główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIII/167/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych wskazanych w § 1 uchwały, usytuowanych w jednostkach organizacyjnych ZOZ bez ograniczenia działalności podstawowej.

                                                                     UCHWAŁA  NR XXIII/167/05

                                                                           RADY GMINY PANKI

z dnia 30 listopada 2005 roku

 

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację

komórek organizacyjnych wskazanych w § 1 uchwały, usytuowanych w jednostkach organizacyjnych ZOZ bez ograniczenia działalności podstawowej.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami)    o r a z

art.43 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej

(t.j.: Dz.U. Nr 91 ust. 408; z późniejszymi zmianami)

 

                                           Rada  Gminy   u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1.

 

Opiniuje się negatywnie   projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w  sprawie

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację bez ograniczenia działalności podstawowej niżej wymienionych komórek organizacyjnych:

1.      Poradni Reumatologicznej usytuowanej w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach

      ul. Szkolna 1,

2.  Gabinetu Fizjoterapii usytuowanego w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku

     ul.Wyszyńskiego 9,

3.  Gabinetu Fizykoterapii stanowiącego komórkę organizacyjną Wiejskiego Ośrodka

      Zdrowia w Truskolasach, ul. Opolska 8.

 

§ 2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                              

 

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIII/166/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach" i nadania jej statutu.

UCHWAŁA Nr XXIII/166/05

                                                                             RADY GMINY PANKI

                                                                         z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie  utworzenia instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach" i  nadania jej statutu.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Utworzyć jednostkę organizacyjną pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach,   działająca w formie samorządowej instytucji kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym.

§ 2.

Dotychczasowe mienie Gminnego Ośrodka Kultury staje się mieniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach, utworzonego na mocy niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadać Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pankach statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

 

 

 

 

Załączniki:
Załącznik 119 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIII/165/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach” i nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR XXIII/165/05

                                                                              RADY GMINY PANKI

z dnia 30 listopada 2005 roku

 

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach”

i nadania jej statutu

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),  art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami).

 

Rada Gminy

uchwala

 

§ 1.

 

1.        Utworzyć samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach, której przedmiotem działania jest gromadzenie, opracowanie i udostępnienie zbiorów bibliotecznych oraz upowszechnienie wiedzy na obszarze gminy Panki.

 

§ 2.

 

Dotychczasowe mienie Biblioteki staje się mieniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach, utworzonej na mocy niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Nadać Gminnej Bibliotece Publicznej w Pankach statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

 

 

 

Załączniki:
Załącznik 44 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIII/164/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006.

UCHWAŁA NR XXIII/164/05

                                                                             RADY GMINY PANKI 

 

z dnia 30 listopada 2005 roku

 

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006  

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) art. 10        ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31

z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku (M.P. Nr 62, poz.858)

 

Rada Gminy  Panki

uchwala:

 

§ 1.

 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2006:

1.        Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Rok produkcji

samochodu

Wyposażone w katalizator

Tak

Nie

Od 3,5 do 5,5 włącznie

1998r i wcześniej

480,-

500,-

po 1998r.

470,-

490,-

Pow.  5,5 do 7,5 włącznie

1998r i wcześniej

580,-

600,-

po 1998r.

570,-

590,-

Pow.  7,5 do 9 włącznie

1998r i wcześniej

800,-

820,-

po 1998r.

790,-

810,-

Powyżej 9

1998r i wcześniej

850,-

870,-

po 1998r.

840,-

860,-

 

2.        Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

 mniej niż

Pneumatyczne

lub równoważne

Inny system zawieszenia

      12                   15

2

 950,-

 950,-

15 i więcej

2

                1390,-

                1390,-

      12                   19

3

1390,-

1390,-

      19                   25

3

1710,-

1710,-

25 i więcej

3

1810,-

1810,-

      12                   27

4 i więcej

1810,-

1810,-

      27                   29

4 i więcej

1920,-

1920,-

29 i więcej

4 i więcej

2270,-

2490,-

 

 

3.  Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Rok produkcji

samochodu

Wyposażone w katalizator

Tak

Nie

Nie mniej niż

 mniej niż

1998r i wcześniej

1260,-

1280,-

      3,5                   12

po 1998r.

1250,-

1270,-

 

 

4.   Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą   o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

 mniej niż

Pneumatyczne

lub równoważne

Inne (resorowe)

      12                   18

2

 950,-

1120,-

      18                   25

2

 970,-

1380,-

      25                   31

2

1280,-

1470,-

31 i więcej

2

1540,-

1900,-

      12                   40

3

1550,-

1900,-

40 i więcej

3

2210,-

2500,-

 

5.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton

  i  poniżej 12 ton 420 zł; z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

  podatnika podatku rolnego.

 

6.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub

  wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

  podatku rolnego :

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu             w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

 mniej niż

Pneumatyczne

lub równoważne

Inny system zawieszenia

      12                   18

1

 430,-

 430,-

      18                   25

1

 590,-

 640,-

25 i więcej

1

 950,-

 990,-

      12                   28

2

 610,-

 640,-

      28                   33

2

 950,-

 970,-

      33                   38

2

1070,-

1340,-

38 i więcej

2

1200,-

1760,-

      12                   38

3

 990,-

1280,-

38 i więcej

3

1120,-

1380,-

 

7. Od autobusów :

 

Liczba miejsc siedzących

Rok produkcji

Wyposażone w katalizator

Nie mniej niż

 mniej niż

Tak

Nie

Do 15 włącznie

1998r i wcześniej

 770,-

 790,-

po 1998r.

 760,-

 770,-

      15                   30

1998r i wcześniej

 990,-

1000,-

po 1998r.

 950,-

 970,-

30 i więcej

1998r i wcześniej

1490,-

1510,-

po 1998r.

1470,-

1490,-

 

 

§ 2.

 

Wpłaty podatku można dokonać przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

 

§ 3.

 

Traci moc Uchwała Nr XVI/128/04 Rady Gminy Panki z dnia  7 grudnia 2004 roku  w sprawie podatku

od środków transportowych na rok 2005 r. oraz  Uchwała Nr XVII/136/04 w sprawie zmiany Uchwały

Nr XVI/128/04 w sprawie podatków od środków transportowych na rok 2005.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

 

1.        Uchwała wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

2.        Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIII/163/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.

UCHWAŁA NR XXIII/163/05

                                                                     RADY  GMINY PANKI 

 

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.

Na podstawie art.18,ust.2,pkt 8,art. 40 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj.Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591) oraz art.6,ust.15 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach

i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 9,poz.84 ze zm) ,Dz.U. Nr 200,poz. 1682  oraz art.6a,ust.11

ustawy z dnia15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.:Dz.U. z 1993 r Nr 94,poz.431) z 1994 r.

Nr 1, poz.3 z 1996 r. Nr 91,poz.409, z 1997 r., Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz.926, z  1988 r. nr 108,

poz.681, z 2001 r. Nr 81, poz.875, z 2002 r. Nr 200,poz. 1680)

Rada Gminy

uchwala :

 

§ 1.

 

W uchwale Nr XVI/127/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych wprowadza się następujące wzory:

   1/     Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2/   Załącznik  Nr 3  otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej

      uchwały.

3/   Załącznik Nr 5  otrzymuje  nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej

      uchwały.

            

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego,

z mocą obowiązującą od  01.01.2006 roku.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Załącznik 70 KB
Załącznik 127 KB
Załącznik 46 KB