Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2017 r.

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2017 r.

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 r.

Załączniki
Uchwała Nr 33.235.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Konieczkach   155.487 KB
Uchwała Nr 33.239.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018   819.585 KB
Uchwała Nr 33.233.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Pankach, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pankach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Pankach   177.401 KB
Uchwała Nr 33.234.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie   160.112 KB
Uchwała Nr 33.232.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów   211.175 KB
Uchwała Nr 33.225.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Panki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa   129.583 KB
Uchwała Nr 33.226.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości   116.953 KB
Uchwała Nr 33.227.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości   121.849 KB
Uchwała Nr 33.228.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień podatkowych na rok 2018   272.819 KB
Uchwała Nr 33.229.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta   122.469 KB
Uchwała Nr 33.230.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2018   134.933 KB
Uchwała Nr 33.231.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018   374.318 KB
Uchwała Nr 33.236.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017   5.342 MB
Uchwała Nr 33.237.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   170.920 KB
Uchwała Nr 33.238.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   175.437 KB
Uchwała Nr 33.240.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z gminy Panki"   2.972 MB
Uchwała Nr 33.241.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Panki na lata 2018-2023   104.451 KB

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 20 listopada 2017 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 2 października 2017 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 26 lipca 2017 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 26 maja 2017 r.

Załączniki
Uchwała Nr 27.196.2017 Rady Gminy Panki z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Panki   221.960 KB
Uchwała Nr 27.197.2017 Rady Gminy Panki z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały 9.85.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów   140.841 KB
Uchwała Nr 27.198.2017 Rady Gminy Panki z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach za rok 2016   767.794 KB
Uchwała Nr 27.199.2017 Rady Gminy Panki z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2016   759.570 KB
Uchwała Nr 27.200.2017 Rady Gminy Panki z 26 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok   97.146 KB
Uchwała Nr 27.201.2017 Rady Gminy Panki z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2016   111.154 KB
Uchwała Nr 27.202.2017 Rady Gminy Panki z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Panki   791.573 KB
Uchwała Nr 27.203.2017 Rady Gminy Panki z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2017-2025   2.112 MB

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 8 maja 2017 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2017 r.

Załączniki
Uchwała Nr 24.183.2017 Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku   369.425 KB
Uchwała Nr 24.180.2017 Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2017   392.342 KB
Uchwała Nr 24.181.2017 Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017   2.069 MB
Uchwała Nr 24.184.2017 Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Panki   243.866 KB
Uchwała Nr 24.185.2017 Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dofinansowania z budżetu Gminy Panki zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów"   129.366 KB
Uchwała Nr 24.186.2017 Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017   203.389 KB
Uchwała Nr 24.187.2017 Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Panki na rok 2017   299.798 KB
Uchwala Nr 24.182.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2017-2025   1.630 MB

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 1 lutego 2017 r.

Załączniki
Uchwała Nr 23.175.2017 Rady Gminy Panki z dnia 1 lutego 207 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania   267.346 KB
Uchwała Nr 23.176.2017 Rady Gminy Panki z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokośvci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki   180.565 KB
Uchwała Nr 23.177.2017 Rady Gminy Panki z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 21.165.2017 Rady Gminy Panki w sprawie przyjęia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017   255.909 KB
Uchwała Nr 23.178.2017 Rady Gminy Panki z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zprojektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego   423.956 KB
Uchwała Nr 23.179.2017 Rady Gminy Panki z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków Gminnej Komisji ds. Referendum oraz Obwodowych Komisji ds. Referendum w związku z referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki i Rady Gminy Panki przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 5 marca 2017 r.   188.688 KB