Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa Sali Gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej, działka nr ewid. 413/4"

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty   75.500 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul. Częstochowska nr 1-64"

Załączniki
zawiadomienie o wyborze oferty   61.500 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa wodociągu w miejscowości Panki - ul. 3 Maja".

Załączniki
Załącznik   62.373 KB
Załącznik   51.861 KB
Załącznik   24.158 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (DG nr Nr 693 019 S) w miejscowości Janiki, Gmina Panki"

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty   48.500 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Hali Sportowej w Pankach, przy ul. Ogrodowej, działka nr ewid. 413/2"

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 693 019 S w miejscowości Konieczki, Gmina Panki"

Załączniki
zawiadomienioe o wyborze oferty   59.500 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania zadania pn.: "Przebudowa linii napowietrznej nn oświetlenia ulicznego w m-ci Konieczki, gm. Panki

Załączniki
zawiadomienie o wyborze oferty   27.500 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie " Budowa kotłowni węglowej w budynku Szkoły Podstawowej w Konieczkach"

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty   49.000 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie " Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki"

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty   46.000 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa wodociągu w miejscowości Panki - ul. Częstochowska i ul. Polna"

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty   27.500 KB