główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XVI/130/04 RADY GMINY PANKI z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zasad oraz trybu postępowania o przekazanie zadań i udzielenie dofinansowania z budżetu gminy, realizacji zadań publicznych przez podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych oraz sposobu rozliczania i kontroli wykonywania zadań.

UCHWAŁA NR XVI/130/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 7 grudnia 2004 roku

w sprawie:zasad oraz trybu postępowania o przekazanie zadań i udzielenie dofinansowania
z budżetu gminy, realizacji zadań publicznych przez podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych
oraz sposobu rozliczania i kontroli wykonywania zadań.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć zasady zlecania zadań i udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz
pozostałym podmiotom uprawnionym, na realizację zadań celu publicznego związanego z realizacją zadań
gminy innych niż określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjąć do odpowiedniego stosowania wzór oferty zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu ministra
 właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 3.

Przyjąć do odpowiedniego stosowania wzór umowy na realizację zadania zgodnie z wzorem określonym
w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2.

§ 4.

Przyjąć do odpowiedniego stosowania wzór rozliczenia realizacji zadania zgodnie z wzorem określonym
w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 19/IV/2000 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych na cele publiczne z budżetu gminy.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
Załącznik 35 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XVI/129/04 RADY GMINY PANKI z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w realizacji zadań publicznych w 2005 r.

UCHWAŁA NR XVI/129/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 7 grudnia 2004 roku

w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami uprawnionymi wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w realizacji zadań publicznych
w 2005 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Panki, uchwala:

§ 1.

Program współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok

 

§ 2.

Cele programu:

1/. stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,

2/. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie,

3/. integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych,

4/. poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.

§ 3.

Organy samorządu terytorialnego wspólnie z podmiotami uprawnionymi definiują:

1/. konkretne problemy społeczne wymagające rozwiązywania przez samorząd gminy i podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz system monitorowania potrzeb społecznych.

2/. określenie możliwości realizacji zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnej pomocy nie wymagającej nakładów finansowych.

3/. ustalenie potrzeb finansowych ich źródeł pochodzenia i możliwości pozyskania środków.

§ 4.

1. Przyjąć zasady i tryb postępowania o przekazanie zadań i udzielania dofinansowania z budżetu gminy realizacji zadań publicznych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych oraz sposobu rozliczania i kontroli wykonania, zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałą Rady Gminy Panki w tym zakresie.

2. Udział podmiotów programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:
 2. 1/ powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, które odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania, lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach /w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania/.

  2/ wspieranie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 3. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

1/ działalność gospodarczą,

2/ pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,

3/ działalność polityczną.

§ 5.

Zapewnienie dostępu do informacji oraz wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności.

§ 6.

Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 7.

Zapewnienie zasady jawności współpracy z organizacjami dla mieszkańców gminy.

§ 8.

Ocena przeprowadzonych przedsięwzięć publicznych pod kątem racjonalności wykorzystania zaangażowanych środków
i zaspokojonych celów społecznych.

§ 9.

Przyjąć wzory dokumentów do udzielenia dotacji, którymi jest oferta, umowa i rozliczenie zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 19 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XVI/128/04 RADY GMINY PANKI z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005.

UCHWAŁA NR XVI/128/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 7 grudnia 2004 roku

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami)
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Panki

uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2005:

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
 2. Dopuszczalna masa całkowita w tonach

  Rok produkcji

  samochodu

  Wyposażone w katalizator

  Tak

  Nie

  Od 3,5 do 5,5 włącznie

  1998r i wcześniej

  470,-

  490,-

  po 1998r.

  460,-

  480,-

  Pow. 5,5 do 7,5 włącznie

  1998r i wcześniej

  570,-

  590,-

  po 1998r.

  560,-

  580,-

  Pow. 7,5 do 9 włącznie

  1998r i wcześniej

  790,-

  810,-

  po 1998r.

  780,-

  800,-

  Powyżej 9

  1998r i wcześniej

  840,-

  860,-

  po 1998r.

