artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki