główna zawartość
artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR IX/64/03RADY GMINY w PANKACH z dnia 29 listopada 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy w Pankachuchwala:
§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2004:(TABELE W ZAŁĄCZNIKU).
§2 Wpłaty podatku można dokonać przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§3
Traci moc Uchwała Nr II/11/2002 Rady Gminy Panki z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2003 r.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.