Uchwała w sprawie: ustalenia podatku od nieruchomości, opłaty targowej, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej.

Uchwała Nr IX/61/03 Rady Gminy w Pankach

z dnia 29 listopada 2003 roku

w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2004, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 5, art. 7 ust.3, art. 14 pkt 4, art. 19, art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami/ i Dz. U. Nr 9 z 2002 r. poz. 84 oraz ustawa z 30 października 2002r. /Dz. U. nr 200, poz. 1682/ oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatku i opłatach lokalnych (MP nr 51 poz. 804)

Rada Gminy w Pankach uchwala:

§1
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach: 1. Od pow. gruntów a)związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowani w ewidencji gruntów i budynków 0,47 zł od 1 m.2 pow. b)pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3,41 zł od 1ha pow. c)pozostałych w tym związane z prowadzeniem odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego 0,06 zł od 1 m.2 pow. 2. Od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,30 zł od 1 m.2 pow. uż. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - za pierwsze 5000 m2 11,90 zł od 1 m.2 pow. uż. - powyżej 5000 m2 9,03 zł od 1 m.2 pow. uż. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,00 zł od 1m2 pow. uż. d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,49 zł od 1 m2 pow. uż. e) pozostałych w tym zajętych na odpłatną statutową działalność pożytku publicznego 3,17 zł od 1 m.2 pow. uż. 3. Od budowli 2% wartości na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
§ 2.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1. Grunty i budynki zajęte na potrzeby Jednostek OSP za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 2. Grunty, budynki i budowle stanowiące własność gminy oraz związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód. 3. Grunty komunalne stanowiące własność gminy za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości: 1. Handel z kosza i wózka 5,00 zł 2. Handel z samochodu 10,00 zł
§ 4
Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze inkasa. Na inkasenta wyznacza się pracownika Urzędu Gminy Panią Danutę Włodarską.
§ 5
Ustala się roczny podatek od posiadania psów w wysokości 25,00 zł od jednego psa.
§ 6
Ustala się termin płatności podatku od posiadania psów do 15 czerwca 2004 r.
§ 7
Zwalnia się od podatku od posiadania psów z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania zabudowanych nieruchomości jednorodzinnych do 1 ha – po jednym na każdą nieruchomość.
§ 8
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9
Traci moc Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy w Pankach z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2003, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2004 roku.