Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Budowa Sali Gimnastycznej w Pankach przy ul.Ogrodowej,dz. nr ewid. 413/4

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   255.500 KB
SIWZ   283.781 KB
Specyfikacja techniczna   360.438 KB
Przedmiar robót   4.750 MB
Dokumentacja projektowa - opis   503.484 KB
Dokumentacja projektowa - rysunki   741.722 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ   29.500 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ   27.000 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ   23.500 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa wodociągu w miejscowości Panki - ul. 3 Maja

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   128.000 KB
SIWZ   282.018 KB
Specyfikacje techniczne   293.587 KB
Przedmiar robót   1.167 MB
Dokumentacja projektowa   1.989 MB
Wyjaśnienia treści SIWZ   33.000 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie:"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych D.G. Nr 693 038 S w miejscowości Janiki, gmina Panki"

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   211.500 KB
SIWZ   259.008 KB
Specyfikacje Techniczne   1.200 MB
Przedmiar robót   72.872 KB
Dokumentacja projektowa   603.938 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Hali Sportowej w Pankach, przy ul. Ogrodowej, działka nr ewid. 413/2"

Przetarg nieograniczony na zadanie:"Przebudowa odcinka drogi gminnej D.G. Nr 693 019S w miejscowości Konieczki, gmina Panki"

Załączniki
SIWZ   251.998 KB
Specyfikacje techniczne   406.562 KB
Przedmiar robót   48.279 KB
Orientacja   113.409 KB
Plan sytuacyjny   521.859 KB
Mapa ewidencji gruntów   208.134 KB
Opis techniczny   85.975 KB
Przekrój typowy   85.947 KB
Ogłoszenie o przetargu   241.500 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Budowa Kotłowni węglowej w budynku Szkoły Podstawowej w Konieczkach

Załączniki
Ogłoszenie   134.500 KB
SIWZ   278.369 KB
Specyfikacja techniczna   201.869 KB
Przedmiar robót   161.097 KB
Dokumentacja projektowa   1.753 MB

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa linii napowietrznej nn oświetlenia ulicznego w m-ci Konieczki, gm. Panki

Załączniki
Zaproszenie do składania ofert   28.000 KB
Druk oferty   32.500 KB
Projekt bud-wyk   1.495 MB
Przedmiar robót   2.978 MB

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   255.000 KB
SIWZ   320.073 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ   34.000 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa wodociągu w miejscowości Panki - ul. Częstochowska i ul. Polna

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   125.000 KB
SIWZ   266.282 KB
Specyfikacje techniczne   118.500 KB
Przedmiar Robót   1.121 MB
Dokumantacja projektowa - cz I   50.325 KB
Dokumantacja projektowa - cz II   1.463 MB
Odpowiedź na pytania   28.000 KB
Decyzja ZDW w Katowicach   2.272 MB