Konultacje społeczne dotyczące POS

Wójt Gminy Panki informuje, że został opracowany projekt dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla gminy Panki na lata 2018 – 2020 z perspektywą do 2025 r.”.

W związku powyższym w terminie od 08.10.2018 r. do 29.10.2018 r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu.

Można to zrobić:

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@panki.pl

- przesyłając na adres: Urząd Gminy Panki ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki

Wersja elektroniczna projektu dokumentu do pobrania dostępna jest w poniższym załączniku :

Załączniki
POS_Panki   3.161 MB

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PANKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2018 r., poz.450, ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, roczny program współpracy.

W związku z powyższym Wójt Gminy Panki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Gminy Panki do przedkładania propozycji zadań oraz uwag do projektu programu współpracy na 2019 r.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony projekt programu na „Formularzu zgłaszania uwag dotyczących projektu uchwały”

Wszelkie wnioski, propozycje i opinie dotyczące projektu można zgłaszać do pracownika Urzędu Gminy Panki zajmującego się sprawami współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w okresie do 18 września 2018 r. : telefonicznie (pod numerem telefonu 34 317 90 35 wew.42), drogą mailową na adres: rada.gminy@panki.pl, listownie lub osobiście (adres: Gmina Panki, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5 - pokój nr 17).

Załączniki
Załącznik   2.765 MB

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki

Załączniki
Załącznik   521.037 KB

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Panki, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania

Załączniki
Załącznik   1.911 MB

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Załączniki
Załącznik   25.068 KB

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Panki na realizację "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki" na lata 2017-2021

Załączniki
Załącznik   1.446 MB

Projekt uchwały w sprawie dopłaty do trzech taryfowych grup odbiorców usług

Załączniki
Załącznik   103.177 KB

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Załączniki
Załącznik   152.908 KB

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki
Załącznik   110.718 KB

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załączniki
Załącznik   128.464 KB

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki
Załącznik   1.761 MB

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umów dzierżawy nieruchomości

Załączniki
Załącznik   751.187 KB

Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   103.614 KB

Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   108.688 KB

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki
Załącznik   269.597 KB

Sprawozdanie Wójta Gminy Panki z realizacji programu współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Załączniki
Załącznik   382.980 KB

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Panki na rok 2017

Załączniki
Załącznik   288.188 KB

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

Załączniki
Załącznik   202.195 KB

Projekt uchwały w sprawie w sprawie dofinansowania z budżetu Gminy Panki zadania pn. ?Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara ? Pacanów?

Załączniki
Załącznik   130.398 KB

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Panki

Załączniki
Załącznik   242.942 KB

Projekt uchwały w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

Załączniki
Załącznik   354.340 KB

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2017-2025

Załączniki
Załącznik   2.016 MB

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki
Załącznik   1.648 MB

Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2017

Załączniki
Załącznik   380.738 KB

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki

Załączniki
Załącznik   63.153 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 21.165.2016 Rady Gminy Panki w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Załączniki
Załącznik   541.682 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Załączniki
Załącznik   511.688 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   76.198 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017

Załączniki
Załącznik   184.447 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2017

Załączniki
Załącznik   184.447 B

PROJEKT Uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Załączniki
Załącznik   184.447 B

PROJEKT Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień podatkowych na rok 2017

Załączniki
Załącznik   184.447 B

PROJEKT Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Załączniki
Załącznik   439.756 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki
Załącznik   1.419 MB

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026

Załączniki
Załącznik   1.116 MB

PROJEKT Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Załączniki
Załącznik   1.828 MB

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla przedszkoli niepublicznych

Załączniki
Załącznik   73.150 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026

Załączniki
Załącznik   1.154 MB

PROJEKT Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki
Załącznik   1.678 MB

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

Załączniki
Załącznik   1.600 MB

PROJEKT Uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   118.080 KB

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany Uchwały 19.158.2012 Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 roku w sprawie przekazania nieruchomości komunalnej położonej w Pankach w dzierżawę na okres 10 lat na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach zmienionej Uchwałą 17.153.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r.

Załączniki
Załącznik   102.153 KB

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026

PROJEKT Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Panki do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

PROJEKT Uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

PROJEKT Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2.16.2014 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki - Przystajń ds. Ochrony Wód

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10.98.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, zmienionej uchwałą Nr 13.116.2016 z dnia 24 marca 2016 roku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na stanowiącej własność Gminy Panki

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na stanowiącej własność Gminy Panki

PROJEKT Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego

PROJEKT Uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach

PROJEKT Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki na rzecz dotychczasowego najemcy.

obrazek
Załączniki
Załącznik   82.719 KB

Projekt uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenia nienależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.

obrazek
Załączniki
Załącznik   90.994 KB

Projekt uchwały w sprawie dopłaty di trzech taryfowych grup odbiorców usług.

obrazek
Załączniki
Załącznik   56.414 KB

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 04.08.2016 r. do dnia 03.08.2017 r.

obrazek
Załączniki
Załącznik   310.312 KB

Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2026

Załączniki
Załącznik   1.097 MB

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Załączniki
Załącznik   1.042 MB

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   77.324 KB

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za rok 2015

Załączniki
Załącznik   642.484 KB

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2015

Załączniki
Załącznik   64.577 KB

Projekt w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Załączniki
Załącznik   83.066 KB

Projekt uchwały zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2015

Załączniki
Załącznik   240.743 KB

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GOKiS w Pankach za rok 2015

Załączniki
Załącznik   318.608 KB

Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2016

Załączniki
Załącznik   171.188 KB

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Panki i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki
Załącznik   262.913 KB

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki
Załącznik   70.838 KB

Projekt uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki
Załącznik   271.421 KB

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Panki

Załączniki
Załącznik   941.818 KB

Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Załączniki
Załącznik   181.198 KB