artykuł nr 1

Opieka wytchnieniowa - 2023

Pogram uruchamiany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ma on na celu wsparcie członków rodzin bądź osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z póź. zm.) albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Osobie niepełnosprawnej objętej programem opieki wytchnieniowej zostanie zapewniona opieka w zakresie adekwatnym do jej indywidualnych potrzeb, wynikających z karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”.

Opieka wytchnieniowa świadczona będzie w formie dziennej, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin usługi świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Uczestnik programu któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

 

Wymagane dokumenty:

· Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

· Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.

· Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka

· Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

· Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia

 

Osoby zainteresowane wsparciem w formie usług opieki wytchnieniowej proszone są o składanie niżej wymienionych dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach ul. Tysiąclecia 5.

 

Więcej informacji pod adresem :

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

https://jakiwniosek.pl/wnioski/zdrowie/opieka-wytchnieniowa/panki