeznaczeniem na cele publiczne.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki .

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XIII/107/04 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym

UCHWAŁA NR XIII/107/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 21 czerwca 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 ; z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust.1 i art.37 ust.2, pkt 6, ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Panki u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Pana Artura Oziębała zamieszkałego w Pankach, nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Panki, gmina Panki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 244/16

o powierzchni 0,0082 ha, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej w ewidencji nr działki 243/13 będącej jego własnością.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XIII/106/04 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie ustalania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania

 

UCHWAŁA NR XIII/106/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 21 czerwca 2004 roku

w sprawie ustalania zasad przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad

zwalniania od opłat i trybu ich pobierania

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 , art.18 ust. 2 pkt. 15, art.40 , art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ; z późniejszymi zmianami ) oraz art. 17 ust.1,pkt 11 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593; z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Panki

uchwala :

§ 1

1.Pomoc świadczona w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub inwalidztwa wymagają w codziennym życiu pomocy osób drugich, a są ich pozbawione.

2.Usługi opiekuńcze przyznaje się również osobom, które wymagają pomocy innych , a rodzina nie może zapewnić takiej pomocy.

3.Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej.

4.Ustala się następujący zakres świadczonych usług opiekuńczych :

  • pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w szczególności nabywania i dostarczania potrzebnych produktów żywnościowych i innych niezbędnych artykułów do prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
  • załatwianie spraw w urzędach i u lekarza
  • opieka higieniczna ( mycie, sprzątanie , pranie )
  • pielęgnację zleconą przez lekarza zgodnie z jego zaleceniami
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze – dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalnym przygotowaniem

§ 2

1.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie

złożonego wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem potwierdzającym konieczność przyznania takiej pomocy

2.Usługi opiekuńcze świadczy osoba zatrudniona jako opiekunka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pankach

3.Usługi opiekuńcze mogą być również realizowane w formie usług sąsiedzkich na zasadzie umowy zlecenia

4.Pomoc w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym określającym sytuację życiową i materialna danej osoby.

§ 3

1.Ustala się koszt naliczania odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę zatrudnioną w GOPS Panki w wysokości 12,00 zł

2.Ustala się koszt naliczania odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych w ramach pomocy sąsiedzkiej na zasadzie umowy zlecenia w wysokości 6,00 zł

3.Upoważnia się kierownika GOPS do zawierania właściwych umów zlecenia na świadczenia pomocy sąsiedzkiej

§ 4

1.Osobom i rodzinom których dochód nie przekracza 250 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1,pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej , usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie

2.Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kryteria zwracają wydatki na usługi opiekuńcze, na zasadach określonych
w tabeli będącej załącznikiem Nr 1 do Uchwały

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik GOPS Panki na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego, może podjąć decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z ponoszenia opłat za świadczone usługi

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 4/II/92 z dnia 24 marca 1997 roku w sprawie zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za usługi opiekuńcze

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Pankach

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskie

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XIII/106/04

Rady Gminy Panki

z dnia 21 czerwca 2004 roku

 

TABELA NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE PRZEZ PRACOWNIKA GOPS PANKI
I W RAMACH POMOCY SĄSIEDZKIEJ

 

 

PROCENT DOCHODU PRZEKRACZAJĄCEGO KRYTERIUMDOCHODOWE , O KTÓRYM MOWA W ART.8 UST.1 PKT 1 i 2

USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ W %

OSOBA SAMOTNA

OSOBA W RODZINIE

do 250 %

Nieodpłatnie

nieodpłatnie

251 do 300 %

20 %

30 %

301 do 350 %

35 %

45 %

351 do 400 %

46 %

60 %

401 do 500 %

61 %

80 %

501 do 600 %

81 %

100 %

powyżej 600 %

100 %

100 %

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr XIII/105/04 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum.

 

 

UCHWAŁA Nr XIII/105/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 21 czerwca 2004 roku

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci

w szkołach podstawowych i gimnazjum.

 

Na podstawie art. 17 ust.1,pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593; z późniejszymi zmianami), o r a z art. 18, ust.2,pkt.15, art. 40 ust.1 i 2, art. 41, ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy w Pankach

uchwala :

§ 1

1. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziców lub opiekunów dziecka.

2. Jeżeli dochód w rodzinie ucznia nie przekracza 100 % kryterium dochodowego określone w art.8 ust. 1,pkt 2 ustawy
o pomocy społecznej , to uczeń korzysta z posiłków w szkole nieodpłatnie

§ 2

1. W przypadku gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 100 % kryterium określonego ustawą o pomocy społecznej , przyznanie pomocy w formie posiłku może odbywać się na zasadzie zwrotu przez rodzinę w części lub całości , poniesionych wydatków.

2. Zasady zwrotu wydatków są następujące :

Dochód rodziny

z uwzględnieniem kryterium

z art.8 ust.1,pkt 2 w/w ustawy

% zwrotu kosztów posiłków

dla ceny obowiązującej

w czasie przyznania pomocy

do 100 %

nieodpłatnie

od 101 % do 150 %

50 %

od 151 % do 200 %

75 %

powyżej 201 %

100 %

3. Pomoc ta przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej

§ 3

1. Dzieciom głodnym i niedożywionym należy przyznać pomoc niezależnie od sytuacji materialnej rodziny lub opiekunów.

2.W uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach na podstawie art. 104, ust.4 ustawy o pomocy społecznej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku.

 § 4

Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek rodziców, opiekunów dziecka , pracownika socjalnego, dyrektora szkoły lub innej osoby posiadającej informację o głodnym dziecku

§ 5

Zwrot wydatków o których mowa w § 2 Uchwały następuje na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach.

§ 6

Traci moc uchwała Nr 29/IV/99 Rady Gminy Panki z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy na dożywiania dzieci w szkołach.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach .

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XIII/104/04 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

UCHWAŁA NR XIII/104/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 21 czerwca 2004 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) oraz art. 116,ust.1 i 4 oraz art.124 i art.128, ust. 2 pkt.1, art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. Nr 15, poz.148 ; z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Panki u c h w a l a co następuje:

 

§ 1.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych jak niżej:

w zł.

Dział i nazwa

Nazwa źródeł dochodu

Zmniejszenia

Zwiększenia

600 - transport

- dotacje ze środków UE

z Funduszu “SAPARD”

54.235,-

------

758 - różne

rozliczenia

Część rekompensująca subwencji ogólnej z tytułu skutków ustawowych ulg i zwolnień

-----

5.153,-

OGÓŁEM

54.235,-

5.153,-

 

§ 2.

Dokonać zmian w planie przychodów jak niżej :

Zmniejszyć o kwotę 297.696,- zł.

w paragrafie 955 - Przychody z innych rozliczeń krajowych.

Zwiększyć o kwotę 297.696,- zł.

w paragrafie 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 3.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych jak niżej:

w zł.

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

 

Transport i łączność

54.235,-

-----

60016

Drogi publiczne i gminne

54.235,-

-----

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-----

5.153,-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-----

5.153,-

OGÓŁEM

54.235,-

5.153,-

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.