główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVII/136/04 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/128/04 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005 .

UCHWAŁA NR XVII/136/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/128/04 w sprawie podatku od środków
  transportowych na rok 2005 .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591;
z późniejszymi zmianami) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Panki uchwala :

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Panki Nr XVI/128/04 z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie podatku
od środków transportowych na 2005 rok wprowadza się zmianę polegającą na tym, że § 1 ust. 4
uchwały otrzymuje brzmienie :

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

mniej niż

Pneumatyczne

lub równoważne

Inne (resorowe)

12 18

2

940,-

1 100,-

18 25

2

960,-

1 360,-

25 31

2

1 260,-

1 450,-

31 i więcej

2

1 520,-

1 937,76

12 40

3

1.889,06

1.889,06

40 i więcej

3

2 180,-

2 548,65

 

§ 2.

W części uregulowanej niniejszą uchwałą traci moc uchwała Rady Gminy Panki Nr XVI/128/04 .

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XVII/135/04 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.

UCHWAŁA NR XVII/135/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr142, poz.1591; z późniejszymi zmianami)
oraz art.116 ust.1 i 4, art.124, art.128 ust.2 pkt.1, art.134 ust.3 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 15 poz. 148; z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwala :

§ 1.

Dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
na kwotę – 7.343.405 zł.w tym: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na kwotę – 45.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na kwotę – 6.837.050 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji
wydatków w tym:
a) wydatki bieżące na kwotę – 6.647.050 zł.
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 4.134.308 zł.
- dotacje na podstawie porozumień na kwotę - 1.231 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę - 60.000 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę - 45.000 zł

b) wydatki majątkowe na kwotę – 190.000 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

§ 3.

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami :
- dochody na kwotę 608.277 zł.
- wydatki na kwotę 608.277 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
w wysokości 10.400 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:

  • przychody na kwotę - 15.000 zł
  • wydatki na kwotę - 35.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w wysokości :

  • przychody na kwotę - 90.000 zł.
  • rozchody na kwotę - 596.355 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8.

§ 6.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – 20. 000 zł.

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach
    między rozdziałami i paragrafami w klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
  2. zaciągania kredytów krótkoterminowych do kwoty 500. 000 zł.,
  3. lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank dokonujący obsługi budżetu.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
Załącznik 70 KB
Załącznik 81 KB
Załącznik 33 KB
Załącznik 69 KB
Załącznik 81 KB
Załącznik 21 KB
Załącznik 64 KB
Załącznik 40 KB
Załącznik 123 KB
Załącznik 237 KB
Załącznik 454 KB
Załącznik 253 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVII/134/04 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2/I/99 z dnia 23 lutego 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy.

Uchwała Nr XVII/134/04

Rady Gminy w Pankach

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 2/I/99 z dnia 23 lutego 1999r. w sprawie zasad
  sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. “a” i art. 40 ust. 1 i 2, pkt. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591,
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 34 ust. 1, pkt 3, ust. 6 oraz art. 68 ust. 1 pkt 7,
art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, zm: Dz. U. z 2001r. Nr 129, poz 1447 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126,
poz. 1070 i Nr 130, poz. 1112; Nr 200, poz. 1682; Nr 240,
poz.2058 i z 2003 r. Nr 1, poz.15;Nr 80,poz.717)

Rada Gminy w Pankach

uchwala:

§1.

W uchwale Nr 2/I/99 Rady Gminy w Pankach z dnia 23 lutego 1999r. w sprawie
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy
zmienionej uchwałą Nr 23/IV/2000 z dnia 28 czerwca 2000r., uchwałą Nr IV/30/2003
z dnia 25 lutego 2003r., uchwałą Nr X/70/03 z 30 grudnia 2003 r, oraz uchwałą
Nr XI/94/04 z dnia 12 lutego 2004 r. wprowadza się następujące zmiany :
1/ W § 4 ust. 2 lit. “a” wskaźnik “70 %” zastępuje się wskaźnikiem “90 %”
2/ W § 4 ust. 2 lit. “b” wskaźnik “50 %” zastępuje się wskaźnikiem “90 %”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XVII/133/04 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych Zespołu i ograniczenia działalności podstawowej.

UCHWAŁA NR XVII/133/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie: przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidacjękomórek
  organizacyjnych Zespołu i ograniczenia działalności podstawowej.

 

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.u. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) oraz art.43 ust.2
i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. Nr 91 ust.408;
z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia
Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych Zespołu i ograniczenia
działalności podstawowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XVII/132/04 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

UCHWAŁA NR XVII/132/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) w związku z art.21
ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 71, poz. 773;
z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w brzmieniu
Załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr X/68/03 Rady Gminy w Pankach z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik 95 KB