główna zawartość
artykuł nr 1

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności dotyczącej transplantacji

Załączniki:
Załącznik 131 KB
artykuł nr 2

Oferta realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki:
Załącznik 228 KB
artykuł nr 3

Petycja - dostęp do danych przestrzennych i ich zbiorów

Załączniki:
Odpowiedź na petycję 35 KB
Petycja MB
artykuł nr 4

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PANKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, roczny program współpracy.

W związku z powyższym Wójt Gminy Panki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Gminy Panki do przedkładania propozycji zadań oraz uwag do projektu programu współpracy na 2023 r.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony projekt programu na „Formularzu zgłaszania uwag dotyczących projektu uchwały”

Wszelkie wnioski, propozycje i opinie dotyczące projektu można zgłaszać do Kierownika Inspektoratu Organizacyjnego Urzędu Gminy Panki zajmującego się sprawami współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w okresie do 7 października 2022 r. : telefonicznie (pod numerem telefonu 34 317 90 35 wew. 27), drogą mailową na adres: rada.gminy@panki.pl, listownie lub osobiście (adres: Gmina Panki, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5 - pokój nr 14).

artykuł nr 5

Petycja - Młodzieżowa Rada Gminy

Załączniki:
Petycja 206 KB