Uchwała Nr XXIII/167/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych wskazanych w § 1 uchwały, usytuowanych w jednostkach organizacyjnych ZOZ bez ograniczenia działalności podstawowej.

                                                                     UCHWAŁA  NR XXIII/167/05

                                                                           RADY GMINY PANKI

z dnia 30 listopada 2005 roku

 

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację

komórek organizacyjnych wskazanych w § 1 uchwały, usytuowanych w jednostkach organizacyjnych ZOZ bez ograniczenia działalności podstawowej.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami)    o r a z

art.43 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej

(t.j.: Dz.U. Nr 91 ust. 408; z późniejszymi zmianami)

 

                                           Rada  Gminy   u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1.

 

Opiniuje się negatywnie   projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w  sprawie

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację bez ograniczenia działalności podstawowej niżej wymienionych komórek organizacyjnych:

1.      Poradni Reumatologicznej usytuowanej w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach

      ul. Szkolna 1,

2.  Gabinetu Fizjoterapii usytuowanego w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku

     ul.Wyszyńskiego 9,

3.  Gabinetu Fizykoterapii stanowiącego komórkę organizacyjną Wiejskiego Ośrodka

      Zdrowia w Truskolasach, ul. Opolska 8.

 

§ 2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                              

 

Uchwała Nr XXIII/166/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach" i nadania jej statutu.

UCHWAŁA Nr XXIII/166/05

                                                                             RADY GMINY PANKI

                                                                         z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie  utworzenia instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach" i  nadania jej statutu.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Utworzyć jednostkę organizacyjną pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach,   działająca w formie samorządowej instytucji kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym.

§ 2.

Dotychczasowe mienie Gminnego Ośrodka Kultury staje się mieniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach, utworzonego na mocy niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadać Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pankach statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

 

 

 

 

Załączniki
Załącznik   119.000 KB

Uchwała Nr XXIII/165/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach” i nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR XXIII/165/05

                                                                              RADY GMINY PANKI

z dnia 30 listopada 2005 roku

 

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach”

i nadania jej statutu

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),  art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami).

 

Rada Gminy

uchwala

 

§ 1.

 

1.        Utworzyć samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach, której przedmiotem działania jest gromadzenie, opracowanie i udostępnienie zbiorów bibliotecznych oraz upowszechnienie wiedzy na obszarze gminy Panki.

 

§ 2.

 

Dotychczasowe mienie Biblioteki staje się mieniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach, utworzonej na mocy niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Nadać Gminnej Bibliotece Publicznej w Pankach statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

 

 

 

Załączniki
Załącznik   43.500 KB

Uchwała Nr XXIII/164/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006.

UCHWAŁA NR XXIII/164/05

                                                                             RADY GMINY PANKI 

 

z dnia 30 listopada 2005 roku

 

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006  

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) art. 10        ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31

z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku (M.P. Nr 62, poz.858)

 

Rada Gminy  Panki

uchwala:

 

§ 1.

 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2006:

1.        Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Rok produkcji

samochodu

Wyposażone w katalizator

Tak

Nie

Od 3,5 do 5,5 włącznie

1998r i wcześniej

480,-

500,-

po 1998r.

470,-

490,-

Pow.  5,5 do 7,5 włącznie

1998r i wcześniej

580,-

600,-

po 1998r.

570,-

590,-

Pow.  7,5 do 9 włącznie

1998r i wcześniej

800,-

820,-

po 1998r.

790,-

810,-

Powyżej 9

1998r i wcześniej

850,-

870,-

po 1998r.

840,-

860,-

 

2.        Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

 mniej niż

Pneumatyczne

lub równoważne

Inny system zawieszenia

      12                   15

2

 950,-

 950,-

15 i więcej

2

                1390,-

                1390,-

      12                   19

3

1390,-

1390,-

      19                   25

3

1710,-

1710,-

25 i więcej

3

1810,-

1810,-

      12                   27

4 i więcej

1810,-

1810,-

      27                   29

4 i więcej

1920,-

1920,-

29 i więcej

4 i więcej

2270,-

2490,-

 

 

3.  Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Rok produkcji

samochodu

Wyposażone w katalizator

Tak

Nie

Nie mniej niż

 mniej niż

1998r i wcześniej

1260,-

1280,-

      3,5                   12

po 1998r.

