Uchwała Nr 34.255.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Uchwała Nr 34.256.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2013-2026

Uchwała Nr 34.257.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku w sprawie Zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pod tytułem " Szkoły przyszłości w Gminie Panki" nr projektu: WND-POKL. 09.01.02.-24-044/13 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 34.258.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku w sprawie powołania komisji do opracowania nowelizacji Statutu

Uchwała Nr 34.259.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Uchwała Nr 34.260.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Panki w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Uchwała Nr 34.261.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Panki w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Uchwała Nr 34.262.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Panki w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie " Odnowa i rozwój wsi"