główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XV/100/08 RADY GMINY PANKI z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/07 z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Panki.

UCHWAŁA NR XV/100/08

RADY  GMINY  PANKI

z dnia  20 maja 2008  roku

w sprawie  zmiany Uchwały Nr XII/73/07 z dnia 29 grudnia 2007 roku

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Panki.

 

  Na podstawie art.18 ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ; z późn. zm.) oraz art. 4, pkt.1 art. 20 ust.3 i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j.:Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1593 ; z późn. zm.) o r a z § 7 i I tabeli zał. Nr 2  rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych  w  urzędach gmin, starostwach  powiatowych i urzędach marszałkowskich   (Dz.U. Nr 146,poz.1223;z 2006 r.Nr 39 , poz.272 oraz z 2008r. Nr 73,poz.431)

Rada Gminy  Panki

uchwala  : 

§ 1.  
 

W Uchwale Nr XII/73/07 Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Panki wprowadza się następujące zmiany :

1. dotychczasową kwotę dodatku funkcyjnego „1390 zł.” zastępuje się kwotą „1500 zł.”, dotychczasową kwotę dodatku specjalnego „ 1202 zł.” zastępuje się kwotą „1224 zł.” oraz dotychczasową ogólną kwotę wynagrodzenia „8136 zł.” zastępuje się kwotą „8268 zł.”

 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4.    

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.  

 

 

 

 

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XV/99/08 RADY GMINY PANKI z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na inwestycję pn. ?Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie?.

UCHWAŁA NR XV/99/08

RADY  GMINY  PANKI

z dnia 20 maja 2008 roku

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie”.

 

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „c” i art.58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591; z późn. zm.) o r a z art.82 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 30 marca 2005  roku o finansach  publicznych (t.j.:Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104; z późn. zm.)

 

Rada Gminy Panki

 u c h w a l a  :

§ 1. 

Zaciągnąć pożyczkę preferencyjną  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 321.089,- zł. (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych) na zadanie inwestycyjne   pn. „Termomodernizacja  budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o.  w  Szkole  Podstawowej w Aleksandrowie”.

§ 2. 

Ustala się spłatę pożyczki z dochodów własnych gminy w terminie do  30.12.2015 roku.

§ 3.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 4.

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.      

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XV/98/08 RADY GMINY PANKI z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

UCHWAŁA NR XV/98/08

 

RADY GMINY PANKI

 

z dnia 20 maj 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn.zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z poźn.zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Gminy uchwala:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 116 437 zł oraz dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2008 jak niżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY BUDŻETOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Określenie źródeł dochodów

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

 
 

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nioposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

157 177,00

21 000,00

 

Podatek od osób fizycznych

136 177,00

0,00

 

w tym: dochody bieżące

-136 177,00

 

Podatek od gier

21 000,00

0,00

 

w tym: dochody bieżące

-21 000,00

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0,00

21 000,00

 

w tym: dochody bieżące

21 000,00

 

801

Oświata i wychowanie

0,00

19 740,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

19 740,00

 

w tym: dochody bieżące

19 740,00

 

OGÓŁEM

157 177,00

40 740,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 481 411 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2008 jak niżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Określenie wydatków

Kwota zł

 

Zmniejszenie

Zwiększenie

 

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

50 000,00

 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

0,00

50 000,00

 

w tym: a/ wydatki bieżące 0 

0,00

 

b/ wydatki majątkowe - 18 750 zł

50 000,00

 

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

0,00

50 000,00

 

40002

Dostarczanie wody

0,00

50 000,00

 

w tym: a/ wydatki bieżące  + 4 100 zł.

50 000,00

 

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 0 

0,00

 

600

Transport i łączność

0,00

9 671,00

 

60016

Drogi publiczne i gminne

0,00

9 671,00

 

w tym: a/ wydatki bieżące   +  30 000  zł.

9 672,00

 

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 0 

0,00

 

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

14 000,00

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

14 000,00

 

w tym: a/ wydatki bieżące   - 32 000 

14 000,00

 

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

0,00

 

801

Oświata i wychowanie

2 000,00

359 740,00

 

80101

Szkoły podstawowe

2 000,00

302 740,00

 

w tym: a/ wydatki bieżące + 1 000 zł

31 740,00

 

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne - 2 500 zł

17 740,00

 

  b/ wydatki majątkowe    

269 000,00

 

80104

Przedszkola

0,00

17 000,00

 

w tym: a/ wydatki bieżące

17 000,00

 

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne  

0,00

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

0,00

40 000,00

 

w tym: a/ wydatki bieżące  

40 000,00

 

OGÓŁEM

2 000,00

483 411,00

 

§ 3.

 

Zwiększyć plan przychodów:

 

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 307 266 zł

 

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 290 582 zł

 

zgodnie z otrzymującym nowe brzmienie załącznikiem nr 3 pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2008r." Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4.

 

Ulega zmianie załącznik nr 7 pn. "Zadania inwestycyjne w 2008r." Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5.

 

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2008 rok zamyka się:

 

po stronie dochodów kwotą

9 926 747,00

 

 

 

 

po stronie wydatków kwotą

10 247 836,00

 

 

 

 

po stronie PRZYCHODÓW kwotą

747 848,00

 

 

 

 

po stronie ROZCHODÓW kwotą

426 759,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6.

 

Dokonać zmian w § 10 Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, który otrzymuje brzmienie:

 

" Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

 

1) pokrycie występującego  w ciągu roku  przejściowego  deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł,

 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 321 089 zł

 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 136 177 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1

 

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2008 r

 
 
 

1

2

3

4

 

1.

Dochody

 

9 926 747

 

2.

Wydatki

 

10 247 836

 

3.

Wynik budżetu

 

-321 089

 

Przychody ogółem:

 

747 848

 

1.

Kredyty

§ 952

136 177

 

2.

Pożyczki

§ 952

321 089

 

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

 

 

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

 

 

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

 

 

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

 

 

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

 

 

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

290 582

 

Rozchody ogółem:

 

426 759

 

1.

Spłaty kredytów

§ 992

395 184

 

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

31 575

 

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

 

 

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

 

 

5.

Lokaty

§ 994

 

 

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

 

 

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 

 

 

 


Załącznik nr 2

 

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

 

rok 2008 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

 

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych  źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1.

010

01010

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska i miejscowości Praszczyki

3 000 000

100 000

100 000

 

 

 

 

 

2.

010

01010

Budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Polnej

120 000

120 000

120 000

 

 

 

 

 

3.

600

60016

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cyganka

243 308

145 985

145 985

 

 

 

 

 

4.

801

80101

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

509 000

509 000

187 911

321 089

 

 

 

 

5.

801

80110

Budowa Gimnazjum w Pankach

8 500 000

255 834

255 834

 

 

 

 

 

Ogółem

12 372 308

1 130 819

809 730

321 089

0

0

x

 

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XV/97/08 RADY GMNY PANKI z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/94/08 Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na inwestycję pn. ?Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie?.

UCHWAŁA NR XV/97/08

RADY  GMNY  PANKI

z dnia 20 maja 2008 roku

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/94/08 Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie”.

 

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „c” i art.58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591; z późn. zm.) o r a z art.82 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 30 marca 2005  roku o finansach  publicznych

(t.j.:Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104; z późn. zm.)

 

Rada Gminy Panki

 u c h w a l a  :

 

§ 1.

 

Uchylić Uchwałę Nr XIV/94/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 321.089,- zł. (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych) na zadanie inwestycyjne   pn. „Termomodernizacja  budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o.  w  Szkole  Podstawowej w Aleksandrowie”.

§ 2.
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.