główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XX/141/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki.

UCHWAŁA NR XX/141/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki.

 

 

Na podstawie  art. 18, ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) w związku z art. 223, §1 oraz art.229 

pkt 3  Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071;

z późn.zm.)

 

 

 

Rada Gminy Panki

uchwala :

 

§ 1.

 

Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana Czesława Mirka, na działalność Wójta Gminy Panki uznać ją za nieuzasadnioną.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XX/140/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki.

UCHWAŁA NR XX/140/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki.

 

 

Na podstawie  art. 18, ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) w związku z art. 223, §1 oraz art.229 

pkt 3  Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071;

z późn.zm.)

 

 

 

Rada Gminy Panki

uchwala :

 

§ 1.

 

Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana Stanisława Ciężarka, na działalność Wójta Gminy Panki uznać ją za nieuzasadnioną.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XX/139/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Panki

UCHWAŁA NR XX/139/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Panki

 

  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

 

 

Rada Gminy Panki

uchwala:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu, samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym na działce
nr 416/2, w Pankach przy ul. Tysiąclecia 15, wraz z przynależną piwnicą nr 6 oraz udziałem
w częściach wspólnych budynku oraz gruncie.

Opisana nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą KW Nr 30952, stanowi własność Gminy Panki na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego z dnia 2 stycznia 1996 r.
Nr GKG.IV.7228/XXXIII/3/96.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XX/138/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/129/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki w 2009 roku.

UCHWAŁA NR XX/138/08

RADY GMINY

PANKI  

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/129/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń

i nagród nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych

na terenie Gminy Panki w 2009 roku.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 ,art. 54 ust. 7 i ust. 91d ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

– Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

 

Rada  Gminy Panki

u c h w a l a :

 

§ 1.

 

Uchylić uchwałę Nr XX/129/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki w 2009 roku.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XX/137/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pankach

UCHWAŁA NR  XX/137/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników

zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pankach

 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminny (t.j.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 1, § 2 i § 3

ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146 poz 1222 z późn. zm.).

 

Rada Gminy Panki

uchwala :

 

§ 1.

 

Ustala się dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Pankach najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone

w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego na kwotę 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych).

§ 2.

 

Ustala się w porozumieniu z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pankach wartość jednego punktu na kwotę 6,80 zł (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt goszy).

 

§ 3.

 

Wartość jednego punktu oraz wartość najniższego wynagrodzenia w latach następnych wzrastać będzie o wartość przewidywanego wzrostu wynagrodzeń przyjętego w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 4.

 

Traci moc Uchwała Nr XIII/86/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w GOPS Panki.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pankach.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.