artykuł nr 6

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zwierzyniec Trzeci - drugie postępowanie

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZBI.271.08.2021 547 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert - ZBI.271.08.2021 323 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ZBI.271.08.2021 309 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi do postępowania ZBI.271.08.2021 (17-11-2021) 348 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zwierzyniec Trzeci 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SWZ - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zwierzyniec Trzeci 477 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 1 do SWZ - Wzór umowy 173 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie art. 125 ustawy pzp 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w trybie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 5 do SWZ - Dokumentacja projektowa Termomodernizacja OSP Zwierzyniec Trzeci MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 5 do SWZ - Przedmiar robót Termomodernizacja OSP Zwierzyniec Trzeci 134 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 5 do SWZ -STWiOR Termomodernizacja OSP Zwierzyniec Trzeci 642 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Identyfikator postępowania na miniPortalu 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 7

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Panki - 2 części

Załączniki:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części I zamówienia - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb eksploatacji budynków, lokali i obiektów użyteczności publicznej, jednostek organizacyjnych Gminy Panki. 816 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty i dokonaniu czynności nowych i powtórzonych - CZĘŚĆ I 885 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. 794 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZBI.271.07.2021 691 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert - ZBI.271.07.2021 323 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - ZBI.271.07.2021 302 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu ZBI.271.07.2021 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SWZ - Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Panki - 2 części 463 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 1 do SWZ - Wykaz PPE Obiekty Gmina Panki - CZĘŚĆ I 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 2 do SWZ - Wykaz PPE Oświetlenie Gmina Panki - CZĘŚĆ II 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 3 do SWZ - Wzór umowy dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI II 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 4 do SWZ - Formularz ofertowy 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 5 do SWZ - Oświadczenie_art 125 ustawy PZP 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Identyfikator postępowania na miniportalu uzp 423 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 8

Termomodernizacja OSP w Zwierzyńcu Trzecim

artykuł nr 9

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Cyganka - droga gminna nr 693033S

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZBI.271.05.2021 535 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert - ZBI.271.05.2021 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - ZBI.271.05.2021 195 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 110 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Cyganka - droga gminna nr 693033S 472 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór umowy 172 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do SWZ - Dokumentacja projektowa, etap I i etap II MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do SWZ - Dokumentacja projektowa STWiOR etap I i etap II MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do SWZ - Przedmiar robót etap I 72 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do SWZ - Przedmiar robót etap II 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Identyfikator postępowania na miniportalu 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 10

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki - etap I w ramach PROW - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZBI.271.04.2021 903 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert 73 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - ZBI.271.04.2021 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki - etap I 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi do postępowania, modyfikacja SWZ_09_09_2021 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Opis techniczny 783 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki - etap. I 140 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki - etap. I 616 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Opinia geotechniczna cz.1 ZBI.271.04.2021 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Opinia geotechniczna cz.2 ZBI.271.04.2021 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Opinia geotechniczna cz.3 ZBI.271.04.2021 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Operat wodno prawny cz.1 ZBI.271.04.2021 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Operat wodno prawny cz.2 ZBI.271.04.2021 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Operat wodnoprawny cz.3 ZBI.271.04.2021 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - cz.2 ZBI.271.04.2021 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa cz.1 ZBI.271.04.2021 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa - przedmiary robót ZBI.271.04.2021 593 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy ZBI.271.04.2021 325 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego ZBI.271.04.2021 246 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy PZP ZBI.271.04.2021 198 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ZBI.271.04.2021 195 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych ZBI.271.04.2021 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór wykazu osób ZBI.271.04.2021 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - ZBI.271.04.2021 175 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 do SWZ Identyfikator postępowania na miniPortalu ZBI.271.04.2021 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer