główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII/139/05 Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Panki.

UCHWAŁA NR XVIII/139/05

 

RADY GMINY PANKI 

 

z dnia 31 marca 2005 roku

 

w sprawie: regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Panki.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15, art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz.2703; Nr 281 poz. 2781) Rada Gminy Panki

 

u c h w a l a 

co następuje:

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

 

Przyjmuje się Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkałych na terenie gminy Panki zwany dalej regulaminem.

 

§ 2.

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1.        „kryterium dochodowym” – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. N r 64, poz. 593 z późn. zm.),

2.        „kwocie zasiłku rodzinnego” – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.),

3.        „szkole”- należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

4.       „kolegium” – należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

5.        „ośrodku” – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego,

6.        „uprawniony” – uczeń szkoły, słuchacz kolegium lub wychowanek ośrodka spełniający kryterium dochodowe.

 

§ 3.

 

Regulamin określa:

 

1.        Sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego.

2.        Formy udzielania stypendium szkolnego.

3.        Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

4.        Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

II. Sposób ustalania wysokość stypendium szkolnego.

 

§ 4.

 

1.        Miesięczna wysokość stypendium szkolnego dla uprawnionego, który spełnia kryterium dochodowe wynosi 80% kwoty zasiłku rodzinnego.

2.        Uprawniony, w którego rodzinie występuje:

-          bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna kwota stypendium szkolnego może zostać zwiększona o 10%.

 

III. Formy w jakich udziela się stypendium szkolne.

 

§ 5.

 

1.        Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów w zajęciach edukacyjnych:

 

1)  zajęcia wyrównawcze,

2)  zajęcia edukacyjne w ramach kół zainteresowań,

3)  nauka języków obcych,

4)  zajęcia informatyczne,

5)  udział w „ Zielonej szkole”,

6)  indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

7)  inne poszerzające wiedzę i zdolności.

 

2.        Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjny:

 

1)       zakup podręczników,

2)       zakup przyborów szkolnych,

3)       zakup obuwia sportowego,

4)       zakup ubrania sportowego,

5)       zakup pomocy edukacyjnych dostosowanych do stopnia upośledzenia umysłowego ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

6)       inne przedmioty i pomoce pomagające w nauce i rozwoju intelektualnym.

 

3.        Pomoc materialna dla uprawnionych kontynuujących naukę na poziomie ponadgimnazjalnym może być przyznana w formie:

 

1)       całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów dojazdu do miejsc pobierania nauki,

2)       całkowity lub częściowy zwrot kosztów zakwaterowania.

 

4.        Pomoc w formie świadczenia pieniężnego, gdy udzielenie stypendium szkolnego, o których mowa
w pkt 1- 3 nie jest możliwa.

 

IV. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

 

§ 6.

 

Wnioski o stypendia szkolne składane są w sekretariacie urzędu gminy.

 

§ 7.

 

1.        Stypendium szkolne udzielane jest poprzez sfinansowanie opłat i kosztów wymienionych w § 5.

2.        Realizacja stypendium szkolnego może być prowadzona także poprzez dostarczenie uprawnionym pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym zakupionej przez urząd gminy lub jednostkę wytypowaną.

3.       Pomoc przyznana w formie pieniężnej realizowana jest w Banku Spółdzielczym Kłobuck Oddział
w Pankach lub przelewem na rachunek bankowy.

§ 8.

 

1.        Potwierdzeniem wniesienia opłat i poniesienia kosztów są imienne faktury, rachunki, imienne bilety miesięczne i inne dowody dokumentujące koszty przedłożone przez uprawnionego.

2.        Potwierdzeniem dostarczenia pomocy rzeczowej realizowanej przez urząd gminy lub jednostkę wytypowaną  jest rachunek lub faktura, na której uprawnieni potwierdzają odbiór rzeczowej pomocy.

 

V. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

 

§ 9.

 

1.        Zdarzeniami losowymi uprawniającymi do uzyskania zasiłku szkolnego są w szczególności:

 

1)       pożar,

2)       śmierć rodzica lub opiekuna,

3)       nagła ciężka choroba,

4)       wypadek z udziałem członków rodziny,

5)       inne nagłe zdarzenie losowe.

 

§ 10.

 

1.        Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składany jest w sekretariacie urzędu gminy.

2.        Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego  przekazywany jest do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka

       w celu zasięgnięcia opinii o zasadności i formach pomocy.

3.        Dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka  opiniuje wniosek i odsyła Wójtowi Gminy.

4.        Wójt po wpłynięciu zaopiniowanego wniosku wydaje decyzję w sprawie zasiłku szkolnego określając formę zasiłku.

 

§ 11.

