Najbliższa Sesja Rady Gminy - 09.11.2009 r.

Załączniki
Załącznik   28.000 KB

Najbliższa Sesja Rady Gminy - 29.09.2009 r.

http-equiv="Content-Type" />

RADA GMINY PANKI

ul. Tysiąclecia Nr 5

42 - 140 P A N K I

POSTANOWIENIE NR 26/2009

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY PANKI

z dnia 21 września 2009 roku

W SPRAWIE ZWOŁANIA XXVI/2009 SESJI RADY GMINY PANKI

ORAZ USTALENIA JEJ PORZĄDKU I ORGANIZACJI

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami)

p o s t a n a w i a m

§ 1. Zwołać XXVI/2009 Sesję Rady Gminy Panki w dniu 29 września 2009 roku,

o godz.1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach przy ul. 1 Maja 8.

§ 2. Przedłożyć do Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu

Wojewódzkiego, Postanowienie Nr 26/2009.

§ 3. Zaprosić na Sesję Radnych Gminy Panki, Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika, Sołtysów.

§ 4. Zaproponować Radzie następujący porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV/2009 Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5. Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1./ zmian w budżecie gminy na rok 2009,

5.2./ zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na inwestycję pn. „Kanalizacja sanitarna

w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64”,

5.3./ tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym

obowiązkowym wymiarze godzin,

5.4./ przystąpienia do realizacji projektu „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla

Subregionu Północnego E-region częstochowski” oraz podpisania umowy

o realizacji wspólnego przedsięwzięcia,

5.5./ skargi na działalność Wójta Gminy Panki.

6. Interpelacje radnych i wolne wnioski.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie XXVI/2009 Sesji Rady Gminy.

RZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Dominik Mirek

Najbliższa Sesja Rady Gminy - 26.06.2009 r.

http-equiv="Content-Type" />

RADA GMINY PANKI

ul. Tysiąclecia Nr 5

42 - 140 P A N K I

POSTANOWIENIE NR 24/2009

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY PANKI

z dnia 17 czerwca 2009 roku

W SPRAWIE ZWOŁANIA XXIV/2009 SESJI RADY GMINY PANKI

ORAZ USTALENIA JEJ PORZĄDKU I ORGANIZACJI

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami)

p o s t a n a w i a m

§ 1. Zwołać XXIV/2009 Sesję Rady Gminy Panki na dzień 26 czerwca 2009 roku,

o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pankach.

§ 2. Przedłożyć do Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu

Wojewódzkiego, Postanowienie Nr 24/2009.

§ 3. Zaprosić na Sesję Radnych Gminy Panki, Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika, Sołtysów.

§ 4. Zaproponować Radzie następujący porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII/2009 Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5. Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1./ zmian w budżecie gminy na rok 2009,

5.2./ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego na przebudowę

nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 2055 S,

5.3./ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu,

5.4./ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących

fundusz sołecki,

5.5./ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

5.6./ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

5.7./ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

5.8./ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

5.9./ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

5.10./ uchylenia Uchwały Nr 10/I/2000 r. z dnia 14 marca 2000 w sprawie ustalenia

minimalnych stawek czynszu na dzierżawę gruntów, stanowiących własność

Gminy Panki,

5.11./ wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Pracowni USG i Pracowni EKG

mieszczących się w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku,

5.12./ przyjęcia programu współpracy Gminy Panki z Organizacjami

Pozarządowymi na 2009 rok.

6. Interpelacje radnych i wolne wnioski.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie XXIV/2009 Sesji Rady Gminy.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Elżbieta Matusak

Najbliższa Sesja Rady Gminy - 29.10.2008 r.

POSTANOWIENIE NR 19/2008

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY PANKI

z dnia 21 października 2008 roku

W SPRAWIE ZWOŁANIA XIX/2008 SESJI RADY GMINY PANKI

ORAZ USTALENIA JEJ PORZĄDKU I ORGANIZACJI

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami)

p o s t a n a w i a m

§ 1. Zwołać XIX/2008 Sesję Rady Gminy Panki na dzień 29 października 2008 roku,

o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pankach.

§ 2. Przedłożyć do Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu

Wojewódzkiego, postanowienie nr 19/2008.

§ 3. Zaprosić na Sesję Radnych Gminy Panki, Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika,Sołtysów.

§ 4. Zaproponować Radzie następujący porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII/2008 Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5. Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1./ przystąpienia Gminy Panki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„ Zielony Wierzchołek Śląska”,

5.2./ zmian w budżecie gminy na rok 2008,

5.3./ wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na

rzecz najemcy,

5.4./ przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadania przewidzianego w ustawie

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, polegającego na podejmowaniu

działań wobec dłużników alimentacyjnych,

5.5./ obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na rok 2009,

5.6./ zwolnień od podatku rolnego na rok 2009,

5.7./ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, zwolnień

podatkowych oraz poboru opłaty targowej na rok 2009,

5.8./ podatku od środków transportowych na rok 2009.

6. Interpelacje radnych i wolne wnioski.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie XIX/2008 Sesji Rady Gminy.

Najbliższa Sesja Rady Gminy - 14.12.2007 r.

Załączniki
Załącznik   32.500 KB

Najbliższa Sesja Rady Gminy - 26.10.2006 r.

Załączniki
Załącznik   30.000 KB

Najbliższa Sesja Rady Gminy - 30.12.2005 r.

 

                                                  POSTANOWIENIE NR 24/2005

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY PANKI

                                                                           z  dnia 20 grudnia 2005 roku

 

w sprawie : ZWOŁANIA  XXIV/2005  SESJI RADY GMINY PANKI ORAZ USTALENIA     

                    JEJ PORZĄDKU  I  ORGANIZACJI

 

                 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 - z późniejszymi zmianami)

 

p o s t a n a w i a m

 

§ 1. Zwołać XXIV/2005 Sesję Rady Gminy Panki na dzień 30 grudnia 2005 roku, 

       godz.1300   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pankach ,

§ 2. Przedłożyć do Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli Śląskiego Urzędu            

       Wojewódzkiego, postanowienie nr 24/2005.

§ 3. Zaprosić na Sesję  Radnych Gminy Panki, Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika,

      Radnego Rady Powiatu, Sołtysów.

§ 4. Zaproponować Radzie następujący porządek obrad :

      

       I.  Część uroczysta 

 

  1. Otwarcie Sesji Rady
  2. Życzenia świąteczne

 

 II.  Część  oficjalna

 

1.   Stwierdzenie  prawomocności Sesji.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

  1. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII/2005 Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja  Wójta Gminy z działalności w okresie między Sesjami.
  3. Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwał w sprawach :

5.1/. uchwalenia budżetu gminy  na rok 2006,

5.2/. zmian w budżecie gminy na rok 2005,   

5.3/. zmiany Statutu Gminy Panki

      6.   Interpelacje, wnioski i zapytania.

  1. Zakończenie XXIV/2005  Sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

 

Najbliższa Sesja Rady Gminy - 30.11.2005 r.

Załączniki
Załącznik   64.000 KB

Najbliższa Sesja - 23.06.2005 r.

Załączniki
Załącznik   32.500 KB

Najbliższa Sesja - 29.04.2005 r.

Załączniki
Załącznik   31.500 KB

Najbliższa Sesja

Załączniki
Załącznik   131.500 KB