Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu. 3. Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku. Termin załatwienia sprawy: - do 30 dni Opłata administracyjna: - 525,00 zł - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa. - 525,00 zł - od 4,5 do 18 % zawartości alkoholu. - 2,100,00 zł - powyżej 18 % zawartości alkoholu. Opłaty dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego w Pankach.
U W A G I:
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS). 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. 3. Decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.