 

Zasiłek szkolny udziela się w formie sfinansowania kosztów i opłat związanych z nauką.

 

§ 12.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z nauką.

 

VI. Postanowienia końcowe.

 

§ 13.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

 

§ 14.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 15.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

artykuł nr 2

Uchwała Nr XVIII/141/05 Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005 roku.

UCHWAŁA NR  XVIII/141/05

RADY  GMINY  PANKI

z dnia 31 marca 2005 roku

 

w sprawie:  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005 roku.

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia MEN i S z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46 poz. 430) w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze  środków wyodrębnionych z budżetów organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków uchwala się co następuje:

 

§ 1.

 

W oparciu o wnioski dyrektorów opracowuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
o którym mowa w
§ 2 rozporządzenia.

 

 

Placówka

Środki na doskonalenie  (zł)

Ogółem

w tym

wg § 2 ust. 1 rozp.

wg § 2 ust. 2 rozp.

pkt 4

pkt 5

pkt 6

pkt 1

pkt 2

pkt 3

Szkoła Podstawowa Panki

4 400

-

-

400

1300

1300

1400

Szkoła Podstawowa

Aleksandrów

2 500

-

-

400

1200

600

300

Szkoła Podstawowa Konieczki

2 900

100

300

300

1200

800

200

Gimnazjum

w Pankach

4 400

-

-

1000

400

2000

1000

Przedszkole

w Pankach

1 600

300

300

200

200

300

300

 

§ 2.

 

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania o którym mowa w § 7 rozporządzenia dla jednej osoby do 1200 zł w 2005 roku  do opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

 

§ 3.

 

Dofinansowanie wymienione w § 2 może dotyczyć opłat za studia podyplomowe, uzupełnienie wykształcenia, nauką związaną z przekwalifikowaniem zaakceptowane uchwałą Rady Pedagogicznej.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XVIII/140/05 RADY GMINY PANKI z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenu Gminy Panki w 2005 roku.

UCHWAŁA NR XVIII/140/05

 

RADY GMINY PANKI

 

z dnia 31 marca 2005 roku

 

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród

                    nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki w 2005 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.)

Rada Gminy Panki

 

u c h w a l a

co następuje:

 

§ 1.

 

Regulaminy określające:

1.        szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

2.        wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

3.        szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4.        wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nagród,

5.        wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy.

 

§ 2.

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.        „ Karcie Nauczyciela” – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.),

2.        „ rozporządzeniu” – rozumie się przez to rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane na podstawie art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

3.        „ szkole” – rozumie się przez to jednostki organizacyjne, dla których organem prowadzącym jest gmina Panki,

4.        „ klasie” – rozumieć przez to należy także oddział lub grupę,

5.        „ uczniu” – rozumieć przez to należy także wychowanka,

6.        „ tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin” – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 Karty Nauczyciela.

 

§ 3.

 

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

§ 4.

 

W zależności od spełnienia ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu oraz spełnienia warunków określonych w § 5 niniejszego regulaminu nauczycielowi,
w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora może być przyznany dodatek motywacyjny.

 

 

§ 5.

 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1.        uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności za:

-          uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;

-          umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

2.        jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności za:

-          systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków nauczyciela,

-          systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków dyrektora szkoły w tym zapewnienie w miarę możliwości jak najlepszych warunków umożliwiających nauczycielom realizację zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,

-          podnoszenie umiejętności zawodowych,

-          wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

-          przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp, przeciwpożarowych i sanitarno – epidemiologicznych,

-          dbałość o estetykę i sprawność powierzonych obiektów, pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

-          prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym pedagogicznej,

-          prawidłowo zaplanowany i realizowany budżet szkoły,

-          pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

-          rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

3.        posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

4.        zaangażowanie w realizację innych czynności i zajęć w szczególności za:

-          udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych,

-          udział w komisjach przedmiotowych i innych,

-          opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

-          prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz - szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-          aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

 

§ 6.

 

1.        Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest przepracowanie ( pozostawanie w stosunku pracy)

        w szkole na terenie gminy Panki, całego poprzedniego roku szkolnego.

2.        Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na 1 etat pedagogiczny, ustala się

na poziomie 5% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra

z przygotowaniem pedagogicznym.

3.        Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie krótszy niż trzy miesiące.

4.        Wysokość dodatku w ramach posiadanych środków dla nauczyciela ustala dyrektor po konsultacji z Radą Pedagogiczną, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy Panki.

5.        Dodatek motywacyjny nauczyciela i dyrektora nie może być wyższy niż 15% jego wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 7.

 

1.        Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji konsultanta lub opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.

