główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki - etap II realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - IV postępowanie

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZBI.271.15.2022725 KB
Informacja z otwarcia ofert.382 KB
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.332 KB
Ogłoszenie o zamówieniu - ZBI.271.15.2022135 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki - etap II677 KB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany13 MB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -STWiOR223 KB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Przepompownia ścieków P2353 KB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -Przedmiar robótMB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Decyzja lokalizacji kanału sanitarnego w dr. powiatowej370 KB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -Opinia geotechniczna cz. 112 MB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -Opinia geotechniczna cz. 211 MB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -Operat wodnoprawny - cz. 111 MB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -Operat wodnoprawny - cz. 211 MB
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -Operat wodnoprawny - cz. 3MB
Zał. nr 2 do SWZ - Projekt umowy293 KB
Zał. nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego51 KB
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia40 KB
Zał. nr 5 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu36 KB
Zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia32 KB
Zał. nr 7 do SWZ - Wykaz robót budowlanych32 KB
Zał. nr 8 do SWZ - Wykaz osób32 KB
Zał. nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu150 KB