Petycja

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Wniosek

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć każdy obywatel.

Kto może być adresatem wniosku?

We wnioskach kierowanych do organów samorządowych jest to to Wójt Gminy Panki lub Rada Gminy w Pankach.

Jak napisać wniosek i jak go złożyć?

Można skorzystać z formularza umieszczonego poniżej, a po jego wypełnieniu oraz podpisaniu złożyć go w Urzędzie Gminy w Pankach.

Co powinien zawierać wniosek aby mógł zostać rozpatrzony?

 • imię i nazwisko wnioskodawcy;
 • adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania);
 • opisujemy co jest nie tak, co konkretnie proponujemy zmienić;
 • wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz powinien zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego wniosek.
 • UWAGA!

  Wniosek niezawierający imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Kiedy złożony wniosek zostanie rozpatrzony?

  Wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia. W razie nie załatwienia sprawy w terminie 1 miesiąca organ jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

  Jak wygląda proces rozpatrywania wniosku?

  Wniosek po jego złożeniu podlega ocenie pod kątem formalnym – prawnym, po czym przesyłany jest do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu w celu jego rozpatrzenia. Jeżeli z treści wniosku nie można należycie ustalić jego przedmiotu adresat wzywa nadawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści wniosku lub uzupełnienia jego załączników. Nadawca w ciągu 14 dni od zawiadomienia będzie mógł uzupełnić te dane. W przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrzony.

  Skarga

  Kto może złożyć skargę?

  Skargę może złożyć każdy obywatel.

  Kto może być adresatem skargi?

  W skargach kierowanych do organów samorządowych jest to Wójt Gminy Panki lub Rada Gminy w Pankach.

  Jak napisać skargę i jak ją złożyć?

  Można skorzystać z formularza umieszczonego poniżej, a po jego wypełnieniu oraz podpisaniu złożyć go w Urzędzie Gminy w Pankach.

  Co powinna zawierać skarga aby mogła zostać rozpatrzona?

 • imię i nazwisko skarżącego;
 • adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania);
 • wskazanie przedmiotu skargi (dokładny opis zdarzenia, opisujemy fakty, powołujemy się na załączone dokumenty, wskazujemy na nieprawidłowości);
 • skarga składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego skargę.
 • UWAGA!

  Skarga niezawierająca imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Kiedy złożona skarga zostanie rozpatrzona?

  Skarga powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jej złożenia. W razie nie załatwienia sprawy w terminie 1 miesiąca organ jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

  Jak wygląda proces rozpatrywania skargi?

  Skarga po jej złożeniu podlega ocenie pod kątem formalnym – prawnym, po czym przesyłana jest do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu w celu jej rozpatrzenia. Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu adresat wzywa nadawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści skargi lub uzupełnienia jej załączników. Nadawca w ciągu 14 dni od zawiadomienia będzie mógł uzupełnić te dane. W przeciwnym razie skarga nie będzie rozpatrzona.