artykuł nr 11

Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa Panki, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZBI.271.03.2021 272 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert - ZBI.271.03.2021 244 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert - ZBI.271.03.2021 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 223 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa Panki, w formule zaprojektuj i wybuduj. 154 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa Panki, w formule zaprojektuj i wybuduj. 664 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) - Część opisowa 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) - Przedmiary robót 903 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy 473 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego 250 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 195 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 195 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do SWZ- Wzór wykazu robót budowlanych 200 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór wykazu osób 210 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w trybie art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 209 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu 392 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 12

Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa Panki, w formule zaprojektuj i wybuduj

Załączniki:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZBI.271.02.2021 190 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert - ZBI.271.02.2021 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - ZBI.271.02.2021 233 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa Panki, w formule zaprojektuj i wybuduj 154 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa Panki, w formule zaprojektuj i wybuduj 699 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) przedmiary robót 903 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) część opisowa 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy 473 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego 249 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 205 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych 200 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób 209 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 do SWZ - identyfikator postępowania na miniportalu 392 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 13

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Panki

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o kwocie 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Modyfikacja treści SWZ 115 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 143 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SWZ 504 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zał. nr 1 do SWZ - SOPZ 186 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zał. nr 1 do SOPZ 73 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zał. nr 2 do SWZ - projekt umowy 308 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zał. nr 3 do SWZ - wzór formularza ofertowego 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zał. nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zał. nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zał. nr 6 do SWZ - wzór ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zał. nr 7 do SWZ - wzór wykazu usług 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór wykazu narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 9 do SWZ - identyfikator postępowania 110 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer