UCHWAŁA NR XVI/103/08 RADY GMINY PANKI z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego pn.?Poprawa warunków kształcenia w Gminie Panki poprzez budowę gimnazjum wraz z halą sportową przy ul. Ogrodowej w Pankach?

UCHWAŁA NR XVI/103/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 2 czerwca 2008 roku

w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego pn.„Poprawa warunków kształcenia

w Gminie Panki poprzez budowę gimnazjum wraz z halą sportową przy ul. Ogrodowej

w Pankach”

Na postawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.„e”, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

Rada Gminy Panki

uchwala :

§ 1.

Podjąć zadanie inwestycyjne pn.„Poprawa warunków kształcenia w Gminie Panki poprzez budowę gimnazjum wraz z halą sportową przy ul. Ogrodowej w Pankach” z podziałem na

3 etapy realizacji :

- etap I - budynek gimnazjum – okres realizacji od 2008 do 2011 roku

- etap II - budowa hali sportowej – okres realizacji od 2009 do 2011 roku

- etap III - urządzenie terenu wraz z budową zespołu boisk – okres realizacji

od 2010 do 2012 roku.

§ 2.

Orientacyjna wartość całego zadania, o którym mowa w § 1 wynosi około 17.400.000,- zł.

w tym ;

- etap I - ok. 9.950.000,- zł.

- etap II - ok. 4.950.000,- zł.

- etap III - ok. 2.500.000,-zł.

§ 3.

Planowana struktura finansowania kosztów, o których mowa w § 2 :

- I etap - środki własne - 1.492.500,- zł.

- dotacje UE(EFOR/RPO) - 8.457.500,- zł.

- II etap - środki własne - 742.500,- zł.

- dotacje - 4.207.500,- zł.

-III etap - środki własne - 375.000,- zł.

- dotacje - 2.125.000,- zł.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy Panki z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego pn.„Budowa obiektu gimnazjum w Pankach”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XVI/102/08 RADY GMINY PANKI z dnia 02 czerwiec 2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej

obrazek

UCHWAŁA NR XVI/102/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 02 czerwiec 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn.zm.) oraz art. 166, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z poźn.zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Dokonać zmiany Uchwały Nr XI/66/07 Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2008 poprzez dodanie § 9a, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wydatki na Wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XVI/101/08 RADY GMINY PANKI z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy do spraw nazewnictwa ulic.

UCHWAŁA NR XVI/101/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 2 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy do spraw nazewnictwa ulic.

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j.: Dz.U. z 2001noku Nr 142, poz 1591; z późn. zm.)

Rada Gminy Panki

uchwala :

§ 1.

Powołać doraźną Komisję Rady, która opracuje propozycje nazw ulic w Pankach.

§ 2.

Ustalić skład osobowy Komisji :

1. radna Elżbieta Matusak

2. radny Marek Werk

3. radny Maciej Furmanek

4. radny Grzegorz Hyra

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.