PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2017

Załączniki
Załącznik   56.396 KB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok

Załączniki
Załącznik   688.201 KB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach za rok 2017

Załączniki
Załącznik   422.998 KB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2017

Załączniki
Załącznik   442.285 KB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   200.861 KB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Panki

Załączniki
Załącznik   114.223 KB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Załączniki
Załącznik   85.400 KB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze szczegółowym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki
Załącznik   2.907 MB

Projekt uchwały Rady Gminy Panki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Załączniki
Załącznik   121.608 KB

Projekt uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki
Załącznik   1.070 MB

Projekt uchwały Rady Gminy Panki w sprawie dopłaty do trzech taryfowych grup odbiorców usług

Załączniki
Załącznik   55.522 KB

Projekt uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2028

Załączniki
Załącznik   1.093 MB

Projekt uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki
Załącznik   522.982 KB

Projekt uchwały Rady Gminy Panki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca prowadzący schroniska dla zwierząt

Załączniki
Załącznik   170.769 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   78.010 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zmiany "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z gminy Panki"

Załączniki
Załącznik   105.815 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki
Załącznik   873.527 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie utworzenia obwodów głosowania

Załączniki
Załącznik   138.806 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki
Załącznik   65.056 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki
Załącznik   66.080 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki
Załącznik   57.669 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2018

Załączniki
Załącznik   203.658 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie podziału Gminy Panki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Załączniki
Załącznik   190.014 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki
Załącznik   1.002 MB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

Załączniki
Załącznik   174.924 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Panki na rok 2018

Załączniki
Załącznik   278.039 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Panki na lata 2018-2022

Załączniki
Załącznik   590.626 KB
Załącznik   309.715 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Panki, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania jej wykorzystania

Załączniki
Załącznik   626.195 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania

Załączniki
Załącznik   261.316 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki

Załączniki
Załącznik   160.278 KB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Panki, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania

Załączniki
Załącznik   2.764 MB

Projekt Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki

Załączniki
Załącznik   487.482 KB

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Załączniki
Załącznik   582.018 KB

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Załączniki
Załącznik   1.446 MB

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2017-2025

Załączniki
Załącznik   1.881 MB

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

Załączniki
Załącznik   4.466 MB

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata od 2018 do 2020

Załączniki
Załącznik   381.235 KB

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   591.560 KB

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Panki prawa własności nieruchomości położonej w Pankach

Załączniki
Załącznik   126.058 KB

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Panki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Załączniki
Załącznik   119.563 KB

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   112.615 KB

Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2018

Załączniki
Załącznik   114.970 KB

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki
Załącznik   2.911 MB

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   106.789 KB

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie

Załączniki
Załącznik   139.110 KB

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Konieczkach

Załączniki
Załącznik   135.768 KB

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Pankach, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pankach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Pankach

Załączniki
Załącznik   155.646 KB

Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018

Załączniki
Załącznik   303.198 KB

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień podatkowych na rok 2018

Załączniki
Załącznik   260.111 KB

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Załączniki
Załącznik   105.619 KB

Projekt uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Załączniki
Załącznik   210.643 KB

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załączniki
Załącznik   140.024 KB

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Załączniki
Załącznik   763.678 KB

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z gminy Panki"

Załączniki
Załącznik   2.793 MB

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załączniki
Załącznik   143.470 KB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie budżetu na rok 2018

Załączniki
Załącznik   3.807 MB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2028

Załączniki
Załącznik   9.654 MB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2016

Załączniki
Załącznik   113.831 KB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok

Załączniki
Załącznik   97.681 KB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2016

Załączniki
Załącznik   598.021 KB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach za rok 2016

Załączniki
Załącznik   513.450 KB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zmiany Uchwały Nr 9.85.2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Załączniki
Załącznik   143.820 KB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Panki

Załączniki
Załącznik   242.428 KB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Załączniki
Załącznik   1.439 MB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

Załączniki
Załącznik   1.522 MB

PROJEKT Uchwały Rady Gminy Panki w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Panki.

Załączniki
Załącznik   2.412 MB

Dostępne podkategorie:
Konsultacje społeczne