artykuł nr 1

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załączniki:
Załącznik do Uchwały Nr 10.86.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10.87.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 10.99.2015 rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę do realizacji projektu pt. "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego n lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 229 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 10.98.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innejniepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 288 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 10.97.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 9.82.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Panki oraz zwrotu kosztów podróży 239 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 10.96.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Fnansowej Gminy Panki na lata 2016-2026 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 10.95.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 10.94.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2015-2026 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 10.93.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 10.92.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 9.78.015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 10.91.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 10.90.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 10.89.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 10.88.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 10.87.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Panki na lata 2016-2022 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 10.86.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Panki" 169 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 9.79.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 786 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 9.83.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 9.81.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 9.80.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016 754 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 9.78.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej 216 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 9.77.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2016 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 9.76.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 9.75.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień podatkowych na rok 2016 486 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 9.82.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Panki oraz zwrotu kosztów podróży 513 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 9.85.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów 456 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 9 października 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 8.72.2015 Rady Gminy Panki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2015-2026 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 8.71.2015 Rady Gminy Panki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 8.74.2015 Rady Gminy Panki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika 380 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 8.73.2015 Rady Gminy Panki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2.15.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży 412 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 8.70.2015 Rady Gminy Panki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Panki 407 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 8.69.2015 Rady Gminy Panki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki 485 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 8.68.2015 Rady Gminy Panki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych i ustalenia ich przebiegu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 8.67.2015 Rady Gminy Panki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 910 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7.57.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2015-2032 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 7.59.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe waunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 568 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 7.58.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Budowa zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usługi przez jst 221 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pank9 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pank9 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 7.56.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 7.56.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 7.56.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 7.56.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 7.56.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7.56.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 7.62.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 7.66.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1.3.2014 Rady Gminy Panki z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 198 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 7.65.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników 203 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 7.64.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 licpa 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2.17.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22.grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2015 r. pożyczki 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 7.63.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2015-2026 209 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 7.61.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych i ustalenia ich przebiegu 472 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 7.60.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie okeślemnia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 7.57.2015 Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2015-2032 190 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 6.54.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizajci Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.53.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Panki 824 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.52.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.51.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.50.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.49.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 37.296.2014 Rady Gminy Panki z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Pankach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na przyznaniu oddatku energetycznego 874 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.48.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Pankach MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.47.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2014 822 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.46.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2014 rok 743 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.45.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GOKiS za rok 2014 789 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.44.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminmnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2014 776 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.43.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 970 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.42.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wydania opinii do Propoyzcji planu Aglomeracji Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.41.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.40.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla policji 765 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.39.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 6.38.2015 Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne kategorie:
Kompetencje
Regulamin
Przewodniczący Rady
Skład Rady
Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej
Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów
Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2024
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2023
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2021
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008.
Sesje Rady Gminy Panki
Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2004
Uchwały Rady Gminy - rok 2005
Uchwały Rady Gminy - rok 2006
Uchwały Rady Gminy - rok 2007
Uchwały Rady Gminy - rok 2008
Uchwały Rady Gminy - rok 2009
Uchwały Rady Gminy - rok 2010
Uchwały Rady Gminy - rok 2011
Uchwały Rady Gminy - rok 2012
Uchwały Rady Gminy - rok 2013
Uchwały Rady Gminy - rok 2014
Uchwały Rady Gminy - rok 2015
Uchwały Rady Gminy - rok 2016
Uchwały Rady Gminy - rok 2017
Uchwały Rady Gminy - rok 2018
Uchwały Rady Gminy - rok 2019
Uchwały Rady Gminy - rok 2020
Uchwały Rady Gminy - rok 2021
Uchwały Rady Gminy - rok 2022
Uchwały Rady Gminy - rok 2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2024