UCHWAŁA NR XV/100/08 RADY GMINY PANKI z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/07 z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Panki.

UCHWAŁA NR XV/100/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/07 z dnia 29 grudnia 2007 roku

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Panki.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ; z późn. zm.) oraz art. 4, pkt.1 art. 20 ust.3 i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j.:Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1593 ; z późn. zm.) o r a z § 7 i I tabeli zał. Nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146,poz.1223;z 2006 r.Nr 39 , poz.272 oraz z 2008r. Nr 73,poz.431)

Rada Gminy Panki

uchwala :

§ 1.

W Uchwale Nr XII/73/07 Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Panki wprowadza się następujące zmiany :

1. dotychczasową kwotę dodatku funkcyjnego „1390 zł.” zastępuje się kwotą „1500 zł.”, dotychczasową kwotę dodatku specjalnego „ 1202 zł.” zastępuje się kwotą „1224 zł.” oraz dotychczasową ogólną kwotę wynagrodzenia „8136 zł.” zastępuje się kwotą „8268 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

UCHWAŁA NR XV/99/08 RADY GMINY PANKI z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na inwestycję pn. ?Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie?.

UCHWAŁA NR XV/99/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „c” i art.58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591; z późn. zm.) o r a z art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 marca 2005 roku o finansach publicznych (t.j.:Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104; z późn. zm.)

Rada Gminy Panki

u c h w a l a :

§ 1.

Zaciągnąć pożyczkę preferencyjną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 321.089,- zł. (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych) na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie”.

§ 2.

Ustala się spłatę pożyczki z dochodów własnych gminy w terminie do 30.12.2015 roku.

§ 3.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XV/98/08 RADY GMINY PANKI z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

UCHWAŁA NR XV/98/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 20 maj 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn.zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z poźn.zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 116 437 zł oraz dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2008 jak niżej:

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział

Określenie źródeł dochodów

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nioposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

157 177,00

21 000,00

Podatek od osób fizycznych

136 177,00

0,00

w tym: dochody bieżące

-136 177,00

Podatek od gier

21 000,00

0,00

w tym: dochody bieżące

-21 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0,00

21 000,00

w tym: dochody bieżące

21 000,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

19 740,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

19 740,00

w tym: dochody bieżące

19 740,00

OGÓŁEM

157 177,00

40 740,00

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 481 411 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2008 jak niżej:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział

Rozdział

Określenie wydatków

Kwota zł

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

50 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

0,00

50 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące 0

0,00

b/ wydatki majątkowe - 18 750 zł

50 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

0,00

50 000,00

40002

Dostarczanie wody

0,00

50 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 4 100 zł.

50 000,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 0

0,00

600

Transport i łączność

0,00

9 671,00

60016

Drogi publiczne i gminne

0,00

9 671,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 30 000 zł.

9 672,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 0

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

14 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

14 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące - 32 000

14 000,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

0,00

801

Oświata i wychowanie

2 000,00

359 740,00

80101

Szkoły podstawowe

2 000,00

302 740,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 1 000 zł

31 740,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne - 2 500 zł

17 740,00

b/ wydatki majątkowe

269 000,00

80104

Przedszkola

0,00

17 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące

17 000,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

0,00

40 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące

40 000,00

OGÓŁEM

2 000,00

483 411,00

§ 3.

Zwiększyć plan przychodów:

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 307 266 zł

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 290 582 zł

zgodnie z otrzymującym nowe brzmienie załącznikiem nr 3 pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2008r." Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ulega zmianie załącznik nr 7 pn. "Zadania inwestycyjne w 2008r." Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2008 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą

9 926 747,00

po stronie wydatków kwotą

10 247 836,00

po stronie PRZYCHODÓW kwotą

747 848,00

po stronie ROZCHODÓW kwotą

426 759,00

§ 6.

Dokonać zmian w § 10 Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, który otrzymuje brzmienie:

" Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 321 089 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 136 177 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2008 r

1

2

3

4

1.

Dochody

9 926 747

2.

Wydatki

10 247 836

3.

Wynik budżetu

-321 089

Przychody ogółem:

747 848

1.

Kredyty

§ 952

136 177

2.

Pożyczki

§ 952

321 089

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

290 582

Rozchody ogółem:

426 759

1.

Spłaty kredytów

§ 992

395 184

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

31 575

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik nr 2

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok 2008 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska i miejscowości Praszczyki

3 000 000

100 000

100 000

2.

010

01010

Budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Polnej

120 000

120 000

120 000

3.

600

60016

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cyganka

243 308

145 985

145 985

4.

801

80101

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

509 000

509 000

187 911

321 089

5.

801

80110

Budowa Gimnazjum w Pankach

8 500 000

255 834

255 834

Ogółem

12 372 308

1 130 819

809 730

321 089

0

0

x

UCHWAŁA NR XV/97/08 RADY GMNY PANKI z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/94/08 Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na inwestycję pn. ?Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie?.

UCHWAŁA NR XV/97/08

RADY GMNY PANKI

z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/94/08 Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „c” i art.58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591; z późn. zm.) o r a z art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 marca 2005 roku o finansach publicznych

(t.j.:Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104; z późn. zm.)

Rada Gminy Panki

u c h w a l a :

§ 1.

Uchylić Uchwałę Nr XIV/94/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 321.089,- zł. (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych) na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.