główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX/146/05 Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.

 

UCHWAŁA  NR  XIX/146/05

RADY     GMINY     PANKI

z dnia  29  kwietnia 2005 roku

w sprawie  rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004

i udzielenia  Wójtowi Gminy  absolutorium z tego tytułu.

               Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art.136 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku  o finansach publicznych 

(t.j. : Dz.U. z  2003 roku  Nr 15, poz. 148; z późniejszymi zmianami)

 

 

RADA GMINY    u c h w a l a     co następuje   ;      

§ 1.      

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004, udziela  się Wójtowi Gminy  absolutorium z tego tytułu.

 

 

§ 2.           

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz przesyła się do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Załącznik 240 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIX/145/05 Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

 

UCHWAŁA NR  XIX/145/05

RADY  GMINY   PANKI

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

 

 

w sprawie   zmian w budżecie gminy na rok 2005.

 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591;  z późniejszymi zmianami) oraz  art. 124,art.128 ust.2 pkt.1, art.134,ust.3 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

RADA GMINY    u c h w a l a    co następuje:

 

 

§ 1.

 

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych jak niżej :

w zł.

Dział - nazwa

Określenie źródeł dochodu

Zwiększenia

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

- Dochody z tytułu podatku od czynności

  cywilno-prawnych

 

 

14.950

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja celowa z budżetu państwa na

   realizacje  własnych zadań bieżących

   gmin  (pomoc materialna dla uczniów

   o charakterze socjalnym)

 

17.265

O  g  ó  ł  e  m

32.215

 

 

 

 § 2.

 

Zmniejszyć plan przychodów o kwotę  14.950 zł.

w  paragrafie 955 – Przychody z innych rozliczeń krajowych.

 

§ 3.

 

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych jak niżej :

w zł.

Dział

Rozdział

O k r e ś l e n i e       w y d a t k ó w

Zmniejszenia

Zwiększenia

801

 

Oświata i wychowanie

10.000

30.000

80101

Szkoły podstawowe

6.000

----

w tym :

          a/ wydatki bieżące  - 6.000 zł.

              z tego : wynagrodzenia osobowe

                           i  pochodne –  0 zł.

 

 

 

 

80104

Przedszkola

4.000

30.000

w tym :

           a/ wydatki bieżące 26.000 zł.

              z tego : wynagrodzenia osobowe

                           i pochodne  - 0 zł.

 

4.000

 

30.000

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

30.000

27.265

85401

Świetlice szkolne

30.000

----

 

w tym :

           a/ wydatki bieżące –  30.000 zł.

               z tego: wynagrodzenia osobowe

                           i  pochodne – 0 zł

 

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

----

27.265

 

w tym :

           a/ wydatki bieżące  -  27.265 zł.

               z tego : wynagrodzenia osobowe 

                            i  pochodne – 0 zł.

 

 

O  g  ó  ł  e  m

40.000

57.265

 

 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XIX/144/05 Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

  UCHWAŁA  NR XIX/144/05

RADY  GMINY  PANKI

z  dnia  29 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

 

 

            Na podstawie art.229 pkt 3  Kodeksu postępowania administracyjnego i art.18,

ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.

z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Gminy Panki   u c h w a l a   co następuje : 

 

§ 1.

 

Po rozpatrzeniu skargi złożonej , przez  Panią Apolonię Czaja,  na działalność Wójta Gminy,

uznać ją za nieuzasadnioną .

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.