UCHWAŁA NR XX/141/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki.

UCHWAŁA NR XX/141/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) w związku z art. 223, §1 oraz art.229

pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071;

z późn.zm.)

Rada Gminy Panki

uchwala :

§ 1.

Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana Czesława Mirka, na działalność Wójta Gminy Panki uznać ją za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XX/140/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki.

UCHWAŁA NR XX/140/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) w związku z art. 223, §1 oraz art.229

pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071;

z późn.zm.)

Rada Gminy Panki

uchwala :

§ 1.

Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana Stanisława Ciężarka, na działalność Wójta Gminy Panki uznać ją za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XX/139/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Panki

UCHWAŁA NR XX/139/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Panki

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

Rada Gminy Panki

uchwala:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu, samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym na działce
nr 416/2, w Pankach przy ul. Tysiąclecia 15, wraz z przynależną piwnicą nr 6 oraz udziałem
w częściach wspólnych budynku oraz gruncie.

Opisana nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą KW Nr 30952, stanowi własność Gminy Panki na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego z dnia 2 stycznia 1996 r.
Nr GKG.IV.7228/XXXIII/3/96.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XX/138/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/129/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki w 2009 roku.

UCHWAŁA NR XX/138/08

RADY GMINY

PANKI

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/129/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń

i nagród nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych

na terenie Gminy Panki w 2009 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 ,art. 54 ust. 7 i ust. 91d ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

– Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

Rada Gminy Panki

u c h w a l a :

§ 1.

Uchylić uchwałę Nr XX/129/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki w 2009 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XX/137/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pankach

UCHWAŁA NR XX/137/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników

zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pankach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (t.j.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 1, § 2 i § 3

ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146 poz 1222 z późn. zm.).

Rada Gminy Panki

uchwala :

§ 1.

Ustala się dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Pankach najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone

w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego na kwotę 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 2.

Ustala się w porozumieniu z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pankach wartość jednego punktu na kwotę 6,80 zł (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt goszy).

§ 3.

Wartość jednego punktu oraz wartość najniższego wynagrodzenia w latach następnych wzrastać będzie o wartość przewidywanego wzrostu wynagrodzeń przyjętego w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XIII/86/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w GOPS Panki.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pankach.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA NR XX/136/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach.

UCHWAŁA NR XX/136/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 grudnia 2008 roku .

w sprawie uchwalenia Statutu

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U z 2008 r. Nr 115, poz 728 z późn. zm.)

Rada Gminy Panki

uchwala:

§ 1.

Ustala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XVI/114/04 Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/136/08

Rady Gminy Panki

z dnia 29 grudnia 2008 roku

STATUT

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach, zwany dalej Ośrodkiem (GOPS) jest budżetową jednostką

organizacyjną gminy Panki, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy

społecznej.

2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.),

2) ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.),

3) ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późń. zm.),

4) ustawy z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z póżn. zm.),

5) ustawy z dnia 22 marca 1990 r.o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1953 z późn.zm),

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn.zm.),

7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2007 r. Nr 192

poz. 1378 z późn. zm.)

8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

9) innych, właściwych aktów prawnych,

10) niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach jest Urząd Gminy Panki, a terenem działania jest

Gmina Panki.

2. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Panki.

Rozdział II

Zakres działalności

§ 3.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach, realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy

społecznej, świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych polegające w szczególności na:

1) przyznaniu i wypłacaniu przewidzianych właściwymi ustawami świadczeń,

2) pracy socjalnej,

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

2. Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

3.Ośrodek realizuje także zadania wynikające z przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów.

4. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach określony

jest w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka.

§ 4.

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje współpracując w tym zakresie, na zasadzie

partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami,

związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. W zakresie realizacji zadań zleconych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach współdziała ponadto

z samorządem wojewódzkim i powiatowym, a gdy idzie o zadania zlecone z administracji rządowej

z Wojewodą.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy

społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej z poza terenu gminy.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach podejmuje działania w celu pozyskania środków

finansowych przeznaczonych na realizację zadań pomocy społecznej.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

§ 5.

Szczegółową strukturę organizacyjna Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach.

§ 6.

1.Kierownik organizuje, kieruje pracą Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego.

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Panki.

4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach wykonuje czynności pracodawcy w stosunku

do osób zatrudnionych w Ośrodku.

5. Kierownik, załatwia indywidualnie sprawy i wydaje decyzje administracyjne z zakresu zadań statutowych

i ustawowych na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Panki upoważnienia.

6. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodka wykonuje

upoważniony pracownik,

7. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli

i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka mających na celu realizację

zadań statutowych Ośrodka wobec władz, organów instytucji i banków.

8. Kierownik Ośrodka zatwierdza w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pankach - zaopiniowanym przez Wójta Gminy Panki - podział na wewnętrzne komórki organizacyjne

i ich szczegółowy zakres działań.

9. Kierownik może ustanowić za zgodą Wójta Gminy Panki swojego pełnomocnika procesowego.

10. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy Panki.

§ 7.

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach odpowiada przed Radą Gminy za właściwą

realizację przypisanych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie

powierzonych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej środków finansowo-rzeczowych.

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie

z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

3. Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej sprawuje nadzór nad gospodarką finansowo-księgową

jednostki i nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności

oraz celowości ponoszonych wydatków.

4.Kierownik wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące

funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa i mienie

§ 8.

1. Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych prowadzącą gospodarkę finansową w oparciu o odrębne

przepisy.

2. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach jest roczny plan

finansowy, opracowany i zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka na podstawie uchwały budżetowej Rady

Gminy.

3. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek

dochodów budżetu gminy.

4. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

5. Ośrodek nie tworzy gospodarstwa pomocniczego oraz rachunku dochodów własnych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 9.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach nadaje Rada Gminy w Pankach.

§ 10.

Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

§11.

Reorganizacja lub likwidacja Ośrodka następuje z mocy stosownej Uchwały Rady Gminy w Pankach.

