główna zawartość
artykuł nr 1

Termomodernizacja OSP w Zwierzyńcu Trzecim

artykuł nr 2

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Cyganka - droga gminna nr 693033S

artykuł nr 3

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki - etap I w ramach PROW - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 73 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - ZBI.271.04.2021 211 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki - etap I 40 KB
Pytania i odpowiedzi do postępowania, modyfikacja SWZ_09_09_2021 80 KB
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Opis techniczny 783 KB
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki - etap. I 140 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki - etap. I 616 KB
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Opinia geotechniczna cz.1 ZBI.271.04.2021 10 MB
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Opinia geotechniczna cz.2 ZBI.271.04.2021 10 MB
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Opinia geotechniczna cz.3 ZBI.271.04.2021 MB
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Operat wodno prawny cz.1 ZBI.271.04.2021 10 MB
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Operat wodno prawny cz.2 ZBI.271.04.2021 10 MB
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Operat wodnoprawny cz.3 ZBI.271.04.2021 MB
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - cz.2 ZBI.271.04.2021 MB
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa cz.1 ZBI.271.04.2021 10 MB
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - przedmiary robót ZBI.271.04.2021 593 KB
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy ZBI.271.04.2021 325 KB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego ZBI.271.04.2021 246 KB
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy PZP ZBI.271.04.2021 198 KB
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ZBI.271.04.2021 195 KB
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych ZBI.271.04.2021 199 KB
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór wykazu osób ZBI.271.04.2021 199 KB
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - ZBI.271.04.2021 175 KB
Załącznik nr 9 do SWZ Identyfikator postępowania na miniPortalu ZBI.271.04.2021 96 KB
artykuł nr 4

Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa Panki, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZBI.271.03.2021 272 KB
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert - ZBI.271.03.2021 244 KB
Informacja z otwarcia ofert - ZBI.271.03.2021 196 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 223 KB
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa Panki, w formule zaprojektuj i wybuduj. 154 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa Panki, w formule zaprojektuj i wybuduj. 664 KB
Załącznik nr 1 do SWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) - Część opisowa 16 MB
Załącznik nr 1 do SWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) - Przedmiary robót 903 KB
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy 473 KB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego 250 KB
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. 199 KB
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 195 KB
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 195 KB
Załącznik nr 6 do SWZ- Wzór wykazu robót budowlanych 200 KB
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór wykazu osób 210 KB
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w trybie art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 209 KB
Załącznik nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu 392 KB
artykuł nr 5

Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa Panki, w formule zaprojektuj i wybuduj