Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki

Załączniki
Załącznik   521.037 KB

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Panki, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania

Załączniki
Załącznik   1.911 MB

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Załączniki
Załącznik   25.068 KB

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Panki na realizację "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki" na lata 2017-2021

Załączniki
Załącznik   1.446 MB

Projekt uchwały w sprawie dopłaty do trzech taryfowych grup odbiorców usług

Załączniki
Załącznik   103.177 KB

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Załączniki
Załącznik   152.908 KB

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki
Załącznik   110.718 KB

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załączniki
Załącznik   128.464 KB

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki
Załącznik   1.761 MB

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umów dzierżawy nieruchomości

Załączniki
Załącznik   751.187 KB

Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   103.614 KB

Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   108.688 KB

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki
Załącznik   269.597 KB

Sprawozdanie Wójta Gminy Panki z realizacji programu współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Załączniki
Załącznik   382.980 KB

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Panki na rok 2017

Załączniki
Załącznik   288.188 KB

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

Załączniki
Załącznik   202.195 KB

Projekt uchwały w sprawie w sprawie dofinansowania z budżetu Gminy Panki zadania pn. ?Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara ? Pacanów?

Załączniki
Załącznik   130.398 KB

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Panki

Załączniki
Załącznik   242.942 KB

Projekt uchwały w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

Załączniki
Załącznik   354.340 KB

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2017-2025

Załączniki
Załącznik   2.016 MB

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki
Załącznik   1.648 MB

Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2017

Załączniki
Załącznik   380.738 KB

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki

Załączniki
Załącznik   63.153 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 21.165.2016 Rady Gminy Panki w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Załączniki
Załącznik   541.682 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Załączniki
Załącznik   511.688 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   76.198 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017

Załączniki
Załącznik   184.447 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2017

Załączniki
Załącznik   184.447 B

PROJEKT Uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Załączniki
Załącznik   184.447 B

PROJEKT Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień podatkowych na rok 2017

Załączniki
Załącznik   184.447 B

PROJEKT Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Załączniki
Załącznik   439.756 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki
Załącznik   1.419 MB

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026

Załączniki
Załącznik   1.116 MB

PROJEKT Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Załączniki
Załącznik   1.828 MB

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla przedszkoli niepublicznych

Załączniki
Załącznik   73.150 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026

Załączniki
Załącznik   1.154 MB

PROJEKT Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki
Załącznik   1.678 MB

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

Załączniki
Załącznik   1.600 MB

PROJEKT Uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   118.080 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany Uchwały 19.158.2012 Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 roku w sprawie przekazania nieruchomości komunalnej położonej w Pankach w dzierżawę na okres 10 lat na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach zmienionej Uchwałą 17.153.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r.

Załączniki
Załącznik   102.153 KB

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026

PROJEKT Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Panki do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

PROJEKT Uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

PROJEKT Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2.16.2014 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki - Przystajń ds. Ochrony Wód

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10.98.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, zmienionej uchwałą Nr 13.116.2016 z dnia 24 marca 2016 roku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na stanowiącej własność Gminy Panki

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na stanowiącej własność Gminy Panki

PROJEKT Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego

PROJEKT Uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach

PROJEKT Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki na rzecz dotychczasowego najemcy.

obrazek
Załączniki
Załącznik   82.719 KB

Projekt uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenia nienależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.

obrazek
Załączniki
Załącznik   90.994 KB

Projekt uchwały w sprawie dopłaty di trzech taryfowych grup odbiorców usług.

obrazek
Załączniki
Załącznik   56.414 KB

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 04.08.2016 r. do dnia 03.08.2017 r.

obrazek
Załączniki
Załącznik   310.312 KB

Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2026

Załączniki
Załącznik   1.097 MB

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Załączniki
Załącznik   1.042 MB

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   77.324 KB

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za rok 2015

Załączniki
Załącznik   642.484 KB

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2015

Załączniki
Załącznik   64.577 KB

Projekt w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Załączniki
Załącznik   83.066 KB

Projekt uchwały zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2015

Załączniki
Załącznik   240.743 KB

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GOKiS w Pankach za rok 2015

Załączniki
Załącznik   318.608 KB

Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2016

Załączniki
Załącznik   171.188 KB

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Panki i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki
Załącznik   262.913 KB

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki
Załącznik   70.838 KB

Projekt uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki
Załącznik   271.421 KB

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Panki

Załączniki
Załącznik   941.818 KB

Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Załączniki
Załącznik   181.198 KB