UCHWAŁA NR XX/135/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie gminne nieruchomości rolnych położonych w Kałmukach

UCHWAŁA NR XX/135/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie gminne nieruchomości rolnych położonych w Kałmukach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2004 roku, Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 25 ust. 2 w związku
z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) oraz art. 24, ust. 5,
pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa(Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700)

Rada Gminy Panki

uchwala :

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie gminne nieruchomości rolnych położonych w Kałmukach oznaczonych nr działek 116/2 I 116/5 o łącznej powierzchni 0,2042 ha, należących do zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
w Opolu, z przeznaczeniem pod drogę.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XX/134/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki

UCHWAŁA NR XX/134/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Panki

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.:Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;z późn.zm.) oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 7 i art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.:Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, z późn.zm.)

Rada Gminy Panki

uchwala:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej

w Żerdzinie oznaczonej jako działka nr 113 o powierzchni 2,2400 ha, stanowiącej własność Gminy Panki, objętej księgą wieczystą KW Nr 30954.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XX/133/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

UCHWAŁA NR XX/133/08
RADY GMINY PANKI
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.), art. 10 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485;z późn.zm.)

Rada Gminy Panki
uchwala:

§ 1.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009, stanowiący załącznik

do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/133/08

Rady Gminy Panki

z dnia 29 grudnia 2008 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2009.

Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz rozwiązywanie związanych z tym problemów poprzez:

- ograniczenie tempa wzrostu rozpowszechniania narkotyków,

- ograniczenie tempa przestępczości związaniem z używaniem narkotyków,

- ograniczenie zakażeń HIV, HCV i innych chorób związanych z używaniem narkotyków

- ograniczenie liczby zgonów wynikających z używania narkotyków,

- utrzymanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji.

Zasoby, podmioty przewidziane do realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Panki :

- Placówki oświatowe (szkoły, przedszkole)

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- Policja

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Urząd Gminy w Pankach,

- Ośrodek Zdrowia w Pankach
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
- Zaproszeni do współpracy szkoleniowcy ,
- Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,

- Centrum Pomocy Rodzinie.


Zadania:

1. Upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki narkomanii,

2. Upowszechnianie danych na temat rekomendowanych programów profilaktycznych
oraz placówek prowadzących działalność profilaktyczną obejmującą problematykę
narkomanii,

3. Prowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących problematyki narkomanii,

4. Wprowadzanie do szkół programów profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży,

5. Zewidencjonowanie na poziomie województwa placówek leczniczych i rehabilitacyjnych,

6.Upowszechnianie wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

GMINNEGO PROGRAMU

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


NA ROK 2009

I. ZWIĘKSZENIE DOSTEPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW I OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM

Lp

Formy i rodzaj realizacji

Realizujący zadanie

Termin realizacji

1

Prowadzenie systematycznej działalności w formie motywowania do poddania się leczeniu i kierowania na leczenie odwykowe :

GOPS, Koordynator GPPN

ciągły

2

Informowanie społeczności o możliwościach uzyskania pomocy w zakresie terapii

Koordynator GPPN

ciągły

3

Pomoc psychologa i lekarza psychiatry

Poradnia odwykowa Kłobuck

stały

4

Pomoc poprzez nawiązanie współpracy z grupą psychoedukacyjną

Poradnia odwykowa Kłobuck

stały

5

Oświata zdrowotna i możliwość uzyskania pomocy farmakologicznej

Ośrodek Zdrowia

stały

6

Współpraca z przedstawicielami różnych instytucji oraz służb społecznych mających bezpośredni kontakt z ofiarami przemocy w rodzinie : szkoły, pomoc społeczna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, sądy, policja

Koordynator

GPPN

ciągły

7

Ropzpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych

Koordynator GPPN

ciągły

8

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Koordynator GPPN

ciągły

9

Szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji niezbędnych do pracy z osobami uzależnionymi.

Koordynator GPPN

ciągły

II. UDZIELANIE RODZINOM W KTÓRYCH WYSTĘPUJE PROBLEM

NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ

Lp

Formy i rodzaj realizacji

Realizujący

zadanie

Termin

realizacji

1

Zaewidencjonowanie zakładów opieki zdrowotnej prowadzącej leczenie i rehabilitację oraz programy ograniczenia szkód zdrowotnych wynikających z narkomanii

GOPS

Koordynator GPPN

ciągły

2.

Współpraca z opiekunami świetlic terapeutycznych

Koordynator GPPN

ciągły

3

Współpraca z GOPS celem uzyskania pomocy uzależnionym i ich rodzinom.

Koordynator GPPN

ciągły

III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ

I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII,

W SZCZEGÓLNOŚCI KIEROWANEJ DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Lp

Formy i rodzaj realizacji

Realizujący zadanie

Termin realizacji

1

Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu

Koordynator GPPN Dyrektorzy szkół

ciągły

2

Pogadanki o uzależnieniach dla uczniów i rodziców

Dyrektorzy szkół

ciągły

3

Współpraca z lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi, GOPS, policją, nauczycielami, księżmi.

Koordynator GPPN

ciągły

5

Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w ramach przeciwdziałania narkomanii

Dyrektor GOKiS

ciągły

6

Organizowanie przedstawień profilaktycznych wystawionych przez teatry o tematyce ukazującej problem uzależnień.

Koordynator GPPN

ciągły

7

Organizowanie konkursów literackich, fotograficznych, plastycznych, sportowych oraz zajęć pozalekcyjnych przez Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, GOK.

Dyrektorzy Szkół GOKiS Koordynator

GPPN

ciągły

8

Tworzenie warunków do właściwego spędzania wolnego czasu przez dzieci

i młodzież poprzez dofinansowanie aktywnych form wypoczynku, zakup niezbędnego sprzętu oraz zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie wyjazdów na basen, do kina , teatru itp.

Dyrektorzy Szkół GOKiS Koordynator

GPPN

ciągły

9

Współpraca z organizacjami związkowymi, wyznaniowymi, pozarządowymi ; mającymi na celu promocje zdrowia .

