Uchwała Nr 28.220.2013 Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2013-2026

Uchwała Nr 28.219.2013 Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Uchwała Nr 28.218.2013 Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/260/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pankach

Uchwała Nr 28.217.2013 Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr 28.216.2013 Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Panki