artykuł nr 1

Inspektorat Inwestycji i Infrastruktury

Monika Kowalczyk
Michał Ujma
 
tel. (034) 317-90-35 wew. 30

 

I. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków w zakresie prowadzonych spraw na stanowisku:

1)   realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 

a)sporządzanie planów zamówień publicznych,

b)przekazanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieszczanie na własnej stronie internetowej wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych w ciągu następnych 12 miesięcy zamówieniach, lub umowach ramowych, niezwłocznie po zatwierdzeniu albo uchwaleniu  planu finansowego,

c)sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych  w terminie określonym ustawą,

d)przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta  w sprawie powołania  komisji przetargowej,

e)prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

f)przygotowywanie wniosków, zawiadomień  do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

g)sporządzanie ogłoszeń o wszczęciu postępowania, ogłoszeń o przetargach, ogłoszeń  o udzieleniu zamówienia oraz ogłoszeń  o zawarciu umowy  i zamieszczanie ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń urzędu  oraz w gazecie lokalnej,

h)przygotowywanie  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

i)udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przygotowywanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach projektów modyfikacji treści specyfikacji,

j)przygotowywanie informacji dotyczących poprawy oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych oraz  wezwań do uzupełnienia dokumentów,

k)sporządzanie zawiadomień o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu  oferty, wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu postępowania oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej zamawiającego,

l)organizowanie posiedzeń komisji przetargowej oraz obsługa techniczno–organizatorska i sekretarska prac komisji,

m)sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania,

n)dbałość i ochrona  dokumentacji postępowania, protokołów,  ofert oraz pozostałych dokumentów związanych z postępowaniem  o udzielenie zamówienia publicznego
w trakcie jego trwania,

o)przygotowywanie projektów umów zawieranych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,

p)udział w postępowaniu odwoławczym,

q)przygotowywanie wniosku o zwrot wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

r)współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych,

s)doradztwo i udzielanie informacji z zakresu Prawa zamówień publicznych pracownikom Urzędu;

 

2)   realizacja zadań z zakresu przygotowania inwestycji, w tym:

a)przygotowanie i uzgadnianie danych wyjściowych do opracowania dokumentacji projektowych przedsięwzięć inwestycyjnych, ujętych w budżecie gminy,

b)przygotowanie kompletu dokumentów do udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć j.w.,

c)współpraca z jednostkami projektowymi w zakresie zleconych dokumentacji projektowych oraz nadzór nad realizacją umów na prace projektowe,

d)sprawdzanie kompletności opracowanego projektu i spełnienia wymagań określonych  w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodności z założeniami przekazanymi na etapie udzielenia zamówienia i w trakcie współpracy z jednostką projektową, jak również z postanowieniami umownymi oraz egzekwowanie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości lub uzupełnienia braków,

e)sprawdzanie kosztorysów inwestorskich pod względem zgodności ich wykonania z przepisami w tym zakresie,

f)przygotowanie zadań polegających na modernizacji obiektów istniejących bądź kapitalnych remontów, gdzie procesy przygotowania i realizacji robót są analogiczne jak dla przedsięwzięć inwestycyjnych,

g)sporządzanie wykazów dokumentacji projektowych, których opracowanie nie zostanie zakończone w danym roku budżetowym;

 

3)   realizacja zadań z zakresu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym: 

a)ustanawianie inspektora nadzoru inwestorskiego,

b)zapewnianie sprawowania przez projektanta nadzoru autorskiego,

c)zapewnianie sprawowania nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu przez przedstawicieli właścicieli poszczególnych mediów,

d)protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy oraz kompletu dokumentacji projektowej,

e)sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z zawartymi umowami,

f)w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych przeprowadzenie procedury zlecania tych robót zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych,

g)uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu,

h)rozwiązywanie przy pomocy odpowiednich służb wszelkich problemów natury technicznej  i formalno-prawnej powstałych w fazie realizacji,

i)organizowanie odbiorów końcowych i zapewnienie udziału w nich przedstawicieli organów, których opinia o odbieranym obiekcie wynika z przepisów szczegółowych,

j)zapewnienie sporządzania dokumentacji powykonawczej zrealizowanych obiektów budowlanych,

k)zawiadamianie właściwych organów o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych,

l)uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie  obiektów i przekazywanie ich użytkownikom wraz z kompletem dokumentacji budowy oraz instrukcjami obsługi i eksploatacji, jeżeli charakter obiektu tego wymaga,

m)uczestnictwo w przeglądach stanu technicznego obiektów w okresach gwarancji, egzekwowanie naprawy lub usunięcia niedoróbek w wypadku ich stwierdzenia,

n)uczestniczenie w odbiorach ostatecznych;

 

4) realizacja zadań z zakresu rozliczania finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym:

a)prowadzenie ewidencji wniesionych wadiów, przekazywanie informacji do Inspektoratu Finansowego o terminach ich zwolnienia,

b)egzekwowanie, zwalnianie i przedłużanie ważności zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz zabezpieczeń z tytułu gwarancji jakości,

c)prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytego wykonania umów i zabezpieczeń z tytułu gwarancji jakości,

d)przyjmowanie i kontrola wpływających faktur za roboty budowlane, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT,

e)przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Inspektoratu Finansowego z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych,

f)prowadzenie narastająco ewidencji wydatków odrębnie dla każdego z zadań oraz łącznie w rozbiciu na odpowiednie działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,

g)wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym,

h)rozliczanie zadań inwestycyjnych, na które poniesiono nakłady inwestycyjne w rozbiciu na poszczególne obiekty inwentarzowe podlegające przejęciu na majątek Gminy oraz wystawienie dokumentów OT i PT;

 

5)  monitorowanie programów operacyjnych pod kątem potrzeb gminy;

 

6)  współpraca przy przygotowywaniu studiów wykonalności oraz niezbędnych strategii;

 

7) prowadzenie spraw z zakresu rozwoju gminy i funduszy pomocowych Unii Europejskiej, w tym:

a)zbieranie wniosków i analiza potrzeb w zakresie przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych,

b)przygotowanie do projektu budżetu zamierzeń w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych,

c)opracowanie harmonogramu realizacji wydatków budżetu w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych,

d)przygotowanie zbiorczych analiz z realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,

e)inicjowanie i koordynowanie całością prac w zakresie konstruowania strategii i planów rozwoju Gminy:

-opracowywanie diagnozy stanu istniejącego oraz szans i zagrożeń rozwoju Gminy,

-opracowywanie wizji Gminy z uwzględnieniem strategicznych kierunków rozwoju,

-określenie celów strategicznych,

-formułowanie celów operacyjnych dla poszczególnych dziedzin społeczno-gospodarczych życia Gminy,

-określenie zadań infrastrukturalnych, ich priorytetów, a także środków niezbędnych do ich realizacji,

f)rozliczanie środków pozyskanych z Unii Europejskiej.