Koordynator GPPN

ciągły

IV. WSWPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI , STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻACYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIU TEMU ZJAWISKU

Lp

Formy i rodzaj realizacji

Realizujący

zadanie

Termin

realizacji

1

Współpraca z podmiotami zajmującymi się zwalczaniem handlu narkotykami zwłaszcza w szkołach, miejscach spotkań młodzieży

Koordynator GPPN

ciągły

2

Włączanie się w ogólnopolskie kampanie edukacyjne mające na celu zapoznanie społeczeństwa z prawnymi regulacjami z zakresu problematyki narkomanii

Koordynator GPPN

ciągły

3

Szkolenie osób realizujących zadania w zakresie narkomanii

Koordynator GPPN

ciągły

V. POMOC SPOŁECZNA OSOBOM UZALEŻNIONYM I RODZINOM OSÓB UZALEŻNIONYCH DOTKNIĘTYM UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM .

INTEGROWANIE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Lp

Formy i rodzaj realizacji

Realizujący zadanie

Termin realizacji

1

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Koordynator GPPN

ciągły

2.

Integrowanie osób uzależnionych ze środowiskiem lokalnym

Koordynator GPPN

ciągły

3

Stworzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla realizatorów programów przeciwdziałania narkomanii

Koordynator GPPN

ciągły

Łączna wysokość wydatków na realizację zadań programu w roku 2009

2.000

UCHWAŁA Nr XX/132/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2009.

UCHWAŁA Nr XX/132/08
RADY GMINY PANKI
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.),art. 4' ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70; poz.473; z późn. zm.), art. 6, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493)

Rada Gminy Panki
uchwala:

§ 1.

Zatwierdza się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do

Uchwały Nr XX/132/08

Rady Gminy Panki

z dnia 29 grudnia 2008 r.

Gminny Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminy Panki na 2009 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu usystematyzowanie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy Panki. Poprzez realizację określonych w nim zadań wychodzi na przeciw najbardziej istotnym problemom społeczności lokalnej w zakresie profilaktyki uzależnień

a zarazem przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Jako priorytetowe zadania programu na rok 2009 przyjęto kontynuację i rozwijanie dotychczasowych działań ze szczególnym naciskiem na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i psychologicznej osób uzależnionych i członków ich rodzin a także działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, których realizacja następować będzie poprzez wspieranie programów profilaktycznych i organizację form spędzania czasu wolnego.

Realizacja programu ma za zadanie wpłynąć za zmniejszenie indywidualnych zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z nadużywania alkoholu, na poprawę kondycji fizycznej, psychicznej i moralnej dzieci i młodzieży, oraz zwiększenie bezpieczeństwa

w sferze życia rodzinnego.

Program został opracowany w oparciu o zadania wynikające z :

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn.26.10.1982 r.

(Dz. U.Nr 35 poz. 230 z 1982 r. z późn. zm.),

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29.07. 2005 r.

(Dz.U.180, poz.1483)

Wymienione ustawy tworzą spójny system, umożliwiający samorządowi gminy
prowadzenie lokalnej polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo - wychowawczej

i zdrowotnej wobec alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wyznaczają konkretne zadania i wskazują środki finansowe na ich realizację.

Cele programu

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie.

2. Zwiększenie dostępności do terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.

3. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Zadania i sposoby realizacji

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Cel działania:

zmniejszenie skutków degradacji psychofizycznej osób uzależnionych i współuzależnionych

1. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.

2. Dofinansowanie dodatkowych programów profilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu nie objętych kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia, prowadzonych

w placówkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień.

3. Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin, a także dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie.

4. Rozpowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania pomocy dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Cel działania:

Zmniejszenie uciążliwości zaburzeń życia rodzinnego na skutek problemów alkoholowych

i przemocy w rodzinie

1. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu prze Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności;

- realizacja ustawowych działań wobec osób nadużywających alkoholu oraz uzależnionych od

alkoholu i pokrywanie kosztów realizacji tych zadań,

- kierowanie osób na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu,

- kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

2. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez współpracę z Policją, GOPS, przedstawicielami służby zdrowia, kuratorami, nauczycielami oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Finansowanie szkoleń grup zawodowych zaangażowanych w problematykę uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu zwiększenia liczby kompetentnych służb społecznych, a w szczególności: pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, pedagogów oraz finansowanie szkoleń dla członków GKRPA i pokrywanie kosztów delegacji.

4. Stosowanie procedury interwencji „Niebieska Karta”, rozpoznawanie zaburzeń życia rodzinnego na skutek nadużywania alkoholu i stosowania przemocy w rodzinie.

5. Pomoc psychologiczna dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach szkolnych.

6. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z grup ryzyka.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Cel działania:

zapobieganie wczesnej inicjacji alkoholowej

1. Finansowanie szkolnych programów profilaktyczno - wychowawczych szkół i gimnazjum

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

2. Finansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mających

na celu propagowanie zdrowego stylu życia.

3. Dożywianie dzieci z rodzin problemowych w szkołach podstawowych i gimnazjach jako

uzupełnienie działań prowadzonych w ramach szkolnych programów profilaktycznych.

4. Udział w kampaniach profilaktyczno – edukacyjnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

5. Finansowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach popularyzacji bezpiecznych

form spędzania wolnego czasu i promujących zdrowy tryb życia.

6. Zakup i dystrybucja ulotek, broszur, plakatów, książek, czasopism specjalistycznych i innych

materiałów edukacyjnych i promocyjnych, związanych z realizacją zadań określonych

w programie.

7.Organizowanie imprez dla dzieci ze środowisk dotkniętych różnymi dysfunkcjami

(imprezy z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, imprezy integracyjne).

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Cel działania:

tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla realizacji programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury, który prowadzi zajęcia

pozalekcyjne: plastyczne, muzyczne i inne rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży ze

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grup ryzyka.

2. Dofinansowanie imprez o charakterze kulturalno – turystycznym, promującym idee trzeźwości

oraz zdrowego stylu życia.

3. Pomoc psychologiczna dla dzieci poprzez wspomaganie działalności świetlic działających przy

szkołach.

4. Dofinansowanie utrzymania pomieszczeń, w których funkcjonują Punkt Konsultacyjny oraz

prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

5. Pomoc w zaopatrywaniu różnych instytucji i organizacji w materiały edukacyjne dotyczące

rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

6. Zakup sprzętu sportowego do pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:

Cel działania:

przestrzeganie przepisów ustawy w zakresie zakazu reklamy napojów alkoholowych, ograniczeń sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz na kredyt i pod zastaw

1. Prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy podejmowanie działań

interwencyjnych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego za

naruszenie przepisów mówiących o zakazie reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz

zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, osobom

do 18 roku życia na kredyt lub pod zastaw.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania Komisji określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności:

1. inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

2. przyjęcie zgłoszenia w przypadku występowania nadużywania alkoholu z jednoczesnym

wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi,

3. wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i zmotywowanie do leczenia

odwykowego,

4. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa

odwykowego,

5. współpraca z policją w celu diagnozowania oraz zapobiegania zjawiskom patologii,

6. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w stosunku do podmiotów

gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

7. opiniowanie wniosków na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,

8. podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki szkolnej

i rodzinnej oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,

9. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i art. 15

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie

przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

10.udział w szkoleniach przeznaczonych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

Realizatorzy Programu

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

2. Koordynator Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Służba Zdrowia .

4. Realizatorzy programów profilaktycznych w szkołach, nauczyciele i pedagodzy.

5. Gminne Instytucje Kultury.

6. Punkty Informacyjno-Konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym,
narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7. Świetlice szkolne i środowiskowe w Pankach i Janikach.
8. Policja.

9. Inne podmioty, którym mogą być zlecane zadania wynikające z programu.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

1. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji,

2. Ustala się wynagrodzenie w kwocie 100.00 zł brutto za pracę na jednym posiedzeniu.

Wypłata łącznego wynagrodzenia za wszystkie posiedzenia, następuje jednorazowo

w ciągu roku.

Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

1. Źródłem finansowania zadań wynikających z Programu są środki finansowe budżetu gminy

pobierane za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy

Panki;

2. Sposób wydatkowania środków finansowych określa harmonogram zadań i wydatków

wynikających z Programu,

3. Dokumentem prawnym tworzącym podstawę do prowadzenia i finansowania działań

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

z późniejszymi zmianami oraz wytyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,

4. Obsługę finansowo – księgową zadań wynikających z Programu – wykonuje księgowość

Urzędu Gminy.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

oraz

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
NA ROK 2009

I. ZWIĘKSZENIE DOSTEPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ

I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Lp

Formy i rodzaj realizacji

Realizujący

zadanie

Termin

realizacji

1

2

3

4

1

Prowadzenie systematycznej działalności w formie motywowania do poddania się leczeniu i kierowania na leczenie odwykowe :

Ø wywiady środowiskowe

Ø badania przez biegłego

Ø rozmowy z uzależnionymi

Ø dostarczenie materiałów informacyjno edukacyjnych

Ø bieżąca działalność GKRPA

Gminna Komisja RPA, GOPS,

Koordynator

GRPA

ciągły

2

Informowanie społeczności o możliwościach uzyskania pomocy w zakresie terapii

Gminna Komisja

Koordynator

Sołtysi

ciągły

3

Pomoc psychologa i lekarza psychiatry

Poradnia odwykowa

Kłobuck

ciągły

4

Pomoc poprzez nawiązanie współpracy z grupą psychoedukacyjną

Poradnia odwykowa

Kłobuck

ciągły

5

Oświata zdrowotna i możliwość uzyskania pomocy farmakologicznej

Ośrodek

Zdrowia

ciągły

6

Kontynuacja działalności punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin .

Wstępne motywowanie do terapii

Koordynator

GPPRPA

Komisja RPA

ciągły

7

Współpraca z przedstawicielami różnych instytucji oraz służb społecznych mających bezpośredni kontakt z ofiarami przemocy w rodzinie : szkoły, pomoc społeczna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, sądy, policja

Koordynator

GPPRPA

Komisja RPA

ciągły

8

Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych dla punktów konsultacyjnych, GOPS, Biblioteki, Szkół Podstawowych i Gimnazjum

Koordynator

GPPRPA

ciągły

9

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Koordynator

GPPRPA

ciągły

1

2

3

4

10

Opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych

i szczególnie zaniedbanych, mająca na celu stworzenie korzystnych warunków integracji wśród dzieci i młodzieży :

Ø dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki klasowe

Ø dofinansowanie kolonii i obozów oraz obozów terapeutycznych dla dzieci i rodzin

Ø dofinansowanie imprez okolicznościowych typu „Dzień dziecka”, „Mikołaj” itp.

Ø zakup paczek świątecznych

Koordynator GPPRPA

Gminna Komisja

RPA

ciągły

11

Szkolenia dla członków GKRPA, pracowników GOPS, nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji niezbędnych do pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie

Koordynator GPPRPA

ciągły

12

Doposażenie świetlic działających przy szkołach w celu umożliwienia prowadzenia prac terapeutycznych oraz zajęć z dziećmi

i młodzieżą, mających na celu wstępne informowanie o zagrożeniu chorobą alkoholową i sposobach na zapobieganie jej zaistnieniu.

Koordynator GPPRPA

Komisja RPA

ciągły

II. UDZIELANIE RODZINOM W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY

ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ

A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ

Lp

Formy i rodzaj realizacji

Realizujący

zadanie

Termin

realizacji

1

2

3

4

1

Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie przy GOPS

- pomoc administracyjno prawna udzielana

osobiście lub telefonicznie

- rozpoznawanie i przeciwdziałanie

zjawiskom przemocy w rodzinie

- współpraca z punktem konsultacyjnym dla osób

uzależnionych

Kierownik

GOPS

Koordynator GPPRPA

Gminna Komisja

RPA

ciągły

2.