1250,-

1270,-

 

 

4.   Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą   o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

 mniej niż

Pneumatyczne

lub równoważne

Inne (resorowe)

      12                   18

2

 950,-

1120,-

      18                   25

2

 970,-

1380,-

      25                   31

2

1280,-

1470,-

31 i więcej

2

1540,-

1900,-

      12                   40

3

1550,-

1900,-

40 i więcej

3

2210,-

2500,-

 

5.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton

  i  poniżej 12 ton 420 zł; z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

  podatnika podatku rolnego.

 

6.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub

  wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

  podatku rolnego :

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu             w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

 mniej niż

Pneumatyczne

lub równoważne

Inny system zawieszenia

      12                   18

1

 430,-

 430,-

      18                   25

1

 590,-

 640,-

25 i więcej

1

 950,-

 990,-

      12                   28

2

 610,-

 640,-

      28                   33

2

 950,-

 970,-

      33                   38

2

1070,-

1340,-

38 i więcej

2

1200,-

1760,-

      12                   38

3

 990,-

1280,-

38 i więcej

3

1120,-

1380,-

 

7. Od autobusów :

 

Liczba miejsc siedzących

Rok produkcji

Wyposażone w katalizator

Nie mniej niż

 mniej niż

Tak

Nie

Do 15 włącznie

1998r i wcześniej

 770,-

 790,-

po 1998r.

 760,-

 770,-

      15                   30

1998r i wcześniej

 990,-

1000,-

po 1998r.

 950,-

 970,-

30 i więcej

1998r i wcześniej

1490,-

1510,-

po 1998r.

1470,-

1490,-

 

 

§ 2.

 

Wpłaty podatku można dokonać przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

 

§ 3.

 

Traci moc Uchwała Nr XVI/128/04 Rady Gminy Panki z dnia  7 grudnia 2004 roku  w sprawie podatku

od środków transportowych na rok 2005 r. oraz  Uchwała Nr XVII/136/04 w sprawie zmiany Uchwały

Nr XVI/128/04 w sprawie podatków od środków transportowych na rok 2005.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

 

1.        Uchwała wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

2.        Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

Uchwała Nr XXIII/163/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.

UCHWAŁA NR XXIII/163/05

                                                                     RADY  GMINY PANKI 

 

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.

Na podstawie art.18,ust.2,pkt 8,art. 40 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj.Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591) oraz art.6,ust.15 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach

i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 9,poz.84 ze zm) ,Dz.U. Nr 200,poz. 1682  oraz art.6a,ust.11

ustawy z dnia15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.:Dz.U. z 1993 r Nr 94,poz.431) z 1994 r.

Nr 1, poz.3 z 1996 r. Nr 91,poz.409, z 1997 r., Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz.926, z  1988 r. nr 108,

poz.681, z 2001 r. Nr 81, poz.875, z 2002 r. Nr 200,poz. 1680)

Rada Gminy

uchwala :

 

§ 1.

 

W uchwale Nr XVI/127/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych wprowadza się następujące wzory:

   1/     Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2/   Załącznik  Nr 3  otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej

      uchwały.

3/   Załącznik Nr 5  otrzymuje  nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej

      uchwały.

            

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego,

z mocą obowiązującą od  01.01.2006 roku.

 

 

 

 

 

 

Załączniki
Załącznik   46.000 KB
Załącznik   126.500 KB
Załącznik   69.500 KB

Uchwała Nr XXIII/162/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2006.

UCHWAŁA Nr XXIII/162/05

RADY GMINY  PANKI

 

z dnia  30 listopada 2005 r.

 

w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2006.

 

               Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia

15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U z 1993 r.Nr 94 poz.431,Dz.U. z 1994 r. Nr 1 poz.3,

z 1996 r. Nr 91 poz.409, z 1997 r. Nr 43 poz.272, Nr 137 poz.926, z 1998 r. Nr 108 poz.681,z 2001 r.

