Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr 10.86.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Panki"   168.788 KB
Uchwała Nr 10.87.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Panki na lata 2016-2022   180.659 KB
Uchwała Nr 10.88.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022   3.076 MB
Uchwała Nr 10.89.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016   3.413 MB
Uchwała Nr 10.90.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016   1.248 MB
Uchwała Nr 10.91.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód   1.164 MB
Uchwała Nr 10.92.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 9.78.015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej   194.149 KB
Uchwała Nr 10.93.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015   1.328 MB
Uchwała Nr 10.94.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2015-2026   1.309 MB
Uchwała Nr 10.95.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016   2.584 MB
Uchwała Nr 10.96.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Fnansowej Gminy Panki na lata 2016-2026   1.063 MB
Uchwała Nr 10.97.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 9.82.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Panki oraz zwrotu kosztów podróży   238.553 KB
Uchwała Nr 10.98.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innejniepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania   288.280 KB
Uchwała Nr 10.99.2015 rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę do realizacji projektu pt. "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego n lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym   229.268 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10.87.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r.   1.372 MB
Załącznik do Uchwały Nr 10.86.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r.   4.857 MB

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr 9.85.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów   456.104 KB
Uchwała Nr 9.82.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Panki oraz zwrotu kosztów podróży   512.631 KB
Uchwała Nr 9.75.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień podatkowych na rok 2016   485.943 KB
Uchwała Nr 9.76.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta   180.554 KB
Uchwała Nr 9.77.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2016   184.225 KB
Uchwała Nr 9.78.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej   215.725 KB
Uchwała Nr 9.80.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016   754.068 KB
Uchwała Nr 9.81.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016   1.831 MB
Uchwała Nr 9.83.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015   1.512 MB
Uchwała Nr 9.79.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych   786.175 KB

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 9 października 2015 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr 7.57.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2015-2032   190.319 KB
Uchwała Nr 7.60.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie okeślemnia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Panki   1.089 MB
Uchwała Nr 7.61.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych i ustalenia ich przebiegu   472.485 KB
Uchwała Nr 7.63.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2015-2026   208.503 KB
Uchwała Nr 7.64.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 licpa 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2.17.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22.grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2015 r. pożyczki   199.085 KB
Uchwała Nr 7.65.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników   203.392 KB
Uchwała Nr 7.66.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1.3.2014 Rady Gminy Panki z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej   198.064 KB
Uchwała Nr 7.62.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015   6.822 MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7.56.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   4.621 MB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 7.56.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   3.681 MB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 7.56.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   3.832 MB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 7.56.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   104.291 KB
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 7.56.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   106.751 KB
Uchwała Nr 7.56.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   2.997 MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   3.842 MB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   3.397 MB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   4.478 MB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   3.335 MB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   3.153 MB
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   3.473 MB
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   4.183 MB
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   3.266 MB
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   3.719 MB
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pank9   3.578 MB
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pank9   103.728 KB
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   106.663 KB
Uchwała Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki   4.536 MB
Uchwała Nr 7.58.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Budowa zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usługi przez jst   221.172 KB
Uchwała Nr 7.59.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe waunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania   567.946 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7.57.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2015-2032   1.977 MB

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr 6.38.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015   10.378 MB
Uchwała Nr 6.39.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026   10.429 MB
Uchwała Nr 6.40.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla policji   765.483 KB
Uchwała Nr 6.41.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki"   1.620 MB
Uchwała Nr 6.42.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wydania opinii do Propoyzcji planu Aglomeracji Panki   1.620 MB
Uchwała Nr 6.43.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę   969.799 KB
Uchwała Nr 6.44.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminmnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2014   776.244 KB
Uchwała Nr 6.45.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GOKiS za rok 2014   788.605 KB
Uchwała Nr 6.46.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2014 rok   742.578 KB
Uchwała Nr 6.47.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2014   822.278 KB
Uchwała Nr 6.48.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Pankach   3.947 MB
Uchwała Nr 6.49.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 37.296.2014 Rady Gminy Panki z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Pankach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na przyznaniu oddatku energetycznego   874.316 KB
Uchwała Nr 6.50.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania   1.508 MB
Uchwała Nr 6.51.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020   1.120 MB
Uchwała Nr 6.52.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015   3.861 MB
Uchwała Nr 6.53.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Panki   823.586 KB
Uchwała Nr 6.54.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizajci Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020   6.852 MB

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 16 lutego 2015 r.

Załączniki
Uchwała NR 3.30.2015 Rady Gminy Panki z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015   922.974 KB
Uchwała NR 3.25.2015 Rady Gminy Panki z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015   9.882 MB
Uchwała NR 3.20.2015 Rady Gminy Panki z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki   443.263 KB
Uchwała NR 3.21.2015 Rady Gminy panki z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych   452.146 KB
Uchwała NR 3.23.2015 Rady Gminy Panki z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod tytułem "Gmina Naturalnie Sloneczna"   432.638 KB
Uchwała NR 3.24.2015 Rady Gminy Panki z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty   541.562 KB
Uchwała NR 3.26. Rady Gminy Panki z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkola, prowadzonych przez Gminę Panki   446.623 KB
Uchwała NR 3.27.2015 Rady Gminy Panki z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Panki jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów   575.160 KB
Uchwała NR 3.28.2015 Rady Gminy Panki z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki   555.398 KB
Uchwała NR 3.29.2015 Rady Gminy Panki z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki   392.025 KB
Uchwała NR 3.22.2015 Rady Gminy Panki z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2015   2.595 MB
Uchwała Nr 3.31.2015 Rady Gminy Panki z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026   206.840 KB