Uchwała Nr 25.209.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2013-2026

Załączniki
Załącznik   223.653 KB
WPF   1.992 MB

Uchwała Nr 25.208.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013

Załączniki
Załącznik   250.999 KB
Plan pracy Komisji Rewizyjnej   189.491 KB

Uchwała Nr 25.207.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Załączniki
Załącznik   167.819 KB

Uchwała Nr 25.206.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Załączniki
Załącznik   458.328 KB

Uchwała Nr 25.205.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   494.976 KB

Uchwała Nr 25.204.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

Załączniki
Załącznik   595.227 KB

Uchwała Nr 25.203.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Załączniki
Załącznik   243.928 KB
Załącznik   528.213 KB

Uchwała Nr 25.202.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki
Załącznik   245.259 KB

Uchwała Nr 25.201.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Załączniki
Załącznik   254.756 KB

Uchwała Nr 25.200.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   232.324 KB
Regulamin   2.782 MB

Uchwała Nr 25.199.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania

Załączniki
Załącznik   540.237 KB

Uchwała Nr 25.198.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

Załączniki
Załącznik   201.231 KB

Uchwała Nr 25.197.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   184.666 KB