OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Janiki, gmina Panki"

Załączniki
Załącznik   313.892 KB

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o uchwaleniu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla terenów w miejscowości Janiki, Konieczki, Panki, i Cyganka"

Załączniki
Załącznik   207.946 KB

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki
Załącznik   662.542 KB

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki.

Załączniki
Załącznik   91.272 KB

Zmiana Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki -2011 rok

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądy projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki.

http-equiv="Content-Type" />

Data 28.06.2010 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądy projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19.07.2010 r. do 27.08.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pankach przy ul. Tysiąclecia 5, pokój nr 11, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.08.2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pankach o godzinie 17.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Panki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2010 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych powyżej oraz wnieść uwagi i wnioski w sposób i w terminie podanym powyżej.

Wójt Gminy Panki

/-/ Zbigniew Wydmuch

Załączniki
Załącznik   68.500 KB

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PANKI o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki.

Panki, dn. 14.04.2009 r.

Nr 7320 - 1/1/09
O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY PANKI


o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki.Na podstawie art. 11 pkt 1 i art 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Panki Uchwały Nr XXII/161/09 z dnia 30 marca 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki (zatwierdzonego Uchwałą Nr 6/III/2002 Rady Gminy Panki z dnia 17 kwietnia 2002 r.) w granicach administracyjnych gminy.


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Pankach, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5, pok. nr 11, w terminie do dnia 15.06.2009 r.


Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy Panki

/-/ Zbigniew Wydmuch

Załączniki
Załącznik   11.748 KB