Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r.

obrazek
Załączniki
Uchwała Nr 4.33.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Panki   39.919 KB
Załącznik   10.519 KB
Uchwała Nr 4.34.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji   50.086 KB
Załącznik   10.519 KB
Uchwała Nr 4.35.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki na rzecz dotychczasowego najemcy   67.914 KB
Załącznik   10.519 KB
Uchwała Nr 4.36.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. 1 Maja 13 w Pankach   66.613 KB
Załącznik   10.519 KB
Uchwała Nr 4.37.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości   80.507 KB
Załącznik   10.582 KB
Uchwała Nr 4.38.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie Gminy Panki   504.428 KB
Załącznik   10.519 KB
Uchwała Nr 4.39.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na rok 2019   3.407 MB
Załącznik   10.519 KB
Uchwała Nr 4.40.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2029   1.039 MB
Załącznik   10.519 KB
Uchwała Nr 4.41.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przedstawiciela Gminy Panki do Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku   44.775 KB
Załącznik   10.519 KB
Uchwała Nr 4.42.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019   672.957 KB
Załącznik   10.519 KB
Uchwała Nr 4.43.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019   294.067 KB
Załącznik   10.519 KB
Uchwała Nr 4.44.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018   1.128 MB
Załącznik   10.519 KB
Uchwała Nr 4.45.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2029   1.903 MB
Załącznik   10.519 KB

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 5 grudnia 2018 r.

Załączniki
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.20.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku oraz żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023   168.633 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.21.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Panki na lata 2019-2023   258.938 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.22.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka   567.473 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.23.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie opłaty targowej   163.779 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.24.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień podatkowych na rok 2019   176.071 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.25.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta   169.800 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.26.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnienia od podatku rolnego na rok 2019   165.105 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.27.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podatku środków transportowych na rok 2019   180.595 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.28.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018   707.979 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.29.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2029   1.943 MB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.30.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 33.238.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   169.275 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.31.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu   177.880 KB
Załącznik   10.558 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 3.32.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019   276.426 KB
Załącznik   10.427 KB

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 20 listopada 2018 r.

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 26 listopada 2018 r.

obrazek
Załączniki
Uchwała Rady Gminy Panki NR 2.6.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania osobowego Komisji Rewizyjnej   166.430 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.7.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów   167.990 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.8.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu   167.199 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.9.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej   339.345 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.10.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Panki   185.073 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.11.2018 z dnia 26 listopada 201 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych   151.068 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.12.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości   171.184 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.13.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości   171.076 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.14.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 08.071.2011 Rady Gminy Panki z dnia 30.06.2011 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych   166.669 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.15.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Panki   167.246 KB
Załącznik   10.505 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.16.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania członków zgromadzenia Związku Międzygminnego Przystajń-Panki ds. Ochrony Wód   172.391 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.17.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018   2.397 MB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.18.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie odwołania skarbnika Gminy Panki   166.081 KB
Załącznik   10.427 KB
Uchwała Rady Gminy Panki Nr 2.19.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Panki   166.144 KB
Załącznik   10.427 KB

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca 2018 r.

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 9 lipca 2018 r.

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2018 r.

Załączniki
Uchwała Nr 40.284.2018 Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   2.826 MB
Uchwała Nr 40.285.2018 Rady Gminy Panki z 29 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych   90.199 KB
Uchwała Nr 40.286.2018 Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Panki   118.354 KB
Uchwała Nr 40.287.2018 Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki   67.240 KB
Uchwała Nr 40.288.2018 Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2017   451.551 KB
Uchwała Nr 40.289.2018 Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach za rok 2017   447.308 KB
Uchwała Nr 40.290.2018 Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok   54.574 KB
Uchwała Nr 40.291.2018 Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2017   61.551 KB
Uchwała Nr 40.292.2018 Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Panki   56.378 KB
Uchwała Nr 40.293.2018 Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Panki   58.062 KB
Uchwała Nr 40.294.2018 Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Panki   74.403 KB

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 12 czerwca 2018 r.

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 21 marca 2018 r.

Załączniki
Uchwała Nr 37.276.2018 Rady Gminy Panki z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 33.237.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   91.542 KB
Uchwała Nr 37.266.2018 Rady Gminy Panki z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2018   213.113 KB
Uchwała Nr 37.267.2018 Rady Gminy Panki z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki   80.558 KB
Uchwała Nr 37.268.2018 Rady Gminy Panki z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Panki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu   214.203 KB
Uchwała Nr 37.269.2018 Rady Gminy Panki z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania   139.096 KB
Uchwała Nr 37.270.2018 Rady Gminy Panki 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 33.240.2017 Rady Gminy Panki w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z gminy Panki"   109.928 KB
Uchwała Nr 37.271.2018 Rady Gminy Panki z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018   915.299 KB
Uchwała Nr 37.272.2018 Rady Gminy Panki z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego   67.867 KB
Uchwała Nr 37.273.2018 Rady Gminy Panki z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego   68.430 KB
Uchwała Nr 37.274.2018 Rady Gminy Panki z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego   74.766 KB
Uchwała Nr 37.275.2018 Rady Gminy Panki z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2028   1.093 MB
Uchwała Nr 37.277.2018 Rady Gminy Panki z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki   72.564 KB
Uchwała Nr 37.267.2018 Rady Gminy Panki z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki   408.550 KB

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 5 lutego 2018 r.

Załączniki
Uchwała Nr 36.257.2018 Rady Gminy Panki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Panki na lata 2018-2022   327.441 KB
Uchwała Nr 36.258.2018 Rady Gminy Panki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania   141.857 KB
Uchwała Nr 36.259.2018 Rady Gminy Panki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018   476.537 KB
Uchwała Nr 36.260.2018 Rady Gminy Panki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki   80.637 KB
Uchwała Nr 36.261.2018 Rady Gminy Panki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Panki, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania   372.447 KB
Uchwała Nr 36.262.2018 Rady Gminy Panki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018   98.893 KB
Uchwała Nr 36.263.2018 Rady Gminy Panki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Panki na rok 2018   167.127 KB
Uchwała Nr 36.264.2018 Rady Gminy Panki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki   60.549 KB
Uchwała Nr 36.265.2018 Rady Gminy Panki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy   68.143 KB