Współpraca z opiekunami świetlic terapeutycznych

Koordynator GPPRPA

ciągły

3

Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom w których występuje problem alkoholu, przemocy w rodzinie oraz zaniedbania w zapewnieniu podstawowych potrzeb zapewniających normalne funkcjonowanie rodziny

Koordynator GPPRPA

Kierownik GOPS

ciągły

III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ

I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W SZCZEGÓLNOŚCI KIEROWANEJ DO DZIECI I MŁODZIEŻY

W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH,

A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI

UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Lp

Formy i rodzaj realizacji

Realizujący

zadanie

Termin

realizacji

1

2

3

4

1

Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu

Koordynator GPPRPA

Dyrektorzy

ciągły

2

Pogadanki o uzależnieniach dla uczniów

i rodziców

Dyrektorzy

szkół

ciągły

3

Współpraca lekarz – pielęgniarka, GOPS, Komisja RPA, Policja , nauczyciele, księża

Koordynator GPPRPA

ciągły

4

Ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez nieletnich poprzez rozmieszczenie plakatów o tematyce antyalkoholowej oraz informacyjnych o zagrożeniach spowodowanych spożywaniem alkoholu i przepisach obowiązujących w tym temacie

Koordynator GPPRPA

Dyrektorzy szkół, pracownik ds. działalności gospodarczej

ciągły

5

Organizowanie gminnych imprez kulturalnych rozbudzających zainteresowania muzyką, poezją, tańcem, sztuką, plastyką, filmem, sportem oraz współpraca z młodzieżową orkiestrą dętą i kołem emerytów i rencistów.

Dyrektor GOK

ciągły

6

Organizowanie przedstawień profilaktycznych wystawionych przez teatry o tematyce ukazującej problem uzależnień od alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych środków odurzających

Koordynator GPPRPA

ciągły

7

Organizowanie konkursów literackich, fotograficznych, plastycznych, sportowych oraz zajęć pozalekcyjnych przez Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, GOK.

Dofinansowanie nagród oraz zajęć pozalekcyjnych.

Dyrektorzy Szkół

GOK-u

Koordynator GPPRPA

ciągły

1

2

3

4

8

Tworzenie warunków do właściwego spędzania wolnego czasu przez dzieci

i młodzież poprzez dofinansowanie aktywnych form wypoczynku, zakup niezbędnego sprzętu oraz zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie wyjazdów na basen, do kina , teatru itp.

Dyrektorzy szkół

Koordynator GPPRPA

ciągły

9

Współpraca z organizacjami związkowymi, wyznaniowymi, pozarządowymi ; mającymi na celu promocje zdrowia i trzeźwych obyczajów.

Koordynator GPPRPA

ciągły

10

Współpraca z młodzieżą zrzeszoną w Klubie Sportowym

Koordynator GPPRPA

ciągły

IV. WSWPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI , STOWARZYSZEŃ

I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻACYCH ROZWIĄZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Lp

Formy i rodzaj realizacji

Realizujący

zadanie

Termin

realizacji

1

2

3

4

1

Współpraca z podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Koordynator GPPRPA

ciągły

2

Poszerzanie lokalnej koalicji trzeźwości

Koordynator GPPRPA

ciągły

3

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

a/ wynagrodzenia za pracę Komisji

b/ opinie biegłego lekarza

c/ wywiady środowiskowe

d/ przejazdy służbowe oraz szkolenia

koordynatora , przewodniczącego

i członków komisji

Koordynator

GPPRPA

ciągły

4

Dofinansowanie innych instytucji

i stowarzyszeń

Koordynator

GPPRPA

ciągły

5

Rezerwa środków do dyspozycji Wójta Gminy na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Koordynator GPPRPA

ciągły

6

Zasady wydatkowania środków za prace związane z wdrażaniem GPPiRPA :

Ø za pracę w Komisji podczas

posiedzenia 100 zł.

Ø za sporządzenie protokołu kontroli punktów sprzedaży alkoholu 30 zł.

Ø za sporządzenie wywiadu środowiskowego 30 zł.

Ø wypłaty łącznego wynagrodzenia za wszystkie posiedzenia jednorazowo

w ciągu roku

V. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM

PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13.1 I 15 USTAWY

ORAZ WYSTEPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA

PUBLICZNEGO

Lp

Formy i rodzaj realizacji

Realizujący

zadanie

Termin

realizacji

1

2

3

4

1

Realizacja uchwał przyjętych przez Radę Gminy mających na celu ograniczanie dostępu do alkoholu :

uchwała w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

uchwała w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży

Pracownik ds. ewidencji działalności gospodarczej

Koordynator

GPPRPA

ciągły

2

Szkolenie dla podmiotów dokonujących sprzedaży napojów alkoholowych

Pracownik ds. ewidencji działalności gospodarczej

ciągły

3

Włączanie się w ogólnopolskie kampanie edukacyjne mające na celu zapoznanie społeczeństwa z prawnymi regulacjami

z zakresu problematyki alkoholowej

Koordynator GPPRPA

ciągły

4

Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem.

oraz kontrola przestrzegania przepisów dotyczących zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych (art. 13 1 ustawy)

Gminna Komisja RPA

Pracownik ds. ewidencji

działalności gospodarczej

ciągły

5

Kontrola rynku w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim , osobom nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod zastaw

Gminna Komisja RPA

Pracownik ds. ewidencji działalności gospodarczej

ciągły

VI. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEZ

ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE CENTRÓW INTEGRACJI

SPOŁECZNEJ

L.p.

Formy i rodzaj działań

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1

Wspieranie i współpraca z Centrum Integracji Społecznej; kierowanie do nich z terenu gminy osób uzależnionych po uprzednim odbyciu terapii odwykowej

Koordynator

GPPRPA

ciągły

Łączna wysokość wydatków na realizację zadań programu w roku 2009

70.000

UCHWAŁA NR XX/131/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

UCHWAŁA NR XX/131/08

RADY GMINY PANKI

 z dnia 29 grudnia 2008 roku
 

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym t.j.:Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591;z późn.zm.) o r a z art. 420 i 421, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j.:Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz.150; z późn.zm.)

