UCHWAŁA NR XXXIV/262/10 RADY GMINY PANKI z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   28.000 KB

UCHWAŁA NR XXXIV/261/10 RADY GMINY PANKI z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   37.500 KB
Załącznik   257.954 KB
Załącznik   135.400 KB
Załącznik   135.325 KB
Załącznik   344.786 KB
Załącznik   356.751 KB
Załącznik   357.355 KB

UCHWAŁA NR XXXIV/260/10 RADY GMINY PANKI z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pankach.

Załączniki
Załącznik   34.500 KB

UCHWAŁA NR XXXIV/259/10 RADY GMINY PANKI z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki
Załącznik   38.000 KB

UCHWAŁA NR XXXIV/258/10 RADY GMINY PANKI z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011

Załączniki
Załącznik   83.000 KB

UCHWAŁA NR XXXIV/257/10 RADY GMINY PANKI z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. opłaty targowej, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej na rok 2011.

Załączniki
Załącznik   39.500 KB

UCHWAŁA NR XXXIV/256/10 RADY GMINY PANKI z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2011.

Załączniki
Załącznik   29.500 KB

UCHWAŁA NR XXXIV/255/10 RADY GMINY PANKI z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na rok 2011

Załączniki
Załącznik   29.000 KB

UCHWAŁA NR XXXIV/254/10 RADY GMINY PANKI z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn.?Przebudowa drogi gminnej Nr 693022S w miejscowości Konieczki?.

Załączniki
Załącznik   29.000 KB

UCHWAŁA NR XXXIV/253/10 RADY GMINY PANKI z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. ?Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64?.

Załączniki
Załącznik   29.500 KB

UCHWAŁA NR XXXIV/252/10 RADY GMINY PANKI z dnia 10 listopad 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Załączniki
Załącznik   619.500 KB