UCHWAŁA NR VI/41/11 RADY GMINY PANKI z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   51.500 KB

UCHWAŁA NR VI/40/11 RADY GMINY PANKI z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki.

Załączniki
Załącznik   109.000 KB

UCHWAŁA NR VI/39/11 RADY GMINY PANKI z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Panki oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

Załączniki
Załącznik   36.500 KB

UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY GMINY PANKI z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Załączniki
Załącznik   27.500 KB

UCHWAŁA NR VI/35/11 RADY GMINY PANKI z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nie uwzględnienia protestu wyborczego dotyczącego wyborów Sołtysa Sołectwa Kostrzyna Kotary z dnia 3 lutego 2011 roku.

Załączniki
Załącznik   27.500 KB

UCHWAŁA NR VI/34/11 RADY GMINY PANKI z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki

Załączniki
Załącznik   29.000 KB