Rada Gminy Panki

uchwala :

§ 1.

Zatwierdzić przedstawiony przez Wójta Gminy projekt zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zatwierdzone zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej podać do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectw. 
 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik Nr 1
  do Uchwały Nr XX/131/08
   Rady Gminy Panki
   z dnia 29 grudnia 2008 roku
 
 
 
 
Z E S T A W I E N I E 
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ 
 
NA ROK 2009
 
 
Dział
Rozdział
§§
N a z w a
Plan w zł.
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
45.000
P R Z Y C H O D Y
17.000
900
 
 
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
17.000
 
90011
 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
17.000
 
0690
Wpływy z różnych opłat 
17.000
W Y D A T K I
60.000
900
 
 
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
60.000
 
90011
 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
60.000
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.500
4270
Wydatki remontowe
50.000
4300
Zakup usług pozostałych
2.500
4430
Różne opłaty i składki
5.000
 
 
 
Stan środków na dzień 31 grudnia 2009 roku - kwota 2.000 zł. 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR XX/130/08 RADY GMINY PANKI z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu

UCHWAŁA NR XX/130/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu

Na podstawie art.10, ust.2 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) oraz art.167 ust.2 pkt 5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104; z późn.zm.)

Rada Gminy Panki

uchwala :

§ 1.

Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce, tzn.na dofinansowanie budowy schodów zewnętrznych oraz wymiany stolarki okiennej.

§ 2.

Szczegółowe warunki przekazania i wykorzystania środków, o których mowa w § 1 określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Panki a Powiatem Kłobuckim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwala nr XVIII/106/08 Rady Gminy Panki z dnia 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XX/129/08 RADY GMINY PANKI z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki w 2009 roku.

UCHWAŁA NR XX/129/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki w 2009 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 , art. 54 ust. 7 i ust. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j.Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

Rada Gminy Panki

u c h w a l a :

§ 1.

Regulaminy określające:

1. szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

2. wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

3. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4. wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nagród,

5. wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. „ Karcie Nauczyciela” – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

2. „ rozporządzeniu” – rozumie się przez to rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane na podstawie art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

3. „ szkole” – rozumie się przez to jednostki organizacyjne, dla których organem prowadzącym jest gmina Panki,

4. „ klasie” – rozumieć przez to należy także oddział lub grupę,

5. „ uczniu” – rozumieć przez to należy także wychowanka,

6. „ tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin” – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 Karty Nauczyciela.

§ 3.

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 4.

W zależności od spełnienia ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu oraz spełnienia warunków określonych w § 5 niniejszego regulaminu nauczycielowi,
w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 5.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1. uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności za:

- uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrychosiągnięć dydaktyczno – wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;

- umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

2. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności za:

- systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków nauczyciela,

- systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków dyrektora szkoły w tym zapewnienie w miarę możliwości jak najlepszych warunków umożliwiających nauczycielom realizację zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,

- podnoszenie umiejętności zawodowych,

- wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

- przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp, przeciwpożarowych i sanitarno – epidemiologicznych,

- dbałość o estetykę i sprawność powierzonych obiektów, pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym pedagogicznej,

- prawidłowo zaplanowany i realizowany budżet szkoły,

- pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

- rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

3. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

4. zaangażowanie w realizację innych czynności i zajęć w szczególności za:

- udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych,

- udział w komisjach przedmiotowych i innych,

- opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

- prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz - szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

§ 6.

1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres określony,nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

2. Wysokość dodatku w ramach posiadanych środków dla nauczyciela ustala dyrektor po konsultacji z Radą Pedagogiczną, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy Panki.

3. Dodatek motywacyjny nauczyciela i dyrektora nie może być wyższy niż 15% jego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 7.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w zamieszczonej poniżej tabeli:

Stanowisko

Wysokość dodatku

od

do

Dyrektor przedszkola

Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

Dyrektor szkoły liczącej 9 – 16 oddziałów

Dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów

200

300

400

500

500

600

700

800

§ 8.

Nauczycielowi przysługuje również dodatek funkcyjny z tytułu wykonywania zadań:

1. opiekuna stażu – w wysokości 40 zł. miesięcznie za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece,

2. wychowawstwa klasy:

- do 15 uczniów – 65 zł,

- od 16 do 20 70 zł,

- od 21 do 25 80 zł,

- od 26 do 30 90 zł,

- powyżej 30 –100 zł.

§ 9.

1. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach pracy przysługuje
z tego tytułu dodatek za warunki pracy, a w szczególności:

a). za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego dodatek wynosi 15% ( stawki godzinowej) nauczyciela, za każdą godzinę indywidualnego nauczania,

b). za prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim, dodatek wynosi 30% (stawki godzinowej) nauczyciela za każdą godzinę takich zajęć.

c). za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych dodatek wynosi 15% stawki godzinowej za każdą przepracowana w tej klasie godzinę nauczania.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

§ 10.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkami za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 11.

1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ust. 1 cyt. Karty Nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie wynosi miesięcznie:

a) dla jednej osoby – 20 zł,

b) dla dwóch i więcej osób – 50 zł.

3. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

- pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

- odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej,w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

- korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

4. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela ( dyrektora szkoły).

5. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.

6. O zaistniałej zmianie w stanie rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – Wójta Gminy.

W przypadku niewykonania tego obowiązku, nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.

§ 12.

1. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród:

a) środki do dyspozycji dyrektorów szkół w wysokości 80% - z przeznaczeniem na nagrody dyrektora,

b) środki do dyspozycji organu prowadzącego w wysokości 20% - z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy

2. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być niższa niż 50%, a nagrody dyrektora nie może być niższa niż 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.