Nr 81 poz.875, z 2002 r. Nr 200 poz.1680)

 

Rada Gminy

uchwala:

 

§ 1.

 

 

Zwalnia się od podatku rolnego:

1. Użytki rolne zajęte  na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem części zajętych na           

    prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Użytki rolne stanowiące komunalne na których prowadzona jest gospodarka ściekami.

3. Użytki rolne, komunalne  za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

     

§ 3.

 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Panki Nr XVI/126/04  z  7 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2005 .

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  w  Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.                                                            

 

 

 

Uchwała Nr XXIII/161/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2006,zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej.

                         UCHWAŁA NR XXIII/161/05

RADY GMINY PANKI 

 

z dnia  30 listopada 2005 roku

 

w sprawie: ustalenia podatku od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2006, zwolnień podatkowych

oraz poboru opłaty targowej.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8,art. 40 ust.1, art. 41 ust.1,art. 42 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 5, art.7 ust.3,art. 14 pkt 4, art. 19, art.20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 9,poz.31 z póź. zm. i  Dz.U.z 2002 r. Nr 9, poz. 84/,  oraz ustawa z 30 października 2002 r./Dz.U. Nr  200, poz.1682/ oraz obwieszczeniem Ministra Finansów

z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach

i opłatach lokalnych  / MP Nr 68, poz.956  /

 

Rada Gminy uchwala :

 

§ 1.

 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach :

1. Od pow. gruntów :

a)       związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania

      w ewidencji gruntów i budynków                                               0,49 zł od 1m2 powierzchni

b)       pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych             

                                                                                                          3,61 zł od 1 ha powierzchni

c)       pozostałych, w tym związane z prowadzeniem odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego                                                                0,07 zł od 1 m2 pow. użytkowej                                 

2. Od budynków lub ich części :

       a)     mieszkalnych                                                                          0,32 zł od 1 m2  pow. użytkowej

b)         związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz budynków mieszkalnych

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- za pierwsze 5000 m2                                                          12,50 zł od 1 m2 pow. użytkowej

 -  powyżej 5000 m2                                                                 9,48 zł od 1 m2 pow. użytkowej

c)          zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym                                  8,58 zł od 1m2  pow. użytkowej

d)         zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych                                                        3,66 zł od  1m2  pow. użytkowej

e)          pozostałych, w tym zajętych na odpłatną statutową działalność pożytku publicznego

                                                                                                       3,33 zł od 1 m2 pow. użytkowej

3. Od budowli  2% wartości na podstawie art.4 ust.1 pkt 3.

 

§ 2.

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1.        Grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej.

2.        Grunty, budynki i budowle komunalne na których prowadzona jest gospodarka ściekami.

3.      Grunty komunalne, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

§ 3.

 

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości:

1. Handel z ręki, z kosza                                                                         4,00 zł

2. Handel z samochodu  osobowego                                                       6,00 zł

3. Samochodu osobowego z przyczepą                                                 10,00 zł

4. Samochodu dostawczego                                                                   10,00 zł.

5. Samochodu ciężarowego                                                                   15,00 zł.

 

§ 4.

 

Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze inkasa. Na inkasenta wyznacza się pracownika

Urzędu Gminy Panią Danutę Włodarską.

 

§ 5.

 

Ustala się roczny podatek od posiadania psów w wysokości  25 zł od jednego psa.

 

§ 6.

 

Ustala się termin płatności podatku od posiadania psów do 15 czerwca 2006 r.

 

§ 7.

 

Zwalnia się od podatku od posiadania psów z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania

zabudowanych nieruchomości jednorodzinnych do 1 ha – po jednym na każdą nieruchomość.

 

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 9.

 

Traci moc Uchwała  Nr XVI/124/04 Rady Gminy w Pankach z dnia 7  grudnia 2004 roku

w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2005, zwolnień

podatkowych oraz poboru opłaty targowej.

 

§ 10.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego

z mocą obowiązującą od 01.01.2006 r.