główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r.

obrazek
Załączniki:
Uchwała Nr 4.33.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Panki 40 KB
Załącznik 11 KB
Uchwała Nr 4.34.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji 50 KB
Załącznik 11 KB
Uchwała Nr 4.35.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki na rzecz dotychczasowego najemcy 68 KB
Załącznik 11 KB
Uchwała Nr 4.36.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. 1 Maja 13 w Pankach 67 KB
Załącznik 11 KB
Uchwała Nr 4.37.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 81 KB
Załącznik 11 KB
Uchwała Nr 4.38.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie Gminy Panki 504 KB
Załącznik 11 KB
Uchwała Nr 4.39.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na rok 2019 MB
Załącznik 11 KB
Uchwała Nr 4.40.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2029 MB
Załącznik 11 KB
Uchwała Nr 4.41.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przedstawiciela Gminy Panki do Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 45 KB
Załącznik 11 KB
Uchwała Nr 4.42.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 673 KB
Załącznik 11 KB
Uchwała Nr 4.43.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 294 KB
Załącznik 11 KB
Uchwała Nr 4.44.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 MB
Załącznik 11 KB
Uchwała Nr 4.45.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2029 MB
Załącznik 11 KB
artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 5 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.20.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku oraz żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 169 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.21.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Panki na lata 2019-2023 259 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.22.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 567 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.23.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie opłaty targowej 164 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.24.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień podatkowych na rok 2019 176 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.25.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 170 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.26.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnienia od podatku rolnego na rok 2019 165 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.27.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podatku środków transportowych na rok 2019 181 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.28.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 708 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.29.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2029 MB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.30.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 33.238.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 169 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.31.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 178 KB
Załącznik 11 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.32.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 276 KB
Załącznik 10 KB
artykuł nr 3

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 20 listopada 2018 r.

artykuł nr 4

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 26 listopada 2018 r.

obrazek
Załączniki:
Uchwała Rady Gminy Panki NR 2.6.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania osobowego Komisji Rewizyjnej 166 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.7.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów 168 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.8.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 167 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.9.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 339 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.10.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Panki 185 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.11.2018 z dnia 26 listopada 201 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 151 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.12.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 171 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.13.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 171 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.14.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 08.071.2011 Rady Gminy Panki z dnia 30.06.2011 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 167 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.15.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Panki 167 KB
Załącznik 11 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.16.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania członków zgromadzenia Związku Międzygminnego Przystajń-Panki ds. Ochrony Wód 172 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.17.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 MB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.18.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie odwołania skarbnika Gminy Panki 166 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.19.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Panki 166 KB
Załącznik 10 KB
artykuł nr 5

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Dostępne kategorie:
Przewodniczący Rady
Skład Rady
Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej
Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów
Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Regulamin
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020
Kompetencje
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008.
Sesje Rady Gminy Panki
Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2004
Uchwały Rady Gminy - rok 2005
Uchwały Rady Gminy - rok 2006
Uchwały Rady Gminy - rok 2007
Uchwały Rady Gminy - rok 2008
Uchwały Rady Gminy - rok 2009
Uchwały Rady Gminy - rok 2010
Uchwały Rady Gminy - rok 2011
Uchwały Rady Gminy - rok 2012
Uchwały Rady Gminy - rok 2013
Uchwały Rady Gminy - rok 2014
Uchwały Rady Gminy - rok 2015
Uchwały Rady Gminy - rok 2016
Uchwały Rady Gminy - rok 2017
Uchwały Rady Gminy - rok 2018
Uchwały Rady Gminy - rok 2019
Uchwały Rady Gminy - rok 2020