  830,-

  850,-

 3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

mniej niż

Pneumatyczne

lub równoważne

Inny system zawieszenia

12 15

2

940,-

940,-

15 i więcej

2

1370,-

1370,-

12 19

3

1370,-

1370,-

19 25

3

1680,-

1680,-

25 i więcej

3

1780,-

1780,-

12 27

4 i więcej

1780,-

1780,-

27 29

4 i więcej

1890,-

1890,-

29 i więcej

4 i więcej

2270,-

2452,80

 

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Rok produkcji

samochodu

Wyposażone w katalizator

Tak

Nie

Nie mniej niż

mniej niż

1998r i wcześniej

1240,-

1260,-

3,5 12

po 1998r.

1230,-

1250,-

 

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

mniej niż

Pneumatyczne

lub równoważne

Inne (resorowe)

12 18

2

940,-

1 100,-

18 25

2

960,-

1 360,-

25 31

2

1 260,-

1 450,-

31 i więcej

2

1 520,-

1 937,76

12 40

3

2 100,-

2 150,-

40 i więcej

3

2 180,-

2 548,65

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton

i poniżej 12 ton 420 zł; z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub

wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

podatku rolnego :

Dopuszczalna masa całkowita zespołu w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

mniej niż

Pneumatyczne

lub równoważne

Inny system zawieszenia

12 18

1

420,-

420,-

18 25

1

580,-

630,-

25 i więcej

1

940,-

980,-

12 28

2

600,-

630,-

28 33

2

940,-

960,-

33 36

2

1 050,-

1 320,-

powyżej 36

2

1 180,-

1 730,-

12 38

3

980,-

1 260,-

38 i więcej

3

1 100,-

1 360,-

7. Od autobusów :

Liczba miejsc siedzących

Rok produkcji

Wyposażone w katalizator

Nie mniej niż

mniej niż

Tak

Nie

Do 15 włącznie

1998r i wcześniej

760,-

780,-

po 1998r.

750,-

760,-

15 30

1998r i wcześniej

980,-

990,-

po 1998r.

940,-

960,-

30 i więcej

1998r i wcześniej

1 470,-

1490,-

po 1998r.

1 450,-

1470,-

§ 2.

Wpłaty podatku można dokonać przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr IX/64/03 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004 r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr XVI/127/04 RADY GMINY PANKI z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.

UCHWAŁA Nr XVI/127/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 7 grudnia 2004 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.

Na podstawie art.18,ust.2,pkt 8,art. 40 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj.Dz.U.Nr2001, Nr 142, poz.1591) oraz art.6,ust.15 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
/Dz.U. z 2002 r. Nr 9,poz.84 ), Dz.U. Nr 200, poz. 1682 oraz art.6a,ust.11ustawy z dnia15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj.Dz.U. z 1993 r Nr 94,poz.431) z 1994 r. Nr 1, poz.3 z 1996 r. Nr 91,poz.409, z 1997 r., Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz.926,
z 1988 r. nr 108,poz.681, z 2001 r. Nr 81, poz.875, z 2002 r. Nr 200,poz. 1680)

Rada Gminy

uchwala :

§ 1.

Określa się następujące wzory formularzy w wymiarach podatkowych :

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały
 2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały
 3. Deklaracja na podatek rolny w brzmieniu załącznika Nr 3 do uchwały
 4. Informacja w sprawie podatku rolnego w brzmieniu załącznika Nr 4 do uchwały
 5. Deklaracja na podatek leśny w brzmieniu załącznika Nr 5 do uchwały
 6. Informacja w sprawie podatku leśnego w brzmieniu załącznika Nr 6 do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr II/12/2002 z 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2005 roku.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr XVI/126/04 RADY GMINY PANKI z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2005.

UCHWAŁA Nr XVI/126/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia

15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U z 1993 r.Nr 94 poz.431,Dz.U. z 1994 r. Nr 1 poz.3,

z 1996 r. Nr 91 poz.409, z 1997 r. Nr 43 poz.272, Nr 137 poz.926, z 1998 r. Nr 108 poz.681,z 2001 r

.Nr 81 poz.875, z 2002 r. Nr 200 poz.1680)

Rada Gminy

uchwala:

§ 1.

Zwalnia się od podatku rolnego:

1.Użytki rolne zajęte na potrzeby Jednostek OSP za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej.

2. Użytki rolne stanowiące własność gminy oraz Związku Międzygminnego Panki- Przystajń

ds. Ochrony Wód.

3. Użytki rolne, komunalne stanowiące własność gminy za wyjątkiem części zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Panki Nr IX/63/03 z 29 listopada 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2004 .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2005 roku.