3. Tryb i zasady zgłaszania kandydatów do nagrody:

a) prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczycieli przysługuje:

- dyrektorowi,

- radzie pedagogicznej,

- Wójtowi Gminy.

b) w przypadku nagrody dla dyrektora, prawo wystąpienia z wnioskiem przysługuje:

- Wójtowi Gminy,

- radzie pedagogicznej,

- inspektoratowi ds. obsługi oświaty urzędu gminy.

c) wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

- dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane stanowisko, nazwa szkoły w której jest zatrudniony, staż pracy w szkole ),

- uzasadnienie, w którym należy umieścić informacje o dorobku i szczególnych osiągnięciach

w pracy pedagogicznej w okresie od uzyskania ostatniej nagrody,

- podpisy wnioskodawcy,

- wymagane opinie.

d) wnioski o przyznanie nagrody dyrektora powinny być zaopiniowane przez radę pedagogiczną ,

e) wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla dyrektora, powinien być zaopiniowany przez inspektorat ds. obsługi oświaty urzędu gminy,

f) osoby typowane do nagród powinny posiadać co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz winny przepracować w danej szkole co najmniej 1 rok.

g) wniosek o przyznanie nagrody:

- dyrektora – powinien zostać złożony do sekretariatu szkoły co najmniej 14 dni przed planowanym wręczeniem nagród,

- Wójta Gminy – powinien być złożony w sekretariacie urzędu gminy na co najmniej 14 dni przed planowanym wręczeniem nagród,

h) wniosek nie spełniający wymogów regulaminu określonych w pkt 3 pozostaje bez rozpatrzenia.

4. Zasady przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród:

a) wysokości i ilości nagród dyrektora decyduje dyrektor z zastrzeżeniem ppkt c,

b) wysokości i ilości nagród Wójta Gminy decyduje Wójt,

c) dyrektorzy uzgadniają z Wójtem wysokość nagrody dyrektora, tak aby nagroda dyrektora nie była wyższa niż nagroda Wójta Gminy, możliwe to jest tylko w przypadku gdy Wójt wyrazi zgodę aby nagroda dyrektora była w wysokości proponowanej przez dyrektora.

5. Osiągnięcia stanowiące podstawę wniosku o nagrodę:

a) wyróżnianie się w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

b) uzyskiwanie wysokich wyników dydaktycznych (praca z uczniem zdolnym, w szczególności

z laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych itp.)

c) przygotowanie uczniów do olimpiad, konkursów, turniejów, spartakiad, zawodów, przeglądów itp.,

d) poświęcanie uczniom wolnego czasu,

e) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, które stwarzają możliwość poszerzenia zainteresowań i rozwoju uzdolnień uczniów,

f) pozyskiwanie przez swoje działania i kontakty sponsorów świadczących pomoc na rzecz szkoły,

g) intensywną i owocną współpracę z rodzicami,

h) takt, sprawiedliwość, konsekwencje w wymaganiach,

i ) budzenie sympatii i uznania wśród młodzieży,

j) przygotowanie imprez na rzecz szkoły i środowiska, aktywne w nich uczestnictwo,

k) dbanie o swój warsztat pracy,

l) zapobieganie konfliktom pomiędzy uczniami, jeżeli wystąpią umiejętne ich rozwiązywanie,

m) organizowanie współpracy szkoły z placówkami kulturalnymi, naukowymi z zakładami pracy,

n) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie wśród młodzieży

patologii społecznych,

o) praca z uczniami posiadającymi szczególne potrzeby edukacyjne:

- mającymi trudności w nauce,

- sprawiającymi problemy wychowawcze, pochodzącymi z rodzin patologicznych,

p) opracowywanie i realizację innowacyjnych programów nauczania i wychowania,

q) wprowadzanie twórczych i aktywizujących metod nauczania i oceniania,

r) za osiągnięcia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i wychowankom w czasie pobytu w szkole i placówce,

s) dodatkowo dyrektor szkoły za:

- wyróżniające kierowanie szkołą,

- osiąganie bardzo dobrych wyników w zarządzaniu szkołą,

- prowadzenie na bardzo wysokim poziomie swojej szkoły i osiąganie wybitnych wyników w dydaktyce i wychowaniu,

- stosowanie partnerskiego stylu zarządzania, wprowadzania nowatorskich zmian organizacyjnych służących poprawie funkcjonowania szkoły,

- pozyskiwanie środków finansowych i pomocy materialnej spoza budżetu gminy.

6. Nagrody wręczane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, lub z okazji innych ważnych wydarzeń z życia szkoły i gminy.

7. Nagrodzony oprócz nagrody pieniężnej otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w aktach osobowych.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UCHWAŁA NR XX/128/08 RADY GMINY PANKI z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkołach i Przedszkolu prowadzonych przez Gminę Panki

UCHWAŁA NR XX/128/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkołach i Przedszkolu prowadzonych przez Gminę Panki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (t.j.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) w związku z § 1, § 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146 poz 1222 z późn. zm.).

Rada Gminy Panki

uchwala :

§ 1

Ustala się dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkołach

i Przedszkolu prowadzonych przez Gminę Panki najniższe wynagrodzenie zasadnicze

w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia

na kwotę wysokości 800 zł.

§ 2

Ustala się w porozumieniu Dyrektorami Szkół i Przedszkola wartość punktu na kwotę 6.50 zł

§ 3

Wartość jednego punktu oraz wartość najniższego wynagrodzenia w latach następnych wzrastać będzie o wartość przewidywanego wzrostu wynagrodzeń przyjętego w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

UCHWAŁA Nr XX/127/2008 RADY GMINY PANKI z dnia 22 grudzień 2008 w sprawie budżetu na rok 2009

Załączniki
Załącznik   1.034 MB

UCHWAŁA NR XX/126/08 RADY GMINY PANKI z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji

UCHWAŁA NR XX/126/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 3 i ust. 4 e pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j:Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277; z późn. zm.)

Rada Gminy Panki

uchwala :

§ 1.

