artykuł nr 16

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PANKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  w/w ustawy, roczny program współpracy.

W związku z powyższym Wójt Gminy Panki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Gminy Panki do przedkładania propozycji zadań oraz uwag do projektu programu współpracy na 2021 r.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony projekt programu na „Formularzu zgłaszania uwag dotyczących projektu uchwały”

Wszelkie wnioski, propozycje i opinie dotyczące projektu można zgłaszać do pracownika Urzędu Gminy Panki zajmującego się sprawami współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w okresie do 12 października 2020 r. : telefonicznie (pod numerem telefonu 34 317 90 35 wew.42), drogą mailową na adres: rada.gminy@panki.pl, listownie lub osobiście (adres: Gmina Panki, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5 - pokój nr 17).

 

artykuł nr 17

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectw z terenu Gminy Panki - 17.06.2020 r.

obrazek
artykuł nr 18

Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw z terenu Gminy Panki

artykuł nr 19

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PANKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2018 r.,poz.450, ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  w/w ustawy, roczny program współpracy.

W związku z powyższym Wójt Gminy Panki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Gminy Panki do przedkładania propozycji zadań oraz uwag do projektu programu współpracy na 2020 r.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony projekt programu na „Formularzu zgłaszania uwag dotyczących projektu uchwały”

Wszelkie wnioski, propozycje i opinie dotyczące projektu można zgłaszać do pracownika Urzędu Gminy Panki zajmującego się sprawami współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w okresie do 10 października 2019 r. : telefonicznie (pod numerem telefonu 34 317 90 35 wew.42), drogą mailową na adres: rada.gminy@panki.pl, listownie lub osobiście (adres: Gmina Panki, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5 - pokój nr 17).

artykuł nr 20

Konultacje społeczne dotyczące POS

Wójt Gminy Panki  informuje, że został opracowany projekt dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla gminy Panki na lata 2018 – 2020 z perspektywą do 2025 r.”.

W związku powyższym w terminie od 08.10.2018 r. do 29.10.2018 r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu.

Można to zrobić:

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@panki.pl

- przesyłając na adres: Urząd Gminy Panki ul. Tysiąclecia 5,  42-140 Panki

Wersja elektroniczna projektu dokumentu do pobrania dostępna jest w poniższym załączniku :