Uchwała rady Gminy Panki Nr XIV/116/04 z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR XIV/116/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, po
z. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985
o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124),
po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Kłobuckiego

Rada Gminy Panki

u c h w a l a :

§ 1.

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogi wymienione w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do:
Uchwały Nr XIV/116/04
z dnia 28 września 2004 roku.

Wykaz dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych

 1. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr D-519/2 położona w Pankach (ul. Krótka, stanowiąca odgałęzienie od DW - 494),
 2. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 520/2, 520/3, 520/4, 520/5, 520/6, 520/7, 520/8, 520/9, 520/10, 520/11, 234/2
  położona w Pankach (ul. Wspólna, będąca odgałęzieniem od DW - 494),
 3. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr D-518 położona w Pankach (ul. Łąkowa, będąca odgałęzieniem od ulicy Krótkiej)
 4. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr D-20/2 położona w Pankach (ul. Słoneczna, łącząca DP S 2035 i DP S 2032)
 5. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr D-511 położona w Pankach (ul. Nadrzeczna, będąca odgałęzieniem od DW-494)
 6. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr D – 521/1, D – 246/8, D-246/6, D-244/23,
 7. D-243/10, D-242/6, D-239/6 położona w Pankach (ul. Staszica, będąca odgałęzieniem od ulicy Krótkiej)

 8. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr D-72, D-73 oraz D-512 do skrzyżowania
 9. z DP- S 2060, położona w Pankach (będąca odgałęzieniem od DP S 2055, biegnąca w kierunku

  m. Praszczyki do DP – S 2060 )

 10. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr D- 894, D-763, D-759 położona w Pankach
 11. (ul. Polna, będąca odgałęzieniem DW 494, biegnąca do DP S 2038)

 12. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr D-531, D-267 położona w Pankach i Jaciskach (będąca odgałęzieniem od DP S 2055 -
  ul. Leśna biegnąca do końca zabudowań w m. Ja
  ciska)
 13. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr D-75 położona w Kawkach (będąca odgałęzieniem od DW 494 biegnąca w kierunku Kawek
  “za wodą”- drogi gminnej Nr 0841002)
 14. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr D – 515, D-516 położona w Praszczykach (stanowiąca odgałęzienie od DW – 494, biegnąca w kierunku DP S 2060)
 15. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr D-348, D-349, D-350 położona w Kałmukach (stanowiąca odgałęzienie od DP S 2041,
  biegnąca do granicy Gminy Wręczyca Wielka)
 16. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr D-355 położona w Kałmukach (“Częstochówka”, stanowiąca odgałęzienie od DP S 2041),
 17. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr D-370 położona w Zwierzyńcu III (będąca odgałęzieniem od drogi gminnej Nr 0841012
  biegnąca do granicy z lasem państwowym)
 18. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr D-369 położona w Zwierzyńcu III (Ceglarze, będąca odgałęzieniem od drogi gminnej
  Nr 0841011)
 19. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr D-140/2, D-183/2, D-139/2, D-138/1, D-123/9, D-123/7, D-123/5, D-120/2,
  D-121/1, D-120/1 położona w Zwierzyńcu III (będąca odgałęzieniem od drogi gminnej Nr 0841011 biegnąca do granicy z lasem państwowym)
 20. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr D-360, D-361 położona w Zwierzyńcu III (będąca odgałęzieniem od drogi gminnej
  Nr 0841011 biegnąca do granicy z lasem państwowym w kierunku cegielni)
 21. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr D-392 położona w Konieczkach ( Paciepniki pola- będąca odgałęzieniem od DP S 2038
  biegnąca do końca zabudowań)
 22. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr D-404 położona w Konieczkach (“Paciepniki”, będąca odgałęzieniem od DP S 2038
  biegnąca do granicy z lasem państwowym )
 23. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr D-323 położona w Janikach (będąca odgałęzieniem od DP S 2035 – nad lasem)
 24. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr D-329 położona w Janikach (będąca odgałęzieniem od DP S 2035
  biegnąca w kierunku drogi gminnej nr 0841009)
 25. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr D-333 położona w Janikach (będąca odgałęzieniem od DP S 2035 biegnąca do
  przejazdu kole
  jowego)
 26. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr D-330 położona w Janikach (będąca odgałęzieniem od DP S 2035 – “Kolany”)
 27. Droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr D-315, D-314, D-313, D-311 położona w Cygance (będąca odgałęzieniem od DP S 2032, biegnąca w kierunku Kuźnicy Starej)

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIV/115/04 z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego , oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pankach.

UCHWAŁA NR XIV/115/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego , oraz wartości jednego
punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników
zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pankach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszy
mi zmianami) w związku z § 1ust.1 i § 3
ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 707 z późniejszymi zmianami ).

Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadniczege w I kategorii zaszeregowania w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pankach w wysokości 800,00 zł słownie: ( osiemset złotych )
.

§ 2

Zatwierdza się wartość jednego punktu dla wyliczenia płacy zasadniczej w poszczególnych kategoriach
zaszeregowania ustalonego uprzednio z pracodawcą w wysokości 4,50 zł słownie : ( cztery złote pięćdziesiąt gr
oszy ) .

