główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych w 2022 roku (drugie postępowanie)

artykuł nr 2

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych w 2022 roku.

artykuł nr 3

Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV wraz z linią kablową SN 15kV dla zasilania budynku SUW przy ul. Dworcowej w Pankach.

artykuł nr 4

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki - Kawki (w formule zaprojektuj i wybuduj), w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - II postępowanie

artykuł nr 5

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki - etap II realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - IV postępowanie

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZBI.271.15.2022 725 KB
Informacja z otwarcia ofert. 382 KB
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 332 KB
Ogłoszenie o zamówieniu - ZBI.271.15.2022 135 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki - etap II 677 KB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany 13 MB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -STWiOR 223 KB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Przepompownia ścieków P2 353 KB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -Przedmiar robót MB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Decyzja lokalizacji kanału sanitarnego w dr. powiatowej 370 KB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -Opinia geotechniczna cz. 1 12 MB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -Opinia geotechniczna cz. 2 11 MB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -Operat wodnoprawny - cz. 1 11 MB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -Operat wodnoprawny - cz. 2 11 MB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -Operat wodnoprawny - cz. 3 MB
Zał. nr 2 do SWZ - Projekt umowy 293 KB
Zał. nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego 51 KB
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 40 KB
Zał. nr 5 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 36 KB
Zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 32 KB
Zał. nr 7 do SWZ - Wykaz robót budowlanych 32 KB
Zał. nr 8 do SWZ - Wykaz osób 32 KB
Zał. nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu 150 KB