ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Panki w sezonie zimowym 2011/2012"

Załączniki
Zaproszenie do składania ofert   147.011 KB
Druk oferty   104.997 KB
Wykaz sprzętu   30.500 KB
wzór umowy   35.000 KB
Operat zimowego utrzymania dróg   291.000 KB

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE "Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pod tytułem ?Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość? realizowanego w ramach działania 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?.

Załączniki
Ogłoszenie   47.000 KB
Formularz ofertowy   30.500 KB
Wzór umowy   56.500 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 747 000,00 zł"

Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 oraz w sprawie WPF na lata 2011-2026 wraz z załacznikami znajdują się w zakładce: Rada Gminy/ Uchwały Rady Gminy na rok 2011/ Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10 stycznia 2011 r.

Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów (Uchwała Nr 10.078.2011 i Nr 10.079.2011) znajduja się w zakładce: Rada Gminy/ Uchwały Rady Gminy na rok 2011/ Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Zakup urządzeń multimedialnych potrzebnych do realizacji Projektu pn.: "Indywidualizcja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość" dla Szkół Podstawowych w Gminie Panki

Załączniki
Zaproszenie do skladania ofert   191.000 KB
Zestawienie urządzeń multimedialnych   195.500 KB
Zał nr 2   195.500 KB
Zał nr 4   209.000 KB
Zał nr 5   208.000 KB
Zał nr 6   198.000 KB
Zał nr 7   209.000 KB
Zał nr 8   192.000 KB
Druk oferty   28.000 KB
Zał. nr 3   206.500 KB
Odpowiedzi na pytania   189.427 KB
Odpowiedzi na pytania   120.078 KB

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Zakup pomocy naukowych potrzebnych do realizacji Projektu pn.: "Indywidualizcja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość" dla Szkół Podstawowych w Gminie Panki

Załączniki
Zaproszenie do skladania ofert   190.500 KB
Zestawienie pomocy   730.000 KB
Druk oferty   28.000 KB

Związek Międzygminny Panki - Przystajń ds. Ochrony Wód ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn."Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń".

Przetarg nieograniczony na zadanie "Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki"

Załączniki
Ogłoszenie   312.500 KB
SIWZ   200.500 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie "Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki"

Załączniki
Ogłoszenie   312.000 KB
SIWZ   200.000 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie "Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka - Etap I - ul. Krótka"

Załączniki
Ogłoszenie   308.500 KB
SIWZ   237.000 KB
Przedmiar robót   179.947 KB
Zagospodarowanie terenu   579.094 KB
Profil   337.152 KB
Zabezpieczenie kabli   483.929 KB
Zabezpieczenie wykopu   619.130 KB
Opis   273.199 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa dróg gminnych:Nr 693002 S - ul. Staszica, Nr 693001 S - ul. Krótka i Nr 693005 S - ul. Nadrzeczna wraz z ciągiem pieszo - jezdnym i odwodnieniem w miejscowości Panki"

Załączniki
Ogłoszenie przetargu   308.500 KB
SIWZ   236.500 KB
Projekt1   3.909 MB
Projekt2   4.932 MB
Projekt3   3.239 MB
Projekt   1.219 MB
Przedmiar i kosztorys inwestorski   229.881 KB
Specyfikacja techniczna   835.251 KB

Związek Międzygminny Panki - Przystajń ds. Ochrony Wód ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn."Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń".

Przetarg nieograniczony na zadanie "Dowóz uczniów do Gimnazjum w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach II"

Załączniki
Ogłoszenie   333.500 KB
SIWZ   197.500 KB
Trasy przewozu   372.119 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie "Dowóz uczniów do Gimnazjum w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach"

Załączniki
Ogłoszenie   343.500 KB
SIWZ   187.000 KB
Trasy dowozu   627.139 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Panki i Jaciska, gmina Panki."

Załączniki
Ogłoszenie   309.500 KB
SIWZ   208.000 KB
Projekt budowlany   1.399 MB
Projekt budowlany zmiany   42.344 KB
ST   796.043 KB
Przedmiar robót   41.000 KB
Odpowiedzi na pytania   24.000 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie "Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w szkole Podstawowej w Konieczkach etap III - Termomodernizacja budynku oraz wymiana stolarki okiennej"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2011-05-09 pod numerem 105166-2011.

Załączniki
Ogłoszenie   312.000 KB
SIWZ   283.000 KB
Dokumentacja projektowa   2.341 MB
Specyfikacje techniczne   316.705 KB
Przedmiar robót   118.408 KB
Odpowiedzi na pytania   23.500 KB

Zapytanie o cenę dla zadania p.n. "Konserwacja rowu melioracyjnego we wsi Panki - Cyganka o dł. ok. 2000 mb."

Załączniki
Zapytanie ofertowe   76.188 KB
Formularz ofertowy   81.531 KB