2.        Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

 

 

 

§ 8.

 

1.        Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w zamieszczonej poniżej tabeli:

 

Stanowisko

Wysokość dodatku

od

do

Dyrektor przedszkola

Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

Dyrektor szkoły liczącej 9 – 16 oddziałów

Dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów

200

 

300

 

400

 

500

400

 

500

 

600

 

700

 

2.        Wysokość dodatku funkcyjnego ustala Wójt Gminy w granicach stawek określonych w tabeli uwzględniając między innymi wielkość placówki i jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczych, wyniki pracy szkoły, liczbę uczniów, liczbę oddziałów oraz liczbę zatrudnionych pracowników.

 

§ 9.

 

Nauczycielowi przysługuje również dodatek funkcyjny z tytułu wykonywania zadań:

1.        opiekuna stażu – w wysokości 40 zł. miesięcznie za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece,

2.        wychowawstwa klasy:

 

-          do 15 uczniów –  35 zł,

-          od 16 do 20        40 zł,

-          od 21 do 25        50 zł,

-          od 26 do 30        60 zł,

-          powyżej 31       – 70 zł.

 

§ 10.

 

1.        Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach pracy przysługuje
z tego tytułu dodatek za warunki pracy, a w szczególności:

1)       za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego dodatek wynosi 15% ( stawki godzinowej) nauczyciela, za każdą godzinę indywidualnego nauczania,

2)       za prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych za dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo
w stopniu głębokim, dodatek wynosi 30% ( stawki godzinowej) nauczyciela za każdą godzinę takich zajęć.

2.        Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

 

§ 11.

 

1.        Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkami za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin pondwymiarowych nauczyciela.

2.        Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 4 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3.        Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizował zajęć z powodu:

a)       przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,

b)       rozpoczynania lub kończenia roku szkolnego w środku tygodnia,

c)       usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4.        Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 

 

§ 12.

 

1.        Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ust. 1 cyt. Karty Nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu z zastrzeżeniem, że jest zatrudniony
w szkole w wymiarze minimum ½ etatu.

2.        Wysokość dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie wynosi miesięcznie:

a)       dla jednej osoby              – 20 zł,

b)       dla dwóch i więcej osób – 50 zł.

3.        Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

-          nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

-          pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

-          odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej,
w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

-          korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

4.        Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela ( dyrektora szkoły).

5.        Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.

6.        O zaistniałej zmianie w stanie rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – Wójta Gminy.

W przypadku niewykonania tego obowiązku, nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.

 

 

§ 13.

 

1.        Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli, który wynosi 1 % planowanych   rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki.

2.        Ustala się następujący podział funduszu:

a/   środki do dyspozycji dyrektorów szkół  w wysokości 80 % - z przeznaczeniem na nagrody dyrektora,

b/  środki do dyspozycji organu prowadzącego w wysokości 20 % - z przeznaczeniem na  nagrody Wójta

    Gminy,

c/  środki wymienione w pkt. 2  ppkt a i b, za pełną zgodą dyrektorów i Wójta Gminy  mogą ulec     

       przesunięciu zarówno między szkołami, jak również między  dyrektorami i Wójtem Gminy.

3.        Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być niższa niż 50%, a nagrody dyrektora nie może być niższa

30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.

4.        Tryb i zasady zgłaszania kandydatów do nagrody:

a)       prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody  dla nauczycieli   przysługuje:

-        dyrektorowi,

-        radzie pedagogicznej,

-        Wójtowi Gminy.

b)       w przypadku nagrody dla dyrektora, prawo wystąpienia z wnioskiem przysługuje:

-        Wójtowi Gminy,

-        radzie pedagogicznej,

-        inspektoratowi ds. obsługi oświaty urzędu gminy.

c)       wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

-        dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane stanowisko, nazwa szkoły w której jest zatrudniony, staż pracy w szkole ),

 

-        uzasadnienie, w którym należy umieścić informacje o dorobku i szczególnych osiągnięciach

       w pracy pedagogicznej w okresie od uzyskania ostatniej nagrody,

-        podpisy wnioskodawcy,

-        wymagane opinie.

d)       wnioski  o przyznanie nagrody dyrektora powinny być zaopiniowane przez radę pedagogiczną

       i zakładową organizację związkową,

e)       wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy powinien być zaopiniowany przez zakładową  organizację związkową  a w przypadku nagrody dla dyrektora również przez inspektorat ds. obsługi oświaty urzędu gminy,

f)        osoby typowane do nagród powinny posiadać co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz winny przepracować w danej szkole co najmniej 1 rok.

g)        wniosek o przyznanie nagrody:

-        dyrektora – powinien zostać złożony do sekretariatu szkoły  co najmniej  14 dni przed planowanym wręczeniem nagród,

-        Wójta Gminy – powinien być złożony w sekretariacie urzędu gminy na co najmniej 14 dni przed planowanym wręczeniem nagród,

h)       wniosek nie spełniający wymogów regulaminu określonych w pkt 3 pozostaje bez rozpatrzenia.

