UCHWAŁA NR XVII/104/08 RADY GMINY PANKI z dnia 13 czerwiec 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

UCHWAŁA NR XVII/104/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 13 czerwiec 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn.zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z poźn.zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 115 608 zł w planie dochodów budżetowych na rok 2008 jak niżej:

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział

Określenie źródeł dochodów

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nioposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0,00

115 608,00

Podatek od nieruchomości

0,00

73 000,00

w tym: dochody bieżące

73 000,00

Podatek rolny

0,00

2 000,00

w tym: dochody bieżące

2 000,00

Podatek leśny

0,00

1 000,00

w tym: dochody bieżące

1 000,00

Podatek dochodowy od osób prawnych

0,00

39 608,00

w tym: dochody bieżące

39 608,00

OGÓŁEM

0,00

115 608,00

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 115 608 zł w planie wydatków budżetowych na rok 2008 jak niżej:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział

Rozdział

Określenie wydatków

Kwota zł

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

0,00

115 608,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

115 608,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 1 000 zł

0,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne - 2 500 zł

0,00

b/ wydatki majątkowe

115 608,00

OGÓŁEM

0,00

115 608,00

§ 3.

Ulega zmianie załącznik nr 7 pn. "Zadania inwestycyjne w 2008r." Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ulega zmianie załącznik nr 9 pn. "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2008 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą

10 060 245,90

po stronie wydatków kwotą

10 381 334,90

po stronie PRZYCHODÓW kwotą

747 848,00

po stronie ROZCHODÓW kwotą

426 759,00

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.