Udzielić pomocy finansowej dla Policji w Krzepicach w wysokości 5 700,- (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb komisariatu Policji w Krzepicach.

§ 2.

Środki finansowe będące przedmiotem pomocy pochodzić będą z dochodów własnych budżetu gminy uchwalonych na 2008 rok i będą przekazane na przychody Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji.

§ 3.

Warunki oraz sposób przekazania i rozliczenia środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Wójta Gminy z Komendantem Wojewódzkim Policji.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XX/125/08 RADY GMINY PANKI z dnia 22 grudzień 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

UCHWAŁA NR XX/125/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 22 grudzień 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn.zm.) oraz art. 184 i art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 2 377,62 zł wraz ze zmianą w planie dochodów budżetowych na rok 2008 jak niżej:

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział

Określenie źródeł dochodów

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 000,00

0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

3 000,00

0,00

w tym: dochody majątkowe

-3 000,00

600

Transport i turystyka

76 400,00

0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

76 400,00

0,00

w tym: dochody majątkowe

-76 400,00

630

Turystyka

0,00

2 500,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

2 500,00

w tym: dochody majątkowe

2 500,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

14 000,00

100,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

14 000,00

0,00

w tym: dochody majątkowe

-14 000,00

Pozostałe odsetki

0,00

100,00

w tym: dochody bieżące

100,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nioposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

69 000,00

156 672,00

Podatek od osób fizycznych

0,00

141 258,00

w tym: dochody bieżące

141 258,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

500,00

w tym: dochody bieżące

500,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0,00

5 000,00

w tym: dochody bieżące

5 000,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0,00

2 250,00

w tym: dochody bieżące

2 250,00

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

0,00

1 000,00

w tym: dochody bieżące

1 000,00

Wpływy z opłaty targowej

0,00

700,00

w tym: dochody bieżące

700,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

50 000,00

0,00

w tym: dochody bieżące

-50 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

19 000,00

0,00

w tym: dochody bieżące

-19 000,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

0,00

5 964,00

w tym: dochody bieżące

5 964,00

852

Pomoc społeczna

0,00

750,38

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

0,00

750,38

w tym: dochody bieżące

750,38

OGÓŁEM

162 400,00

160 022,38

§ 2.

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 138 554,62 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2008 jak niżej:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział

Rozdział

Określenie wydatków

Kwota zł

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

58 000,00

0,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

58 000,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące 0

0,00

b/ wydatki majątkowe - 18 750 zł

-58 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

13 000,00

0,00

40002

Dostarczanie wody

13 000,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 4 100 zł.

-13 000,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 0

0,00

600

Transport i łączność

88 255,00

5 000,00

60016

Drogi publiczne i gminne

88 255,00

5 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 30 000 zł.

5 000,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 0

0,00

b/ wydatki majątkowe - 18 750 zł

88 255,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

10 150,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 150,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące - 32 000

-10 150,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

-5 000,00

710

Działalność usługowa

2 000,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

2 000,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące - 400,50 zł

-2 000,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

0,00

750

Administracja publiczna

0,00

13 700,00

75022

Rady gmin

0,00

4 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 100 zł

4 000,00

75023

Urzędy Gmin

0,00

9 700,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 25 000 zł

9 700,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 0

-4 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

7 700,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

0,00

5 700,00

w tym: a/ wydatki bieżące

5 700,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

2 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące

2 000,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

100,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 500,00

0,00

75647

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

2 500,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące

-2 500,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

-2 500,00

757

Obsługa długu publicznego

0,00

5 700,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

0,00

5 700,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 3 750 zł

5 700,00

z tego: wydatki na obsługę długu publicznego + 3 750 zł

0,00

801

Oświata i wychowanie

54 310,00

49 300,00

80101

Szkoły podstawowe

21 920,00

11 900,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 1 000 zł

-10 020,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

-6 900,00

b/ wydatki majątkowe

0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

15 400,00

1 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 1 000 zł

-14 400,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne + 1 200 zł

-12 300,00

80104

Przedszkola

2 800,00

21 300,00

w tym: a/ wydatki bieżące

18 500,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

19 500,00

80110

Gimnazja

6 390,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące 0 zł

-390,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 0 zł

0,00

b/ wydatki majątkowe

-6 000,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

0,00

12 900,00

w tym: a/ wydatki bieżące

12 900,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

7 800,00

2 200,00

w tym: a/ wydatki bieżące - 1 000 zł

-5 600,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

0,00

851

Ochrona zdrowia

0,00

1 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0,00

1 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 0,50 zł

1 000,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne + 500 zł

0,00

852

Pomoc społeczna

0,00

750,38

85212

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

0,00

750,38

w tym: a/ wydatki bieżące + 4,10

750,38

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 100,00

3 110,00

85401

Świetlice szkolne

1 000,00

3 110,00

w tym: a/ wydatki bieżące

2 110,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

3 100,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3 100,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące

-3 100,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

2 500,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0,00

2 500,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 10 000 zł

2 500,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 000,00

10 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

10 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 10 000 zł

10 000,00

z tego: dotacje

10 000,00

92116

Biblioteki

5 000,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 10 000 zł

-5 000,00

z tego: dotacje

-5 000,00

OGÓŁEM

237 315,00

98 760,38

§ 3.

Zmniejszyć plan przychodów:

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 136 177 zł

zgodnie z otrzymującym nowe brzmienie załącznikiem nr 3 pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2008r." Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ulega zmianie załącznik nr 7 pn. "Zadania inwestycyjne w 2008r." Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 Rady Gminy Panki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ulega zmianie załącznik nr 10 pn. "Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2012" Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 Rady Gminy Panki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, stanowiącym zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2008 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą

10 900 795,37

po stronie wydatków kwotą

10 892 989,37

po stronie PRZYCHODÓW kwotą

418 953,00

po stronie ROZCHODÓW kwotą

426 759,00

§ 7.

Dokonać zmian w § 10 Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, który otrzymuje brzmienie:

" Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł"

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.