§ 3

Wartość jednego punktu , oraz wartość najniższego wynagrodzenia w latach następnych wzrastać będzie
o kwotę przewidywanego wzrostu wynagrodzeń przyjętego w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 18/VI/2002 z dnia 26 września 2002 roku w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia , oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego
dla pracowników zatrudnionych w GOPS Panki
.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIV/114/04 z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

UCHWAŁA NR XIV/114/04

Rady Gminy w Pankach

z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pankach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 2 pkt.2, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.558,
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 ,z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055 i N
r 116 poz.1203,
oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz.1001)

Rada Gminy w Pankach

uchwala :

§ 1

Zatwierdza się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pankach.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 41/IX/98 z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki
Załącznik   41.500 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIV/113/04 z dnia 28 września 2004 rokuzmiany uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XIV/113/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat
i trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej(Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawyz dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy u c h w a l a , co następuje :

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Panki Nr XIII/106/04 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie ustalania zasad przyznawania
i odpłatnościza usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
wprowadza się zmianę polegająca na tym, że § 3 otrzymuje brzmienie :

” Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do zawierania umów zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIV/112/04 z dnia 28 wrześniaw sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum.

UCHWAŁA NR XIV/112/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci
w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14, art.48,ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy u c h w a l a , co następuje :

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Panki Nr XIII/105/04 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych
na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum wprowadza się następujące zmiany :

1/ w § 2 skreśla się ust. 3,

2/ § 8 otrzymuje brzmienie :

” Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pankach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Rady Gminy Nr XIV/111/04 z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

UCHWAŁA NR XIV/111/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów

i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; tekst jednolity z późniejszymi zmianami ) oraz art. 420 i 421,
ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001
r. z późniejszymi zmianami ).

Rada Gminy u c h w a l a :

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Panki Nr X/69/03 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 wprowadza się zmianę polegającą na tym, że nadaje się nową treść załącznikowi do w/w uchwały w brzmieniu załącznika do uchwały niniejszej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/111/04

Rady Gminy Panki

z dnia 28 września 2004 r.

Z E S T A W I E N I E

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NA ROK 2004

Dział

Rozdział

§§

N a z w a

Plan w zł.

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU

20.000,-

P R Z Y C H O D Y

20.000,-

900

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

20.000,-

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

20.000,-

069

Wpływy z różnych opłat

w tym :

wpływy z opłat i kar – 0 zł.

20.000,-

W Y D A T K I

37.000,-

900

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

37.000,-

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

37.000,-

4210

Materiały i wyposażenie

3.000,-

4300

Usługi materialne

24.000,-

4430

Różne opłaty

10.000,-

Stan środków na dzień 31 grudnia 2004 roku - kwota 3.000,- zł.

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIV/110/04 z dnia 28 września 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.

UCHWAŁA NR XIV/110/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 28 września 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z późniejszymi zmianami) oraz art.110 ust. 1, art.116 ust. 1 i 4, art. 124,
art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy u c h w a l a co następuje :

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Panki Nr X/67/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004
wprowadza się zmianę polegającą na tym, że w § 8 ust.2 uchwały kwotę “ 150.000 zł.” zastępuje się kwotą “ 370.000 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIV/109/04 z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

UCHWAŁA NR XIV/109/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591; z późniejszymi zmianami)
oraz art. 124,art.128 ust.2 pkt.1, art.134,ust.3 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych jak niżej:

w zł.

Dział

Nazwa

Określenie źródła dochodu

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

600

Transport

i łączność

- dotacje ze środków UE w ramach

Funduszu “PHARE 2000”

780.520,-

626.560,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy ze sprzedaży mienia

komunalnego (lokale mieszkalne)

---

180.000,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- dotacja z Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych z tytułu

ulg w podatku od nieruchomości

- podatek od nieruchomości

---

55.759,-

55.759,-

---

758

Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji

ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

10.274,-

---

852

Pomoc społeczna

- dotacja celowa na świadczenia

rodzinne

---

102.127,-

OGÓŁEM

846.553,-

964.446,-

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych jak niżej:

w zł.

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

308.800,-

162.000,-

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

308.800,-

162.000,-

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

---

110.000,-

40002

Dostarczanie wody

---

110.000,-

600

Transport i łączność

1.106.380,-

935.764,-

60014

Drogi publiczne powiatowe

153.960,-

925.490,-

60016

Drogi publiczne gminne

952.420,-

10.274,-

801

Oświata i wychowanie

---

55.630,-

80110

Szkoły podstawowe

---

54.712,-

80113

Dowożenie uczniów do szkół

---

918,-

852

Pomoc społeczna

7.072,-

109.199,-

85212

Świadczenia rodzinne

---

96.484,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

---

5.643,-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

---

5.694,-

85228

Usługi opiekuńcze

7.072,-

1.378,-

OGÓŁEM

1.422.252,-

1.372.593,-

§ 3.

Dokonać zmian po stronie przychodów i rozchodów jak niżej:

Zmniejszyć:

Paragraf 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – o kwotę 114.776,- zł

Zwiększyć:

Paragraf 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – o kwotę 52.776,- zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.