artykuł nr 1

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych na 2023r.

artykuł nr 2

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych w 2022 roku (drugie postępowanie)

artykuł nr 3

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych w 2022 roku.

artykuł nr 4

Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV wraz z linią kablową SN 15kV dla zasilania budynku SUW przy ul. Dworcowej w Pankach.

artykuł nr 5

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki - Kawki (w formule zaprojektuj i wybuduj), w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - II postępowanie

Załączniki:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZBI.271.16.2022 540 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert. 394 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 352 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu - ZBI.271.16.2022 123 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki (w formule zaprojektuj i wybuduj) w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja - Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 2 do SWZ - Wzór umowy 306 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu 681 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer