artykuł nr 31

Informacja na temat przyjmowania odpadów na PSZOK

obrazek
artykuł nr 32

Indywidualne numery kont bankowych - informacja dla mieszkańców

artykuł nr 33

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

artykuł nr 34

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

artykuł nr 35

Informacja dla mieszkańców Gminy Panki dotycząca segregacji odpadów komunalnych