główna zawartość
artykuł nr 1

Obniżenie ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego

UCHWAŁA NR IX/62/03RADY GMINY w PANKACHz dnia 29 listopada 2003 rokuw sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na rok 2004.
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
( Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz.431, Dz. U. z 1994 r. Nr 1 poz.3, z 1996 r. Nr 91 poz.409, z 1997 r. Nr 43 poz.272, Nr 137 poz.926, z 1998 r. Nr 108 poz.681, z 2001 r. Nr 81 poz.875,z 2002 r. Nr 200 poz.1680)
Rada Gminy w Pankach uchwala :
§ 1.
Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2004 do kwoty 31,44 zł. za 1q.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Traci moc Uchwała Rady Gminy Panki Nr II/10/2002 z 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2003 rok oraz zwolnień podatkowych.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.