główna zawartość
artykuł nr 1

MELDUNKI

 

Pokój nr 12 tel. +48 0(prefiks)34 317 90 35 wew. 26

1. ZAMELDOWANIE/ WYMELDOWANIE

Potrzebne dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany formularz meldunkowy

- zameldowanie na pobyt stały– druk Pu-E-1,

- wymeldowanie – druk Pu-E-2,

- zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące – druk Pu-E-3, .

2. Potwierdzenie przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu
(akt notarialny, umowa najmu).

3. Dowód osobisty

4. Do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu

5.W sprawach rozstrzyganych decyzją administracyjną

- wniosek właściciela lub innej osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu

- do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawnydo lokalu ( akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu)

Termin załatwienia sprawy

- zameldowanie i wymeldowanie – natychmiast

- sprawy załatwiane decyzją administracyjną – do 1 miesiąca od złożenia wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy lub dłużej

Opłaty skarbowe

-za wydanie decyzji administracyjnej 10 zł.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

UWAGA OD DNIA 31.12.2012 WPROWADZONO UŁATWIENIE REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO, POLEGAJĄCE NA STOSOWANIU AUTOMATYCZNEGO WYMELDOWANIA OSOBY Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU PODCZAS JEJ MELDOWANIA SIĘ W NOWYM MIEJSCU ZAMIESZKANIA

2. ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA TERENIE GMINY

Potrzebne dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia:

- o aktualnym zameldowaniu na terenie gminy

- o braku zameldowania na terenie gminy.

2. Do wglądu – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty
lub inny dokument ze zdjęciem).

Termin załatwienia sprawy - do 7 dni.

Opłaty skarbowe: ,

- za zaświadczenie – 17 zł.

Nie pobiera się opłat od zaświadczeń wydawanych do celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia,, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaświadczenia wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy (ewentualnie osobie,
która posiada notarialne upoważnienie do otrzymania zaświadczenia)

Dostępne kategorie:
Wzory formularzy