OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki

Załączniki
Załącznik   410.255 KB

Formularze do pobrania

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 253/7 w miejscowości Praszczyki, gmina Panki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki
Załącznik   411.917 KB

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki
Załącznik   680.401 KB

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY PANKI o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla działki 253/7 w miejscowości Praszczyki, gmina Panki

Załączniki
Załącznik   527.394 KB

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki
Załącznik   611.627 KB

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki

Załączniki
Załącznik   117.020 KB

Zarządzenie Wójta Gminy Panki Nr 178/2013

Zarządzenie Wójta Gminy Panki Nr 167/2013

Załączniki
Zarządzenie   229.304 KB
Załącznik   789.807 KB

Zarządzenie Wójta Gminy Panki Nr 166/2013

Załączniki
Zarządzenie   236.688 KB
Załącznik   600.556 KB

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kałmuki, Kawki, Konieczki, Koski, Praszczyki, Zwierzyniec Trzeci

Załączniki
Załącznik   305.965 KB

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary oraz Cyganka i Pacanów

Załączniki
Załącznik   576.754 KB

Zarządzenie Wójta Gminy Panki Nr 152/2013

Załączniki
Zarządzenie   244.666 KB
Załącznik nr 1   194.637 KB

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki

obrazek
ogłoszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki - 2012 rok

obrazek

Zarządzenie Wójta Gminy Panki Nr 105/2012

Załączniki
Zarządzenie   212.881 KB
Wykaz uwag   1.295 MB

Zarządzenie Wójta Gminy Panki Nr 100/2012

Załączniki
Zarządzenie   404.985 KB
wykaz uwag   2.995 MB

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Panki dla m. Kostrzyna i Kotary oraz Cyganka i Pacanów

Załączniki
Ogłoszenie   1.105 MB

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowosci Panki

Załączniki
Ogłoszenie   750.340 KB

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowosci Kostrzyna i Kotary

Załączniki
Załącznik   280.121 KB

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY PANKI o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyna, Kotary, Panki, Cyganka, Pacanów.

http-equiv="Content-Type" />

Panki, dn. 27.08.2010 r.

Nr 7321 - 1/10

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY PANKI

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyna, Kotary, Panki, Cyganka, Pacanów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Panki uchwał:

nr XXIX/211/10 Rady Gminy Panki z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary,

nr XXIX/212/10 Rady Gminy Panki z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki,

nr XXIX/213/10 Rady Gminy Panki z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Cyganka i Pacanów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Pankach, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5, pok. nr 11, w terminie do dnia 15 października 2010 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Panki

/-/ Zbigniew Wydmuch