5.        Zasady przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród:

a)       wysokości i ilości nagród dyrektora decyduje dyrektor z zastrzeżeniem ppkt c,

b)      wysokości i ilości nagród Wójta Gminy decyduje Wójt,

c)       dyrektorzy uzgadniają z Wójtem wysokość nagrody dyrektora, tak aby nagroda dyrektora nie była wyższa niż nagroda Wójta Gminy, możliwe to jest tylko w przypadku gdy Wójt wyrazi zgodę aby nagroda dyrektora była w wysokości proponowanej przez dyrektora.

6.        Osiągnięcia stanowiące podstawę wniosku o nagrodę:

a)       wyróżnianie się w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

b)       uzyskiwanie wysokich wyników dydaktycznych (praca z uczniem zdolnym, w szczególności z laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych itp.)

c)       przygotowanie uczniów do olimpiad, konkursów, turniejów, spartakiad, zawodów, przeglądów itp.,

d)       poświęcanie uczniom wolnego czasu,

e)       prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, które stwarzają możliwość poszerzenia zainteresowań i rozwoju uzdolnień uczniów,

f)        pozyskiwanie przez swoje działania i kontakty sponsorów świadczących pomoc na rzecz szkoły,

g)       intensywną i owocną współpracę z rodzicami,

h)       takt, sprawiedliwość, konsekwencje w wymaganiach,

i)         budzenie sympatii i uznania wśród młodzieży,

j)         przygotowanie imprez na rzecz szkoły i środowiska, aktywne w nich uczestnictwo,

k)       dbanie o swój warsztat pracy,

l)         zapobieganie konfliktom pomiędzy uczniami, jeżeli wystąpią umiejętne ich rozwiązywanie,

m)      organizowanie współpracy szkoły z placówkami kulturalnymi, naukowymi z zakładami pracy,

n)       prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie wśród młodzieży patologii      społecznych,

o)       praca z uczniami posiadającymi szczególne potrzeby edukacyjne:

-         mającymi trudności w nauce,

-         sprawiającymi problemy wychowawcze, pochodzącymi z rodzin patologicznych,

p)       opracowywanie i realizację innowacyjnych programów nauczania i wychowania,

q)       wprowadzanie twórczych i aktywizujących metod nauczania i oceniania,

r)        dodatkowo dyrektor szkoły za:

-         wyróżniające kierowanie szkołą,

-         osiąganie bardzo dobrych wyników w zarządzaniu szkołą,

-         prowadzenie na bardzo wysokim poziomie swojej szkoły i osiąganie wybitnych wyników w dydaktyce
i wychowaniu,

-         stosowanie partnerskiego stylu zarządzania, wprowadzania nowatorskich zmian organizacyjnych służących  poprawie funkcjonowania szkoły,

-         pozyskiwanie środków finansowych i pomocy materialnej spoza budżetu gminy.

7.        Nagrody wręczane są:

-         z okazji Dnia Edukacji Narodowej, lub z okazji innych ważnych wydarzeń z życia szkoły i gminy.

8.        Nagrodzony oprócz nagrody pieniężnej otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w aktach osobowych.

 

 

§ 14.

 

Traci moc uchwała Nr XV/122/04 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2004 roku.

 

§ 15.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

 

§ 16.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XVIII/143/05 Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/119/04 z dnia 3 listopada 2004 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia przynależnego wraz z udziałem w gruncie.

UCHWAŁA NR XVIII/143/05

RADY GMINY PANKI

z dnia 31 marca 2005 roku

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/119/04 z dnia 3 listopada 2004 r. dotyczącej wyrażenia zgody
na sprzedaż pomieszczenia przynależnego  wraz z udziałem w gruncie

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ; z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust.1 i art.37 ust.2, pkt 6,
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 Nr 261,poz.2603)

Rada Gminy Panki u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Nr XV/119/04 z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
pomieszczenia przynależnego wraz z udziałem w gruncie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
artykuł nr 5

Uchwała Nr XVIII/142/05 Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

UCHWAŁA NR XVIII/142/05

RADY GMINY PANKI

z dnia 31 marca 2005 roku

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) oraz art.41, ust. 2 i 5 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity –
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami )

 

Rada Gminy Panki u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005,
stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik 208 KB